CU Digital Repository
Not a member yet
  57250 research outputs found

  Anatomical and physiological adaptations of high mountain plants in Ladakh

  Get PDF
  The Ladakh region of the northwestern Indian Himalaya is a high-elevation desert that presents a suite of environmental conditions that constrain plant growth. At lower elevations, aridity and high temperatures constrain plant growth. However, at higher elevations, temperature steeply drops and an increase in precipitation occurs. Therefore, the Ladakh region can be considered a natural laboratory where the adaptive responses of plant traits to moisture and temperature gradients can be observed. Plants in high mountain regions had to evolve and adapt to harsh environmental stress including low temperatures, UV radiation, short growing seasons, etc. Morphological, anatomical and physiological adaptations allow plants in Ladakh to grow at altitudes up to 6150 meters. This limit for plant growth in Ladakh is not set by the permanent snow line or any other mechanical barrier, but instead by the inability of plants to survive at such an elevation. This situation allows us to study the physiological limits of plant adaptations in extreme conditions. Thus, studying plants in Ladakh can bring an important understanding to adaptive ability of mountain plants.Ladak je horská oblast, nacházející se v severozápadní Indii, charakteristická velkým výškovým gradientem. V relativně nižších polohách se musejí rostliny potýkat zejména s vysokými teplotami a aridním klimatem. Množství srážek pakstoupá podél výškového gradientu, teplota naopak výrazně klesá. Ladak se díky tomu dá přirovnat k jakési přírodní laboratoři, ve které můžeme pozorovat změny různých vlastností rostlin v odpovědi na gradienty teploty a vlhkosti. Nepříznivé podmínky ve vyšších polohách, jako je nízká teplota, zvýšené ozáření atd., selektovaly u vysokohorských rostlin Ladaku celou řadu morfologických, anatomických a fyziologických adaptací. Tyto adaptace umožňují růst rostlin i v extrémních nadmořských výškách sahajících až k 6150 m n. m. Horní limit výskytu rostlin není dán přítomností fyzických bariér, jako je například hranice trvalého sněhu, a je tedy odrazem toho, jakým podmínkám se rostliny ještě dokázaly přizpůsobit. To umožňuje studovat adaptace rostlin na ty opravdu nejextrémnější podmínky. Díky výše uvedeným faktorům může studium rostlin v Ladaku nabídnout zajímavou perspektivu pro pochopení biologie horských rostlin.Katedra experimentální biologie rostlinDepartment of Experimental Plant BiologyFaculty of SciencePřírodovědecká fakult

  Prevention of risky behaviour of children in a specific children's home

  Get PDF
  Katedra pedagogikyFaculty of EducationPedagogická fakult

  The so-called "operation Kulak" in the district Vysoke Myto

  Get PDF
  The bachelor thesis deals with the "Kulak" action, which was carried out by the State Security in Czechoslovakia in 1951-1953 as part of the collectivization of agriculture. Using micro- history, it focuses on the region of Vysoké Mýto and the fate of the local farmers, who were forcibly evicted with their entire families and their property was confiscated. The first chapters of the work look at the whole issue of displacement on a general scale. They consider the overall situation of the Czechoslovak People's Democratic Republic, its process of collectivization, the creation of the United Agricultural Cooperatives, and the state of the laws at the time that enabled these processes. After presenting the context and general information, the chapters focus on their specific impact, using the example of the municipality of Stradouň. Five so-called family units were evicted from this village, i.e., the farmer and all those who shared a household with him. All five family units were taken on the same day 18 April 1952, to the district of Roudnice nad Labem. The work is based on archive materials and specialist literature. Keywords: Collectivization - kulak - district Vysoke Myto - United Agricultural Cooperative - people's courtsBakalářská práce se zabývá akcí "Kulak", kterou v rámci kolektivizace zemědělství prováděla v letech 1951-1953 Státní Bezpečnost v Československu. Pomocí mikrohistorie se zaměřuje na oblast Vysokomýtska a osudy tamějších sedláků, kteří byli s celými rodinami nuceně vystěhováni a jejich majetek byl zabaven. První kapitoly práce se dívají na celou problematiku vysídlování obecným měřítkem. Zohledňují celkovou situaci Československé lidově demokratické republiky, její proces kolektivizace, vzniku Jednotných zemědělských družstev a její tehdejší postavení zákonů, které tyto procesy umožňovaly. Po představení kontextu a obecných informací se kapitoly zaměřují na jejich konkrétní dopad, a to na příkladu obce Stradouň. Z této obce bylo vystěhováno pět tzv. rodinných celků, tedy sedlák a všichni, kdo s ním sdíleli jednu domácnost. Všech pět rodinných celků bylo odvezeno ve stejný den 18.dubna 1952 do okresu Roudnice nad Labem. Práce se opírá o archivní materiály a odbornou literaturu. Klíčová slova: Kolektivizace - kulak - Vysokomýtsko - jednotné zemědělské družstvo - lidové soudyÚstav českých dějinInstitute of Czech HistoryFaculty of ArtsFilozofická fakult

