ArUMS Digital Repository (سامانه اطلاعات زیست پزشکی و سلامت)

  مقايسه اثرات هموديناميك تركيب بوپيواكائين با دوز كم + فنتانيل نسبت به مقادير استاندارد بوپيواكائين در بيهوشي داخل نخاعي سالمندان در سال 1381

  No full text
  مقدمه : تكنيك اسپانيال يكي از روشهاي معمول در بيهوشي افراد مسني كه كانديد عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني شده اند، مي باشد. از طرف ديگر عوارض هموديناميك اين روش و درمان اين عوارض با مايعات وريدي زياد و داروهايي نظير افدرين و فنيل افرين براي اين بيماران خالي از خطر نمي باشد. اپيوئيدها مدت و كيفيت بلوك حسي توسط داروهاي بي حس كننده موضعي را افزايش مي دهند بنابراين تلاشهايي صورت گرفته تا با كاهش مقدار داروي بي حسي و افزودن اپيوئيد به تركيب داروي تجويز شده از طريق اسپانيال هم از عوارض هموديناميك جلوگيري كرده و هم احتمال بي حس ناقص را از بين برد. هدف از اين مطالعه كار آزمايي باليني دو سويه كورنيز بررسي اثرات هموديناميك و كيفيت بي حسي داخل نخاع با روش فوق مي باشد. \ud نتايج : ميانگين افت فشار متوسط شيرياني (MAP) مقدار مصرف افدرين و تعداد دفعات مصرف آن در دو گروه اختلاف معني داري را نشان مي دهند. ميانگين افت فشار متوسط شرياني در دو گروه A و B به ترتيب عبارتنداز : 23/56±10/79 درصد و 11/11 ± 36 درصد (001/0=P) \ud مقدار متوسط مصرف افدرين در گروهA 2/25±3/49 ميلي گرم و در گروه B 10±8/45 ميلي گرم بود (P=0/003) ميانگين دفعات افت فشار و مصرف افوزين در گروه O/71±1/08 A بار و در گروه (p=0/005) 2/91±2/94 بار بدست آمد . 29 درصد بيماران گروه A و 6/13% گروه B در مراحل پاياني عمل احساس درد نموده اند (p=0/005) تاكيكاردي در 2/29 درصد بيماران گروه A و 68/2 در صد بيماران گروه B مشاهده گرديد. (p=0/01)\ud نتيجه گيري : با افزودن 20mg فنتانيل به ماركائين و كم كردن از دوز آن مي توان تا حد زيادي از شدت عوارض بيهوشي اينتراتكال (ينال) افت فشار و تاكيكاردي ناشي از درمان آن پيشگيري كرد البته براي كاستن از موارد شكست و اطمينان از بلوك حسي كافي بايستي مطالعات كنترل شده اي را براي يافتن Dose ايده ال ماركائين و فنتانيل انجام داد\u

  بررسي مشكلات پرسنل پرستاري بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1379

  No full text
  مقدمه : بخشهاي مراقبت ويژه يكي از حساسترين بخشهاي حرفه اي بيمارستان محسوب مي شود. يكي از موارد تنش زا در حرفه پرستاري ، فعاليت در همين بخشها مي باشد. مشاهده مكرر مرگ بيماران ، سطح كاري بالا ، مشكلات ارتباط و غيره از مشكلات عمده اين گروه از پرستاران به شمار مي روند.\ud اهداف: 1 – تعيين مشكلات فردي پرسنل پرستاري بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل \ud 2 - تعيين مشكلات محيطي پرسنل پرستاري بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل\ud 3 – تعيين ارتباط بين مشخصات فردي و اجتماعي پرسنل پرستاري بخشهاي ويژه با مشكلات فردي و محيطي آنها \ud روش تحقيق: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است جامعه پژوهش را كليه پرسنل پرستاري شاغل در بخشهاي ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل كه شامل 48 نفر بود و تمام آنها به عنوان طرح نمونه انتخاب شده بودند تشكيل مي دادند ابزار گردآوري داده ها ، پرسشنامه اي مشتمل بر 2 بخش بود كه قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافيك (8 سئوال) و قسمت دوم با 31 سئوال در مورد مشكلات فردي و محيطي پرستاران بود جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيف فراواني و آزمون كاي دو استفاده شد.\ud نتايج: در مورد مشكلات فردي افراد مورد پژوهش، نتايج نشان داد كه (تمايل به كسب تجربيات جديدتر در زمينه حرفه اي در بخشهاي ديگر ) با 46در صد اولين و عمده ترين مشكل فردي پرستاران بخشهاي ويژه بود. در رابطه با مشكلات محيطي ، نتايج نشان داد كه (لزوم رعايت دقيق وقت و مقررات ارائه خدمات پرستاري ) با 50 درصد اولين مشكل محيطي بود.\u

