Ajuntament de Barcelona

Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Not a member yet
  79853 research outputs found

  Projecte pilot : Suport al joc per a infants i adults amb discapacitat

  Full text link
  Document descriptiu del projecte pilot de Suport al joc per a infants i adults amb discapacitat i avaluació del projecte pilo

  Relació de llocs de treball (RLT) del Consorci de Biblioteques de Barcelona [2021] : modificació [2023-12-11]

  Full text link
  Aprovada per resolució del Consell General del Consorci de Biblioteques de 11-12-202

  Conveni de col·laboració entre l'ICUB i la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona

  Full text link
  Aprovat per resolució del president de l'Institut de Cultura de Barcelona de 20-12-2022Annex 1. Index del llibreAnnex 2. Àudios cedits per la coordinadoraAnnex 3. Colles sòcies de la coordinador

  Conveni entre Barcelona Activa, el col·legi oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya

  Full text link
  Aprovat entre Barcelona Activa, Col·legis i Associació d'Agents Immobiliaris i l'Associació d'Agents immobiliaris de Catalunya el 10-10-202

  Institut Municipal de Persones amb Discapacitat : cessament de Gerent [2023]

  Full text link
  Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 23-11-202

  12,416

  full texts

  79,853

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