  Clients of Residential Youth Care at Risk of Dropout from Upper Secondary Education

  Get PDF
  Early school leaving represents a serious problem in the European and recently also in the Czech context. The aim of this thesis is to research the dropout risks at clients of the Youth Diagnostic Facility using qualitative methods. The subject of the research is a group of six boys aged 15- 17 years. The goal of the research is to map the causes of educational issues through case studies and identify the reasons for dropout among the facility's clients; to explore the approach of schools and their staff to the education of these individuals; to describe the education conditions provided by the diagnostic facility; and to find out how the clients themselves see their education process and whether their attitude and approach to education changed during their stay at the facility. The results show that in some cases placement in a diagnostic or educational facility can increase, by providing suitable conditions, the chances of obtaining secondary education. KEYWORDS school dropout, early school leaving, upper secondary education, adolescent boys, residential care, COVID-19 pandemicPředčasné odchody ze vzdělávání představují v evropském, a v poslední době i v českém kontextu závažný problém. Tato diplomová práce se zabývá výzkumem rizika předčasných odchodů ze vzdělávání u klientů diagnostického ústavu pro mládež za využití kvalitativních metod. Výzkumným vzorkem je šest chlapců ve věku 15-17 let. Cílem výzkumu je prostřednictvím případových studií zmapovat příčiny problémů se vzděláváním a důvody předčasných odchodů ze vzdělávání u klientů diagnostického ústavu, prozkoumat přístup škol a pedagogických pracovníků ke vzdělávání této mládeže, popsat, jaké podmínky pro vzdělávání vytváří svým klientům diagnostický ústav, a zjistit, jak sami klienti pohlížejí na své dosavadní vzdělávání a zda se jejich pohled na vzdělávání během pobytu v diagnostickém ústavu změnil. Výsledky ukazují, že v některých případech může umístění do diagnostického nebo výchovného ústavu poskytnutím potřebných podmínek zvýšit šanci klientů na získání středního vzdělání. KLÍČOVÁ SLOVA předčasný odchod ze studia, předčasný odchod ze vzdělávání, střední vzdělání, dospívající chlapci, ústavní péče, diagnostický ústav pro mládež, pandemie COVID-19Ústav výzkumu a rozvoje vzděláváníFaculty of EducationPedagogická fakult