  بررسي كوتاهي قد و علل آن در شيرخواران 15 ماهه شهر اردبيل

  No full text
  مقدمه : كوتاهي قد كودكان يكي از مشكلات مهم طبي كودكان تلقي مي گردد و از اين جهت است متخصصين رشته هاي مختلف طب و بخصوص كودكان همواره مورد سئوال قرار مي گيرند. اغلب والدين نگران رشد قدي كودكان خود مي باشد. كوتاهي قد بر اساس اتيولوژي به سه شكل سرشتي ، فاميليال ، پاتولوژيك ديده مي شود. \ud اهداف: هدف از اين پژوهش تعيين و بررسي علل كوتاهي قد در شيرخواران 15 ماهه شهر اردبيل مي باشد \ud روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي، مقطعي بوده كه براي تعيين علت كوتاهي قد شيرخواران 15 ماهه 4800 كودك 15 ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ، درماني شهرستان اردبيل بطور تصادفي انتخاب گرديده و با مقايسه قد آنها با حداقل قد بر اساس منحني صدك، موارد دچار كوتاهي قد مشخص گرديد.\ud نتايج : 22 كودك مبتلا به كوتاهي قد شناسايي شد 8 نفر از اين افراد (4/36%) مبتلا به كوتاهي سرشتي 9 نفر از (9/40%) مبتلا به كوتاهي پاتولوژيك و 5 نفر (7/29%) مبتلا به كوتاهي قد نوع فاميليال بودند. اكثريت موارد كوتاهي قد (59%) سرشتي در دختران ديده شد و در مورد كوتاهي قد پاتولوژيك تفاوتي بين جنس مذكر و مونث وجود نداشت همچنين اكثر موارد كوتاهي قد در فرزندان اول و دوم خانواده ديده مي شود (81%) در مورد سن مادر در زمان بادراي و نوع كوتاهي قد نيز ارتباط معني داري وجود نداشت . يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه بيشتر موارد كوتاهي قد در ميان شيرخواران 15 ماهه پاتولوژيك مي باشد.\u

  بررسي شيوع و شدت عيوب انكساري در مراجعين به يك كلينيك اپتومتري در شهر اردبيل از سال 71 لغايت 77

