Ibn Haldun University Institutional Repository
Not a member yet
  2047 research outputs found

  Medya okuryazarlığı, doğruluk kontrolü ve siber zorbalık: Bilgi doğrulama yöntemleri

  No full text
  The acceleration of digitalization and post-truth debates due to the pandemic process focuses on technology and its effects. As the order evolves from the known universe to the Metaverse, individuals are also in the middle of a centralization where one single instrument controls everything with technological proximity. Centralization forces everyone into a more accessible and efficient communication process by consolidating many possibilities into a single device, but it also makes the spread of information faster and more uncontrolled than ever, diminishing the importance of truth. This post-truth world creates individuals who create their reality, impacting the growth of individuals the most. Cyberbullying emerges at this point, endangering children and teenagers' development and mental health. From a media perspective, technological advancements do not guarantee correct information dissemination. As the spread rate and opportunities increase, so do false information and news. It triggers the spread of false information, fake news, and cyberbullying when the truth is irrelevant. Therefore, the need for verifying information arises. Fact-checking methods are directly related to digital literacy and media literacy problems. Understanding how to verify the information and protect against false, deceptive, and fake news is crucial. The study examines two information verification platforms. Research findings reveal that news is verified by various methods and techniques using numerous tools by platforms, primarily by photo or video content, resulting in the detection of information distortions such as false connection and fabricated-manipulated content. The study also found that various photo/video verification tools and anonymous websites were frequently used.Pandemi süreciyle birlikte hızlanan dijitalleşme ve post-truth tartışmaları, teknoloji ve etkilerine odaklanmaktadır. Düzen, bugün bilinen evrenden Metaverse'e evrilirken, diğer açılardan da bireyler, tek bir enstrümanın teknolojik yakınsama ile her şeyi kontrol ettiği bir merkezileşmenin içindedir. Merkezileşme, pek çok olasılığı tek bir cihazda toplayarak herkesi daha erişilebilir ve daha etkin bir iletişim sürecine zorlasa da bilgi/haber yayılımını hiç olmadığı kadar hızlı ve kontrolsüz hale getirmektedir. Hız ve kontrol eksikliği hakikati önemsizleştirerek; bu post-truth dünyasında bahsi geçen kendi gerçeğini üreten-yaşayan bireyleri ve toplumları yaratmaktadır. Bu durumdan en çok büyüyen ve gelişen bireyler olumsuz etkilenmektedir. Siber zorbalık tam bu noktada ortaya çıkmakta, maruz bıraktıkları ile çocuk ve ergen gelişimini ve psikolojik sağlığını tehlikeye atmaktadır. Medya açısından değerlendirildiğinde teknolojik gelişmeler, doğru bilginin dolaşımını garanti etmemektedir. Dolaşım ivmesi ve olanaklar arttıkça, yanlış bilgilerin/haberlerin yayılması da artmaktadır. Bu da hakikatin önemsizleştiği bir ortamda yanlış bilgilerin, sahte haberlerin yayılmasını, aynı şekilde siber zorbalığı da tetikleyebilmektedir. Bu nedenle, bilgiyi/haberi doğrulama gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Doğrulama kontrol yöntemleri, dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı sorunlarıyla doğrudan ilişkilidir. Hangi bilgilerin nasıl doğrulanacağını; yanlış, hileli ve sahte haberlere karşı nasıl korunacağını anlamak çok önemlidir. Çalışma bu eksende iki bilgi doğrulama platformunu mercek altına alarak çeşitli sonuçlar elde etmiştir. Araştırma bulguları; haberlerin platformlar tarafından çeşitli yöntem ve tekniklerle birçok araç kullanılarak, çoğunlukla fotoğraf veya video içeriklerinin, doğrulamaya tabi tutulduğu, bunun sonucunda hatalı ilişkilendirme, uydurma ve manipülasyon gibi bilgi bozukluk kategorilerinin tespit edildiği ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmada; sıklıkla çeşitli web sitelerinin, foto/video gibi doğrulama araçlarının kullanıldığı tespit edilmiştir

  Mülteci krizi sırasında dijital iletişim aracı olarak sosyal medya kullanımı: Türkiye'deki Suriyeli mülteciler üzerinden bir araştırma

  Get PDF
  Kriz iletişimi, yıkıcı bir olay sırasında insanların ve grupların birbirleriy- le iletişim kurabilecekleri stratejik bir yaklaşımdır. Bir kriz meydana geldiğinde proaktif, hızlı ve ayrıntılı iletişim kritik önem taşmaktadır. Kriz iletişimi, bir meydan okuma veya tehditle karşı karşıya kalan bir bireyi veya grubu korumak ve savunmakla ilgilidir (Barrera, 2014). Kriz terimi, "yönetimin dikkatle ilgilenmesini gerektiren ciddi olaylar için ayrılmalıdır" (Coombs ve Holladay, 2010). Kriz yönetimi, "krizlerle mücadele etmek ve verilen fiili zararları azaltmak için tasarlanmış bir dizi faktör" olarak tanımlanmaktadır. Etkili kriz yönetimi, kriz sonucunda insanların aldığı zarar miktarını büyük ölçüde azaltma ve hatta bir olayın krize dönüşmesini önleme potansiyeline sahiptir..

