Digital Library of the University of Pardubice

  Absence výchovného ideálu jako problém současné pedagogiky

  No full text
  Autor príspevku považuje absenciu výchovného ideálu za vážny problém súčasnej pedagogiky. Historicky (v grécko-antickom období, počas judaistickej a kresťanskej éry i v období moderny) bol výchovný ideál vždy explicitne uvedený vo filozofii výchovy a existoval v sociálnom povedomí. Obdobie postmoderny nevie svoj výchovný ideál formulovať.Autor příspěvku považuje absenci výchovného ideálu za závažný problém současné pedagogiky. Historicky (v řecko-antickém období, během judaistické a křesťanské éry i v období moderny) byl výchovný ideál vždy explicitně uveden ve filozofii výchovy a existoval v sociálním povědomí. Obdobím postmoderny nedokáže svůj výchovný ideál formulovat

  Stanovení aktivační energie v případě nezávislých komplexních kinetických procesů

  No full text
  Theoretically simulated kinetic data were used to evaluate the performance of the most common isoconversional methods of kinetic analysis in complex-process scenarios with two independent overlapping processes exhibiting nucleation-growth kinetics, and further expand the conclusions for the autocatalytic kinetic processes with positive asymmetry. In close-to-real-life situations all the integral isoconversional methods provided practically indistinguishable E-alpha outcomes. The Friedman and incremental modified Vyazovkin methods results in significant over- and undershoots. However, the combined utilization of the integral and differential isoconversional methods was demonstrated to greatly contribute to the interpretation of the E-alpha dependences and estimation of E-1 and E-2-the conceptual evaluation involving positions of inflection points and plateaus is introduced. The influence of the range of applied heating rates q(+) on the course of E-alpha dependences was studied. In this regard, the performance of the isoconversional methods changes significantly with both, the consistence of the shape of the complex kinetic curve and weighted presence of full overlaps of the involved sub-processes.Simulovaná kinetická data byla zpracována nejběžnějšími izokonverzními metodami kinetické analýzy pro případ procesu sestávajícího ze dvou nezávislých překrývajících se procesů

  Aplikace enzymatických elektrochemických biosenzorů pro monitorování nekompetitivní inhibice enzymové aktivity těžkými kovy

  No full text
  The inhibition effect of the selected heavy metals (Ag+, Cd2+, Cu2+, and Hg2+) on glucose oxidase (GOx) enzyme from Aspergillus niger (EC 1.1.3.4.) was studied using a new amperometric biosensor with an electrochemical transducer based on a glassy carbon electrode (GCE) covered with a thin layer of multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs) incorporated with ruthenium(IV) oxide as a redox mediator. Direct adsorption of multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs) and subsequent covering with Nafion((R)) layer was used for immobilization of Gox. The analytical figures of merit of the developed glucose (Glc) biosensor are sufficient for determination of Glc in body fluids in clinical analysis. From all tested heavy metals, mercury(II) has the highest inhibition effect. However, it is necessary to remember that cadmium and silver ions also significantly inhibit the catalytic activity of Gox. Therefore, the development of Gox biosensors for selective indirect determination of each heavy metal still represents a challenge in the field of bioelectroanalysis. It can be concluded that amperometric biosensors, differing in the utilized enzyme, could find their application in the toxicity studies of various poisons.Inhibiční účinek vybraných těžkých kovů (Ag +, Cd2 +, Cu2 + a Hg2 +) na enzym glukóza (Glc) oxidáza (GOx) z Aspergillus niger (EC 1.1.3.4.) byl studován pomocí nového amperometrického biosenzoru s elektrochemickým převodníkem založeným na elektrodě ze skelného uhlíku (GCE) pokryté tenkou vrstvou vícestěných uhlíkových nanotrubic (MWCNT) se začleněným oxidem ruthenia (IV) jako redoxního mediátoru. Pro imobilizaci GOx byla použita přímá adsorpce na povrch vícestěných uhlíkových nanotrubic (MWCNT) a následné pokrytí vrstvou Nafionu (R)). Analytické údaje o výkonosti vyvinutého biosenzoru postačují pro stanovení Glc v tělesných tekutinách v klinické analýze. Ze všech testovaných těžkých kovů má rtuť (II) nejvyšší inhibiční účinek. Je však třeba si uvědomit, že kadmium a ionty stříbra také významně inhibují katalytickou aktivitu GOx. Vývoj GOx biosenzorů pro selektivní nepřímé stanovení každého těžkého kovu tedy stále představuje výzvu v oblasti bioelektroanalýzy. Lze usoudit, že amperometrické biosenzory, lišící se od použitého enzymu, mohou najít své uplatnění ve studiích toxicity různých jedů