  No full text
  مقدمه : اهميت چشم و بينايي بر كسي پوشيده نيست و در صد قابل ملاحظه اي از اطلاعات پيرامون را از طريق چشم بدست مي آوريم با پيشرفت علم و صنعت روزبروز زمان و كيفيت استفاده از چشم بيشتر شده و با توجه به جوان بودن جمعيت كشور ما كه در صد قابل ملاحظه اي زير 15 سال و در حال تحصيل مي باشند. اهميت بينائي روشنتر مي شود زيرا در صورت وجود كوچكترين عيب انكساري در چشم، فرد قادر به مطالعه نبوده و پس از چند دقيقه مطالعه با عوارض عيوب انكساري از قبيل سردرد، سرگيجه ، درد چشم ، خستگي و ... مجبو ر به ترك مطالعه مي شود و نيز با توجه به رشد سريع استفاده از رايانه ، در صورت داشتن مشكل چشمي قادر به كار با آن نخواهد بود و نيز علاوه بر شغلهاي پيچيده و دقيق ، بسياري از شغلهاي مردم عادي و حتي زنان خانه دار نيز نياز به ديد دقيق در دور و نزديك بدون عيب انكساري دارد. لذا با توجه به اهميت روزافزون بينايي تصميم گرفته شد درخصوص ميزان شيوع و شدت عيوب انكساري و ارتباط آن با سن ، شغل و جنسيت بيماران تحقيقي انجام گيرد.\ud اهداف: توزيع فراواني مطلق و درصد بيماران بر حسب جنس ، سن، محل سكونت، نياز شغلي، شكايات اصلي، سابقه بيماري، ديد چشم با عينك و بدون عينك در چشم راست و چپ و هر دو چشم و انحرافات مخفي و آشكار چشمي نتيجه رتينوسكوپي ، سابجكتيو، شدت عيوب انكساري ، درصد ارجاع، ديد چشم راست و چشم با عينك جديد ، نتيجه آفتالموسكوپي و تشخيص افتراقي عيوب انكساري چشم . \ud روش تحقيق : اين يك مطالعه توصيفي تحليلي است كه جامعه مورد پژوهش مراجعين به كلينيك اپتومتري از سال 71 تا 77 در شهر اردبيل بوده و ابزار گردآوري داده ها شامل 29 شاخص پرونده بيمار و سپس پرسشنامه اي شامل مشخصات دموگرافيك شرح حال و نتايج تست هاي سابجكتيو، ابجكتيو و تشخص عمومي و افتراقي بوده است . محقق با استفاده از پرونده هاي بيماران (13000 ) مورد، 264 نمونه را به روش سيستماتيك منظم انتخاب و از روي سئوالات ، اطلاعات لازم استخراج و پرسشنامه مربوطه تكميل و با استفاده از نرم افزار آماري winspss تجزيه ، تحليل انجام يافت و نتايج مطالعه مشخص گرديد. \ud نتايج : يافته ها نشان مي دهد حدود 4/50% زن و 6/49% مرد بودند بيش از 95% از شهر و 4% از روستا ها و حومه شهر بودند اكثريت نمونه ها بين 10 تا 20 سال داشتند شكايات اصلي بينايي C.V.C 3/27% تاري ديد 25% سردرد به تنهايي يا همراه با ساير علايم 88% بدون شكايات خاص مراجعه كرده بودند. بيشترين طيف دانش آموز با 39% بودند 3/88% بيماري خاصي را ذكر نمي كردند. 53% قبلأ عينك داشتن و شماره اكثر آنها + 25% تا +2 شماره بوده است ، حدت بينايي بيش از 60% بدون عينك هفت دهم تا دو دهم ه با عينك به 36% مي رسيد ، 43% داراي عيب انكساري پايين و 11% همراه آن آستيگماتيسم داشتند 18% دوربين خالص ، 11% ميوپيا و در تشخيص افتراقي 2/35% دور بين ، 3/16% نزديك بين و 8/46%استيگماتيسم بوده اند بيش از 3/27% دوربيني پايين و 5/34% را آستيگماتيسم پايين به خود اختصاص داشته است 4% نياز به ارجاع به جراح و متخصص چشم داشته اند 75% از بيماران با عينك جديد به ديد نرمال رسيدند 21% نياز به عينك نداشته و 3% با وجود تجويز عينك به علت مشكلات پاتولوژيكي قادر به ديد كامل نبودند پيشنهاداتي در خصوص لزوم دقت بيشتر و استفاده از refraction بجاي اتورفراكتومتر در تجويز عينك ، انجام معاينات ادواري و منظم همه افراد با لاخص كودكان و دانش آموزان ، لزوم افزايش آگاهيهاي بهداشتي ، توجيه مربيان و والدين جهت ارجاع بيماران مبتلا به سردرد و جهت معاينات دقيق چشمي ارائه شده است. \u

  Evaluation of bone density and its relationship with radiographic stage in knee osteoarthritis in years 2017-18