  Téma práce v aj Portfolio of professional development Marcela Machatá

  No full text
  The content of the bachelor thesis is the processing of Marcela Machata's professional development portfolio, which contains 10 mandatory parts with a binding structure. In the form of a structured autobiography, she introduces her experiences and knowledge. In the professional essay, the author describes the issue of environmental education in the after-school club. The thesis specifies what prevents the educators from adding environmental education into the after-school club program. The essay emphasizes the advantages of a school outside the city close to nature. The next part of the thesis is devoted to the conspectus of the book Školní družina (translated The after school club), which became the author's guide in her professional life. The professional analysis of an educator in the after-school club is described in detail, it also determines the requirements for the profession and the personality of a person for practicing this pedagogical profession. It also describes the laws and decrees that define its legislative framework. In the case study of the chosen school, the author analyzes and describes the functioning of the elementary school and the after-school club in Zelenec, where she currently works. She points out the advantages of a school facility in a small village surrounded by...Obsahem bakalářské práce je zpracování Portfolia profesního rozvoje Marcely Machaté, obsahuje 10 povinných částí se závaznou strukturou. Formou strukturovaného životopisu v úvodu představuje své dosavadní zkušenosti a znalosti. V odborné eseji autorka popisuje problematiku enviromentální výchovy ve školní družině, především konkretizuje, co brání vychovatelům v jejím rozšíření do programu školní družiny. Klade zde důraz na výhody školy mimo město v blízkosti přírody. Další část je věnovaná konspektu knihy Školní družina, která se stala autorce vodítkem v jejím profesním životě. Profesiografický rozbor vychovatele ve školní družině detailně znázorňuje pracovní náplň, stanovuje požadavky na povolání a osobnost člověka pro vykonávání pedagogické profese. Popisuje také zákony a vyhlášky, které vymezují její legislativní rámec. V případové studii školy se autorka věnuje analýze a popisu fungování základní školy a školní družiny v Zelenči, kde v současné době pracuje. Opět zde poukazuje na výhody školního zařízení v malé obci obklopené přírodou. V písemné přípravě na přímou pedagogickou činnost se zabývá technikou akvarelu po shlédnutí výstavy malířky Vítězslavy Klimtové a představuje ji zábavnou formou dětem ve školní družině. Závěrečná reflektivní úvaha o vlastním studiu shrnuje nové poznatky nabyté...Katedra pedagogikyFaculty of EducationPedagogická fakult

  Americká angličtina na druhém stupni základních škol ve vztahu k sociolingvistickým a kulturním preferencím studentů

  No full text
  This thesis examines the relationship between linguistic and cultural preferences of Czech students in the 8th and 9th grades of elementary schools. Its hypothesis claims that today's students are still strongly influenced by the Czech education system that places great emphasis on the instruction of British English, and therefore students prefer British lexical forms. However, it is also assumed that, due to the strong cultural influence of the United States, the students will be more familiar with American cultural phenomena and they will prefer them over British culture. As a part of the research for this thesis, an online questionnaire was administered to 215 students. This questionnaire contained questions related to both linguistic and cultural topics and its results confirmed the hypothesis. Most of the students tend to use British vocabulary even though they proved to have a deeper knowledge of American culture, preferring it over the British one. Some differences were recorded between genders; females are more inclined to prefer British English and culture than males. Simultaneously, those students who evaluated themselves as good at English and also have a better relationship with this language seem to prefer American forms and culture. The vast majority of this thesis aligns with the...Tato práce zkoumá vztah mezi lingvistickými a kulturními preferencemi českých studentů angličtiny v 8. a 9. třídách základních škol. Vychází z hypotézy, že dnešní studenti budou stále silně ovlivněni systémem české výuky, která historicky klade velký důraz na britskou variantu angličtiny, a budou tak preferovat britské lexikální formy. Dále se také předpokládá, že díky silnému kulturnímu vlivu Spojených států budou studenti více obeznámeni s americkými kulturními reáliemi a budou je zároveň i preferovat. Součástí práce byl výzkum v podobě online dotazníků, kterého se zúčastnilo 215 studentů. Tento dotazník obsahoval témata jak lingvistická, tak kulturní a výsledky, které přinesl, hypotézu potvrdily. Většina studentů inklinuje k užívání britské angličtiny, zároveň ale prokázali hlubší znalosti kultury americké, kterou i osobně preferují před tou britskou. Rozdíly byly zaznamenány mezi pohlavími; dívky jsou silněji orientovány na britskou angličtinu i kulturu nežli chlapci. Studenti, kteří sami sebe lépe hodnotí a mají lepší vztah k angličtině, naopak tíhnou k angličtině a kultuře americké. Naprostá většina této práce odpovídá dosud publikované literatuře a zároveň poukazuje na...Ústav anglického jazyka a didaktikyDepartment of the English Language and ELT MethodologyFaculty of ArtsFilozofická fakult