  Podnikové sociální sítě jako nástroj pracovních porad v ČR

  No full text
  Meetings are an essential prerequisite for successfully communicating and transferring internal information. The question is whether or not businesses in the present day are organizing and leading meetings effectively. The goal of this paper is to conduct a comparison of the requirements for effective meeting leadership with the current state of businesses in the Czech Republic. Furthermore, the paper aims to answer a research question relating to the feasibility of using enterprise social networks for conducting company meetings. The goal of the survey research was to map the current state of the investigated problematic and its trends. The paper's methodology is based on managed interviews conducted in 2014. An overall comparison of the data that was acquired shows the current trends and points to a discrepancy between the requirements for conducting meetings and reality. The results indicate the possible use of modern technologies for more effectively conducting meetings within businesses in the form of enterprise social networks. The paper discusses the use of the latest trends and innovations concerning technologies that help managers effectively transfer internal information; it also outlines a concept for further research directions. The paper attempts to emphasize the fact that it is necessary to pay attention to modern technologies and embrace new, sophisticated tools for ensuring effective meeting leadership.Základním předpokladem úspěšné komunikace a přenosu interních informací slouží podnikové porady. Otázka je, zda podniky v dnešní době organizují a vedou pracovní porady efektivním způsobem či nikoli. Cílem tohoto příspěvku je provést komparaci požadavků pro efektivní vedení pracovních porad a současného stavu v podnicích ČR. A dále zodpovědět výzkumnou otázku vztahující se ke vhodnosti využívání podnikových sociálních sítí pro konání firemních porad. Záměrem výzkumného šetření je zmapovat současný stav a trendy ve zkoumané problematice. Metodologie příspěvku je na základě provedených řízených rozhovorů v roce 2014. Základní soubor pro dotazování zahrnoval všechny top a liniové manažery, převážně HR manažery. Pro zodpovězení výzkumné otázky základní soubor zahrnoval podniky, využívající podnikové sociální sítě v ČR, na základě provedeného dotazníkového šetření v roce 2015. Celková komparace získaných dat prezentuje současné trendy a poukazuje na rozpor mezi požadavky pro konání pracovních porad a realitou. Z výsledků dále vyplívá možné využití moderních technologií v podobě podnikových sociálních sítí pro efektivnější konání pracovních porad v podnicích. V příspěvku je diskutováno o využívání nejnovějších trendů, novinek v oblasti technologií pro manažery k efektivnímu přenosu interních informací a je nastíněna představa o dalším výzkumném směřování. Příspěvek se snaží poukázat na skutečnost, že je třeba sledovat moderní technologie a přijmout nové sofistikované nástroje pro zajištění efektivního vedení podniku

  TiO2 vrsty na amorfních TiO2 nanotrubicích pomocí depozice atomárních technik: ochrana před strukturálními a morfologickými změnami díky žíhání vody