  Get PDF
  Backgrounad and objective: Osteoarthritis is the most comon arthritis and its incidence is directly related to age. According to the related research in the last 30 years , a relationship is reported between severity of osteoarthritis and bone density. Bone density is measured by the means of dual energy x-ray absorptiometry (DEXA scan) in practice and the severity of osteoarthritis is evaluated based on radiographic images and Kellgren Lawrence criteria . In this study we measured these two parameters in our patients to find an association between them. methods: 123 patients with knee osteoarthritis diagnosis who referred to rheumatology clinic at Imam Khomeini hospital in Ardabil, were selected to participate in our study . Age, sex, weight , height and other variables were collected and analyzed with SPSS program. Results: A significant correlation is found between Tscore and age of the patients. The Pearson correlation coefficient was -0.38. A significant correlation was also found between Tscore and age and also between Tscore and BMI. For evaluating correlation of Tscore and radiographic stage of patients with osteoarthritis, we used Pearson correlation and the result was positive (coefficient= -0.22). we also conducted multiple regression models to assess each factor's significance. Only age and BMI had a significant effect on Tscore. Conclusion:A relationship was found between radiographic stage and Tscore in correlation statistics . In regression models , Only BMI and age had a significant effect on Tscore. These results are in accordance to previous studie

  Survey of Relationship between creativity and Lateral dominance in guidance school students

  No full text
  The main goal of this study was survey of the relationship between creativity and lateral dominance in guidance school students in Ardabil city. The study population was all of the students of schools in Ardabil city. The study samples were consist of 60 individuals included in 30 Right-handed and 30 left-handed. Data were collected using Handedness questionnaire of Annett and creativity Questionnaire. For data analysis Pearson correlation coefficient was used. The results showed that there is relationship between creativity and lateral dominance with no significance. Left-handed Students in comparison with right-handed others showed higher creativity. Regarding left hemisphere is responsible for mental activities that placed in the area of convergent thinking; while right hemisphere is responsible to divergent thinking. Because the left hemisphere commands right hemi-body and the right hemisphere is related with left hemi-body, Therefore individuals with right dominance of brain have higher creativity

  Effect of ketofol in reducing cough caused by fentanyl in patients undergoing general anesthesia

  Get PDF
  Fentanyl is now widely used for anesthetic and pain relief. Fentanyl with the 80-fold antinociceptive effect of morphine was introduced in the 1960s as an intravenous anesthetic in medicine. The incidence of fentanyl-related cough is reported to be about 80-28% and is an undesirable side effect of anesthesia. Its main application is as an analgesic and sedative preanesthetic in the operating room. The aim of this study was to evaluate the effect of ketofol on couched induced fentanyl in patients undergoing general anesthesia. The is a randomized, double-blind clinical trial that has been done on 124 patients candidate for general anesthesia in age range 16-60 years which hospitalized in Fatemi and Imam hospitals in Ardabil city in year 2018. Checklist included demographic and clinical data collected for all patients. The first group received ketamine 2 cc, the second group received propofol 2 cc (10 mg), the third group received ketofol 2 cc(propofol 10 mg + ketamine 10 mg 1: 1), and the fourth group received normal saline 2 cc by orally. Then fentanyl (2 mu g / kg) was administered to each of the 4 groups. Coughing, severity and time of onset of it were recorded in time intervals per second in each of the four groups. Finally, all the data entered the statistical analysis program and analyzed by statistical methods in SPSS version 20. In this study, couch rate was 22.6%, 32.3%, 6.5% and 61.3% in ketamine, Propofol, ketofol and control group respectively. The highest cough delay was observed in the recipients of ketofol and propofol, and the highest premature cough was observed in the control group. Also, none of the prescribed drugs did significantly change the blood pressure, heart rate, and MAP in the control group. It was observed that ketofol, ketamine and propofol significantly reduced the cough rate compared with the control group. The results of this study showed that ketofol had the most fentanyl-induced cough suppressant compared to placebo and propofol, and it can be used a good medication for patients

