Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música

Secretaría de Estado de Cultura
Not a member yet
  134577 research outputs found

  El concepto de cercanía en Martin Heidegger

  No full text
  Tras una breve introducción en la que resalto el reconocimiento que hace Emil Kettering de la importancia del concepto de cercanía en la filosofía de Martin Heidegger y en la que simultáneamente tomo distancia de su aproximación a la relación del lenguaje con la cercanía, por considerarla limitada, sostengo que la concepción heideggeriana tardía del lenguaje puede ser mejor entendida si en estricto sentido heideggeriano estos dos conceptos son considerados como ¿lo mismo¿ [das Selbe]. Con el objeto de fundamentar fenomenológicamente esta tesis abordo la reflexión heideggeriana en torno a la cercanía en cinco niveles, que parten con la definición acostumbrada de ésta como corta distancia y culminan en su identificación con el lenguaje. El acercamiento que realizo a esta problemática se concentra exclusivamente en la obra posterior de Heidegger

  Cuadrado Roura, Juan R. (dir. Y coord.), Empleo autónomo y empleo asalariado. Análisis de las características y comportamiento del autoempleo en España

  No full text

  Seqüència temporal. Evolució geològica d'Espanya

  No full text
  Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htmRecursos didàctics en geografia: Organigrames realsMaterial de l'alumnat: Es mostren tres exemples temporals en relació a temes geològics, segurament allunyats de l'àmbit del nostres estudiants més joves, però il.lustratius de la seqüenciació temporal dels organigrames. L'evolució geològica de la Península Ibèrica es presenta amb una seqüenciació temporal d'esquerra a dreta i de baix a dalt. En el primer cas, els elements de primer nivell, es troben a l'eix central horitzontal; en el segon cas, corresponen a l'eix central vertical. S'ha de tenir en compte la relativa complexitat de les relacions determinades per la successió de fets geològics. L'organigrama de l'Escala del temps geològic mostra la successió temporal de baix a dalt i la jerarquia de l'esquerra a la dreta; les dos últimes columnes, referides als anys, son especificacions dels elements de segon nivell que corresponen als períodes o èpoques. Material del Professorat: S'intenta mostrar de forma esquemàtica, les diferents maneres de presentar la seqüència temporal d'uns organigrames, distribuint en columnes verticals i en franges horitzontals la successió temporal i la jerarquia dels elements. No es pot dir, a nivell teòric, quina disposició és la millor o la pitjor. Cada professor pot optar per la que li sembli més adequada per al seus estudiants. Es evident que aquests temes geològics no solen tractar-se a secundaria i, molt poc, a batxillerat, però aquestes estructures temporals poden aplicar-se a fets d'història política, social o econòmica que ens puguin interessar

  Dinàmica dels factors socioeconòmics

  No full text
  Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htmRecursos didàctics en geografia. Dibuixos/TreballMaterial de l'alumnat: Seguin amb la mateixa metodologia i amb el tema de la població, ara es l'hora d'analitzar la dinàmica dels factors socioeconòmics en la població. Ja s'ha precisat en el tema anterior el concepte global de població amb el de grans grups d'edat (joves, adult i vells), que són els afectats directes de certs factors socioeconòmics de la població. Una vegada superar aquest pas, es plantegen les situacions quantitatives que deriven en tres resultats estàndards: creixement de la població, estancament i decreixement. Al final de cadascuna d'aquestes situacions estàndard, hi ha una sèrie d'afirmacions escrites que els estudiants han de veure si són correctes o incorrectes. Material del Professorat: Esquemàticament, el procés d'aprenentatge està format per als següents punts: Immigració > emigració = creixement de la població (adults/joves). Comprovació de l'aprenentatge en frases escrites correcte o incorrectes. Immigració = emigració = estancament de la població. Comprovació de l'aprenentatge en frases escrites correcte o incorrectes. Immigració < emigració = decreixement població (adults/joves). Comprovació de l'aprenentatge en frases escrites correcte o incorrectes. No oblideu mirar detingudament el procés a seguir amb els alumnes per tal de veure quan ens heu de parar per rebre la resposta dels estudiants