  No full text
  The present work presents a strategy to stabilize amorphous anodic self-organized TiO2 nanotube layers against morphological changes and crystallization upon extensive water soaking. The growth of needle-like nanoparticles was observed on the outer and inner walls of amorphous nanotube layers after extensive water soakings, in line with the literature on water annealing. In contrary, when TiO2 nanotube layers uniformly coated by thin TiO2 using atomic layer deposition (ALD) were soaked in water, the growth rates of needle-like nanoparticles were substantially reduced. We investigated the soaking effects of ALD TiO2 coatings with different thicknesses and deposition temperatures. Sufficiently thick TiO2 coatings (approximate to 8.4 nm) deposited at different ALD process temperatures efficiently hamper the reactions between water and F- ions, maintain the amorphous state, and preserve the original tubular morphology. This work demonstrates the possibility of having robust amorphous 1D TiO2 nanotube layers that are very stable in water. This is very practical for diverse biomedical applications that are accompanied by extensive contact with an aqueous environment.Tato práce prezentuje strategii, jak stabilizovat amorfní anodicky připravené samoorganizované vrstvy TiO2 nanotrubic před morfologickými změnami a krystalizací v případě dlouhodobého vystavení vodního prostředí. Pokud jsou amorfní trubice vystaveny dlouhodobému působení vodnímu prostředí, dochází u nich k růstu krystalických jehliček TiO2 uvnitř i zevně nanotrubic, v souladu s literaturou. Tyto jehličky pak blokují vnitřní i vnější prostor nanotrubic. V případě, že jsou amorfní trubice pokryty dodatečnou tenkou vrstvou TiO2 pomocí depozice atomárních vrstev (ALD), je růst jehliček značně potlačen. V této práci byly zkoumány různé časi máčení ve vodě a také různé depoziční teploty při ALD procesu. Dostatečně tlusté vrstvy TiO2 (cca 8.4 nm), deponované při různých procesních teplotách, inhibují reakci mezi vodou a fluoridovými anionty, a zabraňují tvorbě jehliček. Tzn. Je zachována původní amorfní struktura a morfologie nanotrubic. Tímto postupem je tedy možné připravit velmi robustní amorfní vrstvy TiO2 nanotrubic, které jsou dlouhodobě stabilní ve vodném prostředí. Tento fakt je velmi důležitý pro různé medicínské aplikace nanotrubic, které jsou právě spojeny s dlouhodobou expozicí ve vodném prostředí

  Porovnání dvou přístupů k určování polohy autonomních vozidel

  No full text
  This paper aims to compare two different technologies, which can determine the exact position of a robotic vehicle. The first method uses wireless technology and is based on the measurement of the signal strength of the bluetooth beacons. Based on these values, you can calculate the distance from beacons. The second method uses laser light and measurement of the reflected pulses. Based on the reference points of reflection, we can determine the distance. Both methods then use 2D triangulation to determine the position of the robotic vehicle. The exact position of the bluetooth beacons or the reference points must be known for the calculation. The paper also describes experiments with a laser, and the conclusion provides an evaluation of both technologies.Tato práce si klade za cíl porovnat dvě různé technologie, které mohou určit přesnou polohu robotického vozidla. První metoda využívá bezdrátovou technologii a je založena na měření síly signálu bluetooth majáků. Na základě těchto hodnot je možno vypočítat vzdálenost od majáků. Druhá metoda využívá laserové světlo a měření odražených pulzů. Na základě referenčních bodů odrazu můžeme určit vzdálenost. Obě metody pak pomocí 2D triangulace určují polohu robotického vozidla. Pro výpočet musí být známa přesná poloha majáků Bluetooth nebo referenčních bodů. Článek také popisuje experimenty s laserem a v závěru je zhodnoceno obě technologie