  11th Global Waqf Conference “New Generation Waqfship”: 7-9 September 2023, Istanbul

  No full text
  Waqf is an old but evergreen instrument to be used in capitalizing funds for land development projects. Nowadays, waqf has been used to finance many types of development projects world widely. In Malaysia, there are many iconic waqf buildings that have been built and completed on waqf land using Islamic sharia-compliant financing..

  Efikasi diri dan performansi akademik siswa sekolah menengah kejuruan

  Get PDF
  The aim of this research is to examine the role of self-efficacy on academic performance of Vocational High School students. This research uses a quantitative approach with a correlational research design. The participants of this research are at 115 students of the Vocational High School, Department of Electrical and Industrial Engineering who were obtained based on convenience sampling technique. The data analysis is used by regression analysis with Jeffrey’s Amazing Statistics Program (JASP). The result of this research indicated that selfefficacy has a significant role on academic performance

  Borderline bireylerde kendine zarar verme davranışı ve intihar girişimine yönelik psikolojik müdahaleler: Sistematik derleme

  Get PDF
  Self-harm behaviour and suicide attempts are considered maladaptive coping mechanisms by individuals with a diagnosis of borderline personality disorder (BPD). Numerous studies have demonstrated that individuals with BPD are at a heightened risk for self-harm behaviour and suicide. Therefore, there is a need for intervention efforts aimed at reducing self-harm and suicide attempts in this population by promoting more functional coping strategies. No systematic review has been conducted to explore the effectiveness of such interventions. A systematic review was performed to identify randomized controlled trials of interventions to reduce self-harm and suicide attempts among individuals with BPD, published between 2012 and 2022. PsycARTICLES, PubMed, Web of Science, Science Direct, and Taylor & Francis databases were examined in the review. A total of 6,760 studies were initially screened, only 13 were selected for review based on the inclusion and exclusion criteria. The results indicated that the standard dialectical behaviour therapy protocol, with the addition of psychological intervention components such as skills training, exposure and acceptance, statistically significantly increased recovery. Statistically significant results have been obtained from various psychotherapeutic intervention groups such as schema therapy, cognitive behavioural therapy and emotion regulation therapy However, it was noted that existing protocols might be inadequate in preventing relapse and addressing potential negative outcomes such as premature termination of therapy.Kendine zarar verme davranışı ve intihar girişimi, borderline kişilik bozukluğu tanılı bireylerin başvurduğu uyumsuz baş etme yöntemleri olarak kabul edilmektedir. Birçok araştırmada bu kişilerde kendine zarar verme davranışı ve intihar riskinin yüksek olduğu ortaya konmuştur. Dolayısıyla bu popülasyonda daha işlevsel baş etme yöntemlerinin kazandırılması, kendine zarar verme davranışının ve intihar girişiminin azaltılması yönünde müdahale çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu müdahale çalışmalarının etkileri üzerine herhangi bir sistematik derlemeye rastlanılmamıştır. Borderline kişilik bozukluğu tanılı bireylerde kendine zarar verme ve intihar girişimini azaltmaya yönelik yapılan 2012-2022 yılları arasında yayınlanmış randomize kontrollü çalışmaları belirlemek için sistematik bir derleme yapılmıştır. Derlemede PsycARTICLES, Pubmed, Web of Science, Science Direct ve Taylor & Francis veri tabanları taranmıştır. Dahil etme ve dışlama kriterlerine göre başlangıçta 6760 çalışma taranmış ve sadece 13 çalışma derleme için seçilmiştir. Derleme sonucunda, standart Diyalektik Davranışçı Terapi protokolüne maruz bırakma, beceri eğitimi, kabul gibi psikolojik müdahale bileşenlerinin eklenmesinin iyileşmeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığı tespit edilmiştir. Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Duygu Düzenleme Terapisi gibi çeşitli psikoterapotik müdahale gruplarından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlarelde edildiği tespit edilmiştir. Ancak mevcut protokollerin, nüks önlemede ve terapiyi bırakma gibi olası olumsuz sonuçlarla başa çıkmada yetersiz kalabileceği belirtilmiştir

  Teachers' personality types and their attitude toward receiving and employing postobservation feedback