  Llistats i organigrames

  No full text
  Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htmRecursos didàctics en geografia. Organigrames realsMaterial de l'alumnat: L'objectiu bàsic és omplir un organigrama amb diferents nivells de dificultat (elements o relacions situats dins de l'organigrama) a partir d'un text/llistat presentat amb quatre variables bàsiques. Aquesta relació es mostra en l'organigrama inicial i en la taula de doble entrada que hi ha després. És evident que el llistat que el professor pot oferir als estudiants ha de tenir el seu origen en un text didàctic i correctament subratllat. L'objectiu bàsic, i difícil, és que l'estudiant sigui capaç de recrear el discurs escrit del tema que està tractant per poder completar l¿organigrama. Material del professorat: Existeixen dos principis generals fonamentals en funció de la dificultat o facilitat de treballar amb els llistat i l'organigrama: 1.- Pel que fa als llistats, és que el professor qui ha de decidir mostrar, per una banda, l'ordre o el desordre de les idees o conceptes i les relacions, i per l'altra, la jerarquia o categoria del conceptes. 2.- En relació al organigrama, també és el professor que ha de decidir el tipus d'organigrama que ofereix al estudiants: el buit, el que presenta algunes idees, el que presenta algunes relacions o el que presenta algunes idees i relacions

  Optimal route calculations for sailing boats

  No full text
  Màster Oficial en Meteorologia, curs 2006-2007El routing meteorològic és una tècnica que consisteix en analitzar les condicions de vent presents i pronosticar les futures, per tal de traçar rutes òptimes per a vaixells de vela. Quan un vaixell fa una regata /offshore/, un dels factors decisius per guanyar és l'elecció de la ruta a seguir. Sovint el millor camí no és el més curt, i un vaixell lent pot guanyar la regata si troba la millor ruta. L'objectiu d'aquest treball és fer una anàlisi de les diferents tècniques de /routing/ per a vaixells de vela existents, així com desenvolupar noves metodologies. En una primera part es fa una aproximació més aviat teòrica als mètodes de /routing/ i, en la segona, es presenten les simulacions dutes a terme amb una eina de /routing/ desenvolupada per l'autor en un projecte cofinançat per la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'empresa Meteosim S.L., amb seu al Parc Científic de Barcelona.The meteorological routing is a technique that consists in analyzing the present and forecasting the future wind conditions in order to find optimal routes for sailing boats. In a sailing offshore race, one of the key factors to win is to choose a convenient track. As the shortest path is not always the faster, a slow boat can win the race if it finds the best track. The goal of this work is to overview the different routing schemes that are currently in use and to develop new methodologies. In a first section, a theoretical explanation is provided of the existing and proposed routing methods. In the second section, the practical application of a routing tool developed by the author is presented.Patrocinat: Meteosim S.L., Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelon

  Organigrames funcionals

  No full text
  Material accessible mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya: www.xtec.cat (Escola oberta/Ciències socials/Geografia) http://www.xtec.cat/recursos/socials/recursgeo/index.htmRecursos didàctics en geografia: Organigrames teòricsMaterial de l'alumnat: Proposem una sèrie de models teòrics senzills, a partir de l'estructura triangular bàsica, que ens permetin resoldre les funcions globals que poden mostrar els organigrames en relació al tema que tracten. Només hem plantejat tres funcions bàsiques que resolen bona part dels temes que es presenten a nivell de secundària i batxillerat: la seqüència històrica o la successió de conjunts, la funció comparativa i la estructura estàndard d'un circuit. En la major part dels organigrames funcionals que proposem, es manté l'estructura bàsica triangular. Material del Professorat: és important a l'hora d'explicar als estudiants aquest tema identificar sempre l'estructura triangular bàsica dels organigrames funcionals, com a nucli essencial a partir del qual s'elaboren els organigrames. Les formes diferents que presenten dona com a resultat unes funcionalitats determinades que els organigrames ens mostren, però que son sempre la suma de diverses estructures triangulars bàsiques. Si no entenen bé aquests principis bàsics, forma funcional i estructura triangular bàsica, serà molt difícil que els nostres estudiants siguin capaços de fer organigrames més o menys correctes

  La historia del paisaje cultural del massís del Garraf a partir de la resolución de casos

  No full text
  La disciplina Història i Arqueologia del Paisatge es caracteritza pel fet d'assentar-se sobre la transdiciplinarietat, fent ús de conceptes i mètodes procedents de la geografia, la història, l'arqueologia, la sedimentologia, la geobotànica, etc. Aquest principi, junt amb el procés de transformació de l'ensenyament en aprenentatge, ens portà a desenvolupar un programa pilot de millora i innovació docent. Es plantejà l'exercici com el desenvolupament complert d'un treball de recerca des del terreny fins a la publicació, que tingué com a objectiu reconstruir la història del paisatge cultural d'un sector del massís del Garraf.Projectes d'Innovació i Millora de la Qualitat Docent de la Universitat de Barcelona (2004PID-UB/014

  Memòria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, curs 2006-2007

  No full text
  Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Facultat de Biblioteconomia i Documentaciò de la Universitat de Barcelona durant un curs acadèmic 2006-2007

  Aspectos de la inspección del trabajo en Venezuela

  No full text

  0

  full texts

  134,577

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Secretaría de Estado de Cultura is based in Spain
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