  From self-reliance to that which relies: Emerson and critique as self-criticism

  No full text
  How is one to navigate between a thinking grounded in the individual and a claim for communality? In Emerson, this kind of difficulty comes into view in familiar sentences such as Speak your latent conviction, and it shall be the universal sense.' How does the relationship between the personal and the universal look and function? In this paper, it is argued that Emerson may bring us clarity regarding the difficulties we are facing when it comes to questions about how we are to frame human personality, morality, and knowledge in the field of tension created by distinctions such as private/public, original/conventional, and particular/universal. A crucial thought in this line of reasoning is that that the critical philosophy Emerson pursues is also self-critical. The idea that true critique is self-criticism is then used as a tool to make clear that there's no fundamental gap to be bridged here. The self-critical dimension makes clear the ways in which coming to share a world-learning from one's teachers for example-is a matter of earning (shared) words. Therefore, Emersonian self-cultivation does not stand apart from the cultivation of something shared, but should be seen as a form of path towards a shared world.How is one to navigate between a thinking grounded in the individual and a claim for communality? In Emerson, this kind of difficulty comes into view in familiar sentences such as Speak your latent conviction, and it shall be the universal sense.' How does the relationship between the personal and the universal look and function? In this paper, it is argued that Emerson may bring us clarity regarding the difficulties we are facing when it comes to questions about how we are to frame human personality, morality, and knowledge in the field of tension created by distinctions such as private/public, original/conventional, and particular/universal. A crucial thought in this line of reasoning is that that the critical philosophy Emerson pursues is also self-critical. The idea that true critique is self-criticism is then used as a tool to make clear that there's no fundamental gap to be bridged here. The self-critical dimension makes clear the ways in which coming to share a world-learning from one's teachers for example-is a matter of earning (shared) words. Therefore, Emersonian self-cultivation does not stand apart from the cultivation of something shared, but should be seen as a form of path towards a shared world

  Emission Trading

  No full text
  Tato práce se zabývá problematikou obchodování s emisními povolenkami. V teoretické části je popsána historie obchodovatelných povolení, princip používání povolenek, jejich rozdělování v rámci Národního alokačního plánu, jejich možné použití a další. V praktické části jsou popsány skutečnosti, které se týkají emisních povolenek. Jejich účtování, využívání v programu Zelená úsporám, vývoj cen, účinnost a další.This work deals with carbon trading. The theoretical part describes the history of tradable permits, the principle of using allowances and their allocation within the National Allowation Plan, their potential uses and more. The practical part describes the fact relativ to emission allowances. Their recognition, use of the Green Investment Scheme, price trends, efficiency and more.Ústav veřejné správy a právaStudentka seznámila komisi s cíli své práce. Zabývala se zkoumáním efektivnosti prodeje emisních poukázek pro ČR a zahraničí. Závěrem byly zodpovězeny otázky komise a vedoucího práce. Lze uplatňovat princip prodeje emisních práv také na jiné složky ŽP než na regulaci čistoty ovzduší? Jakým způsobem byly zaúčtovány povolenky v prvním kole obchodování?Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

  Analysis of the vehicle fleet recovery process in the company DPMP, a.s.

  No full text
  Předmětem této bakalářské práce je analýza procesu obnovy vozového parku. V první teoretické části se zabývá dlouhodobým majetkem podniku, následuje analýza současného stavu Dopravního podniku města Pardubic, a.s. a ve třetí části se věnuje samotnému procesu obnovy vozového parku v tomto podniku a mapuje výhody využití CNG autobusů.Subject of this bachelor´s work is an analysis of the vehicle fleet recovery process. In the first part deals with the long-term business assets, followed by analysis of the current situation of Dopravní podnik města Pardubic, a.s. and the third part is dedicated to the process of the vehicle fleet recovery and describes the benefites of the using a CNG buses.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyStudent přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

  Marketing research of the company KORADO, a.s.

  No full text
  Tato bakalářská práce pojednává o marketingovém výzkumu společnosti KORADO, a. s. se sídlem v České Třebové. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy z marketingu a marketingový výzkum. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje představení společnosti, výsledky dotazníkového šetření, mystery shopping prodejní sítě a SWOT analýzu. Poslední část obsahuje závěry a vlastní návrhy pro společnost.This bachelor work deals with marketing research of the company KORADO, a. s. witch is located in Česká Třebová. The work is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part is focuses on the basic concepts of marketing and marketing research. The theoretical part is followed by a practical part, which includes the introduction of the company, the results of the survey, mystery shopping network sales and SWOT analysis. The last section provides conclusions and suggestion for the company.Ústav ekonomiky a managementuStudentka obhajovala svoji bakalářskou práci na téma Marketingový výzkum společnosti KORADO, a.s. Studentka začala vysvětlením teoretických základů, přes které se dostala k prezentaci výsledků, které ovšem musela v časové tísni shrnout do závěru.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo
  Digital Library of the University of Pardubiceis based in CZ
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Digital Library of the University of Pardubice? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!