  Get PDF
  Classroom observation has been long considered a power-ful tool for evaluating and monitoring teachers' perform-ance and progress. Teachers can benefit from the feedbackduring the postobservation conference but giving feedbackis not a simple skill and needs knowledge and training.Research on tackling postobservation problems remainsemerging and the aim of this study is to explore the rolethat a teacher's personality type–based on DiSC personal-ity test‐might play in postobservation conferences andreaction to receiving feedback from the supervisor. Togather data, 20 nonnative EFL teachers were asked to takethe DiSC personality test to have their personality typesidentified, then they were observed three times, and eachtime they received feedback on their classroom manage-ment techniques. Results indicate that teachers withdifferent personality types act differently during thepostobservation conferences. While D and i styles areactive and tend to employ feedback moderately andstrongly in their classes, S and C styles are mostly passivewith the tendency of employing feedback moderately andweakly. The findings contribute to a better understandingof the role of personality types in teachers' tolerance ofcriticism and their tendency to apply the received feedbackin their future classes

  An interval-valued pythagorean fuzzy AHP and COPRAS hybrid methods for the supplier selection problem

  Get PDF
  Companies must be able to identify their suppliers appropriately and effectively in order to survive in the competitive market conditions. In order to fulfill and surpass the expectations of the consumers and clients, companies need to interact with the relevant suppliers. It is a tough manner for companies to select the best supplier from a large number of relevant alternatives. The selection process of the appropriate supplier involves multiple interacting and competing factors. Generally, the selection process and its results cause a waste of time and money. For this purpose, MCDM methodologies are utilized to manage this complex process efficiently. MCDMs allows for consistent and accurate decision-making as well as the selection of the most appropriate supplier. MCDM is one the most preferred tool to select the best alternative under the conflicting and competitive criteria when the evaluations are made in crisp numbers. Therefore, MCDM methods are preferred in various applications in academia and real life. However, the evaluations could not be always possible with crisp numbers, especially in vague environments or evaluations needs qualitative data

  ERP system evaluation in the defense industry: A hybridized spherical fuzzy AHP-codas approach

  No full text
  Design/methodology/approach: Converting data into information and its diffusion along all organization units has become a vital survival skill. At this point, an ERP system provides an invisible network among a company's internal and external stakeholders and plays a strategic role. Moreover, ERP systems offer some advantages. For example, integrating financial, customer, and order information, speeding up production processes, and reducing stock level and order lead time. Therefore, we propose an integrated spherical fuzzy-analytical hierarchy process (SF-AHP) and spherical fuzzy-combinative distance-based assessment (SF-CODAS) framework to prioritize the best ERP software provider for the defense industry. Purpose: Despite having the advantages mentioned above, some crucial aspects must be considered while selecting an ERP package. Factors such as high cost, difficulty in installation, and security threats can be very challenging. The latter issue needs special care in the defense industry. This study aims to design an evaluation framework for the ERP selection problem in the sector.Findings: One of the pivoting defense companies in Turkey is chosen as a case study. Seven ERP systems are evaluated with the proposed model. The results show that the proposed model can be successfully implemented in a defense company context. Furthermore, a sensitivity analysis proves the robustness of the approach to varying threshold parameters in CODAS and different fuzzy weighting approaches.Originality/value: The defense professionals prioritize a different set of selection criteria than conventional manufacturing firms. The study provides a rare holistic framework for the defense industry using a hybridized SF-AHP-CODAS technique. Thus, the study may serve as reference work for the researchers and decision-makers during the digitalization journey of defense firms

  New Age enerji

  Get PDF
  Enerji kavramı karşımızda hem bilimde, hem de mistik çevrelerde çıkıyor. Özellikle New Age grupları sık sık Bioenerji, Reiki, Enerji tıbbı, Şifacılık, Şifa enerjisi gibi kavramlara atıf yapıyor ve enerji kavramını sanki bilimde karşılaştığımız enerji kavramı ile aynı anlamda kullanıyorlarmış gibi davranıyorlar. Bu yazıda bu ilişkiyi ele alacağız. Fizikte karşımıza çıkan enerji ile New Age çevrelerinde atıf yapılan enerji aynı şey mi? Bunlar arasında nasıl bir ilişki var?.

  Aligning digitalization and sustainability: Opportunities and challenges for corporate success and the achievement of sustainable development goals

  Get PDF
  Digitalization provides valuable benefts for entities and offers unique opportunities to strategically address challenges associated with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure a sustainable society. This chapter discusses potential cross-fertilization effects between digitalization and sustainability to catalyze the benefts and challenges of digital transformation on the corporate level and SDGs’ perspective by focusing on sustainable practices. This chapter provides valuable insights for professionals and policymakers on the trends of digitalization and how they can support the SDGs that become a global compass for navigating sustainability challenges

  1,027

  full texts

  2,047

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Ibn Haldun University Institutional Repository is based in Türkiye
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