  Bulharská národní identita v Makedonii v letech 1870-1878

  No full text
  This thesis examines the question of the Bulgarian national identity in the historical-geographical region of Macedonia in the period between the establishment of the Bulgarian Exarchate and the Eastern Crisis (1875-1878). Macedonia remained on the periphery of the Bulgarian national religious movement, which meant that the processes of national maturation took place there at a slower pace and simultaneously with the growing foreign influences: Greek, Serbian, and Catholic. Therefore, the thesis explores the intercommunal relations among the Orthodox population of the Ottoman Empire in the Balkans. The aim of the text is to look into how the Bulgarian Exarchate, as a subordinate to the Ottoman Empire institution, attempted to influence the Bulgarian national identity in Macedonia. This happened in several different ways, because the Exarchate was responsible for the spiritual issues among the local Orthodox population as well as for some secular ones, including the educational activities. This thesis uses the methods of content analysis and triangulation of memoirs, newspapers, letters, and diplomatic documentation to present the problem posed in the title in its entirety. As a result, it is found that both the local Bulgarian population of Macedonia incited the activities of the Exarchate and the...Katedra ruských a východoevropských studiíDepartment of Russian and East European StudiesFaculty of Social SciencesFakulta sociálních vě

  Národohospodářská analýza financování rezortu dopravy v ČR od 90. let do roku 2019

  Get PDF
  Čtenáři je předložena rozsáhlá a hluboká analýza významného národohospodářského sektoru, jež je výsledkem mnohaletého výzkumu a vyznačuje se kombinací využití makroekonomického pohledu, multidisciplinárního přístupu a fundovaného vhledu do konkrétních dopravních a ekonomických problematik. Monografie obsahuje značné množství informací a také dat shromážděných a analyticky utříděných do konzistentních, ucelených a dlouhodobých časových řad. Doporučit ji lze odborné i laické veřejnosti se zájmem o ekonomii, teoretickou i praktickou rozpočtovou a fiskální politiku i dopravní tematiku

  School Walks and Trips to Places of Interests in Kladno region on the First Grade of Elementary Schools

  Get PDF
  The aim of the diploma thesis is to create seven educational school walks in Kladno area, which can be used by first grade General Science and Natural History teachers. In the theoretical part, significant historical places in Kladno area are described and famous historical figures and personalities are mentioned. Fixing the topic in the Framework Educational Programme for Basic Education is included, as well as the theoretical worksheet making delimitation. School walks and worksheet templates should cover the educational dimension of Human and World, Human and Nature, Human and Society and, not least, Human and Health. Within the practical part, school walks will initially be made and subsequently implemented and reflected.Cílem mé diplomové práce je vytvořit sedm naučných vycházek na Kladensku, které mohou využít učitelé vlastivědy a přírodovědy na prvním stupni ZŠ. V teoretické části budou popsána významná historická místa Kladenska a zmíněny významné historické osobnosti. Součástí bude ukotvení tématu v RVP ZV a také teoretické vymezení tvorby pracovních listů. Vycházky a pracovní listy k nim by měly pokrývat vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověka společnost a v neposlední řadě Člověk a zdraví. V rámci praktické části práce budou vycházky nejprve vytvořeny, následně realizovány a také reflektovány.Katedra pedagogikyDepartment of EducationFilozofická fakultaFaculty of Art

  78,302

  full texts

  159,869

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  CU Digital Repository
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