  Environmentally friendly ultrasound-assisted synthesis of magnetic zeolitic imidazolate framework - Graphene oxide nanocomposites and pollutant removal from water

  No full text
  Ultrasound-assisted procedure is widely used for synthesizing materials due to its low cost, environmental friendly, facile, and mild properties. Herein, ultrasound-assisted synthesis of magnetic zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8)/cobalt ferrite (CoFe2O4)/graphene oxide (GO) nanocomposites (ZIF-8/CoFe2O4/GO: ZCG) with different amounts of CoFe2O4/GO (25 and 50 mg denoted as ZCG-25, and ZCG-50) were studied in details. The GO was prepared from graphite. The synthesized materials including GO, ZIF-8, CoFe2O4, CoFe2O4/GO, ZCG-25, and ZCG-50 were fully characterized using BET, TEM, XRD, SEM, FTIR, and VSM. The ultrasound-assisted pollutant removal ability of the synthesized materials was investigated using Malachite Green (MG) as a model contaminant. The surface area of GO, CoFe2O4, ZCG-25, and ZCG-50 was 46, 52, 1543, and 2490 m2/g, respectively. Pollutant removal obeyed the pseudo-second order and Langmuir models. The pollutant removal capacity of ZCG-50, ZCG-25, CoFe2O4/GO, ZIF-8, CoFe2O4 and GO was 2610, 1948, 212, 901, 100, and 118 mg/g, respectively

  بررسي ميزان شيوع كم وزني نوزادان و ويژگيهاي دموگرافيكي مادران در زايمان هاي انجام شده در بيمارستان علوي شهراردبيل در سال1387

  No full text
  مقدمه و هدف :\ud بخش بزرگي از مرگ و مير نوزادان در ارتباط با وزن كم زمان تولد مي باشد. با توجه به اينكه شيوع تولد نوزادان كم وزن در حال افزايش می باشد، تعیین عوامل مرتبط با کم وزنی نوزادان می تواند باعث پیشگیری و کنترل تولد نوزادان کم وزن گردد . بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با تولد نوزاد کم وزن انجام گردیده است. \ud مواد و روش ها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که با بر رسی پرونده های زایمانهای انجام شده در سال1387 (5310) در بیمارستان علوی شهر اردبیل حاصل شده است .اطلاعات مورد استفاده از پرونده ها شامل :جنس نوزاد ,سن مادر ,سن حاملگی ,وزن نوزاد, تعداد حاملگی ، چند قلویی می باشد و با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 تجزیه و تحلیل گردید.\ud یافته ها: \ud از جمله عوامل مرتبط با کم وزنی نوزادان سن مادر، چند قلویی، تعداد حاملگی ، سن جنینی و جنس نوزاد می باشد. از5310 نوزاد مورد مطالعه 580 نوزاد(% 10.9) وزن تولد کمتر از 2500 گرم داشتند . نتایج مطالعه نشان داد که 18.8% از مادران سن کمتر از 20 سال داشتند .و 52.6% مادران حاملگی اول داشتند. 51.9% نوزادان مذکرو 47.7% مونث بودند. و 17.5% نوزادان کم وزن دو قلو و 81.2 % نوزادان کم وزن کمتر از 37 هفته و نارس بودند. \ud بحث و نتیجه گیری : \ud نتایج مطالعه حاکی از آن است که میزان تولد نوزادان كم وزني و نارس در بیمارستان علوی شهر اردبیل رو به افزایش می باشد. پيشگيري از زايمان هاي زودرس و اجراي برنامه هاي مداخله اي آموزشي براي گروه هاي پرخطر به ويژه مادران جوان با سن كمتر از 20 سال و مادران اول زا مي تواند نقش مؤثري در پيشگيري از تولد نوزاد کم وزن داشته باشد. \ud \u
  ArUMS Digital Repository (سامانه اطلاعات زیست پزشکی و سلامت) is based in IR
  Do you manage ArUMS Digital Repository (سامانه اطلاعات زیست پزشکی و سلامت)? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!