University of West Bohemia Digital Library

  Faktory ovlivňující udržitelnost startupů v České republice

  No full text
  The startup ecosystem in the Czech Republic falls far below the level of the developed economies of its Western neighbors. The startup map of the Czech Republic shows 1,717 continuously operating startups. And yet they have yet to receive priority attention in the academic realm. The primary goal of this article is to define the key factors of startup sustainability and to look for dependencies between them. The secondary goal is to identify the weaknesses of the Czech startup environment. The scientific hypotheses formulated focus on demonstrating the dependencies of selected factors influencing the startup sustainability. These have been verified on the basis of evaluation of data obtained via primary qualitative and quantitative research. Its findings were compared with the data of secondary research and with the conclusions of the scientific studies of international authors. The data were processed using statistical apparatus. Thanks to this research, the authors have identified in their conclusion the factors of the remote, immediate, and interior environments that can influence startup sustainability. They demonstrate a correlation between the level of strategic management and the quality of internal communications processes, between the capacities of startup management to manage relationships with customers (CRM) and to drive communications strategy, including brand support. In real practice, however, nine out of ten startups do not succeed. The reason is that their design fails to understand and address the needs of customers and lacks marketing and managed sales.Ekosystém startupů v České republice je hluboko pod úrovní vyspělých ekonomik západních sousedů. Vzhledem k tomu, že v ČR je registrováno 1 717 startupů, měla by se jim rovněž v akademické sféře věnovat pozornost. Primárním cílem tohoto článku je definovat klíčové faktory udržitelnosti startupů. Sekundárním cílem je identifikovat slabiny českého startupového prostředí. Formulované hypotézy se zaměřují na prokázání významu vybraných faktorů z hlediska jejich vlivu na udržitelnost startupů. Faktory byly ověřeny na základě vyhodnocení údajů získaných primárním kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Výsledky primárního výzkumu byly porovnány s údaji sekundárního výzkumu a se závěry vědeckých studií zahraničních autorů. Data byla zpracována pomocí statistických metod. Díky tomuto výzkumu autoři ve svém závěru identifikovali faktory makro-, mezo- a mikroprostředí, které mohou ovlivnit udržitelnost startupů. Autoři prokazují korelaci mezi úrovní strategického řízení a kvalitou interních komunikačních procesů, mezi schopnostmi managementu v oblasti CRM a řízením komunikační strategie. Bylo zjištěno, že management startupů v naprosté většině nedokáže pochopit a řešit potřeby zákazníků a postrádá znalosti marketingu a managementu obchodních činností

  Design of baskets Castor cask for fuel reactor type VVER 1000

  No full text
  Práce je zaměřena na transportní a skladovací kontejnery pro vyhořelé jaderné palivo. Věnuje se jednotlivým částem kontejnerů, zejména jejich vnitřním košům. Popisuje některá současná konstrukční řešení. Hlavní část práce je věnována návrhu vnitřního koše kontejneru typu Castor pro palivo VVER 1000. Součástí práce je nelineární stacionární úloha přenosu tepla v konstrukci koše řešená numericky pomocí MKP.Katedra energetických strojů a zařízeníObhájenoThe thesis is focused on the transport and storage cask for spent nuclear fuel. It deals with the various parts of the container, especially their inner baskets. Describes some of the existing designs. The main part is devoted to the design of internal basket Castor cask for fuel VVER 1000. The part of the thesis is non-linear stationary problem of heat transfer in the design of basket solved numerically using FEM

  Comparation of Czech and European Union non-profit legislation

  No full text
  Práce teoreticky vymezuje oblast nevýdělečného sektoru. Shrnuje základní terminologii, snaží se o definici jednotlivých pojmů, podává historický exkurz do problematiky. Práce se dále věnuje právní úpravě vybraných nevládních neziskových organizací v právním řádu ČR, kdy je pozornost věnována především sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. a právní úpravě obecně prospěšných společností. Práce porovnává právní úpravu zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech s úpravou v Novém občanském zákoníku V závěru práce jsou zmíněny některé státy EU vybrané na základě společného kontinentálního typu právní kultury.Katedra obchodního právaObhájenoWork theoretically determines the non-profit sector and some of involved organizations. Work summarizes the basic terminology, tries to define basic therms and gives a historical excursion into this issue

  Occupational therapy in social services

  No full text
  Bakalářská práce je zaměřena na ergoterapii v systému sociálních služeb. Je rozčleněna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány čtyři kapitoly. První kapitola se nazývá Ergoterapie a poukazuje na nejzákladnější prvky z této profese v kontextu sociálních služeb. Druhá kapitola s názvem Systém sociálních služeb pojednává ve zkratce o zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tyto základní informace mají sloužit ergoterapeutům, kteří pracují v sociální oblasti. Třetí kapitolou je Aktivizace. Tato část pojednává o aktivitách, které využívá ergoterapeut ve své praxi v zařízeních sociálních služeb. Poslední kapitola s názvem Diagnózy se zabývá popisem diagnóz, jež jsou popsány v praktické části. V praktické části je graficky vyhodnocen kvantitativní dotazník, jenž byl rozeslán do zařízení sociálních služeb po celé České republice. Druhá polovina praktické části ukazuje kazuistické šetření u třech klientů žijících v ústavní péči.Katedra fyzioterapie a ergoterapieObhájenoThe thesis is focused on occupational therapy in social services system. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are four chapters. The first chapter is called Occupational therapy and refers to the most basis elements of the profession in the context of social services. The second chapter is the System of Social Services and deals briefly with the Act No. 108/2006 Coll. on social services. This basis information is supposed to serve occupational therapists who work in the social service field. The third chapter is the Activation. This section is about activities that occupational therapist uses in his practice in social services. The last chapter is called Diagnoses. It deals with specific diagnoses, which are described in the practical part. In the practical part there is a graphically evaluated quantitative questionnaire that was sent to social services throughout the Czech Republic. The second half of the practical part shows the casuistic treatment of three clients living in institutional care

  Programmable Signal Generator

  No full text
  Tato práce se zabývá stavbou programovatelného signálového generátoru, a to jak z pohledu návrhu hardwarové části, tak i příslušného software pro programovatelné pole FPGA a PC. Část práce se týká eliminace rušení v přesných elektronických systémech. Výsledkem návrhu, popsaného v této práci, je vícekanálový funkční generátor s frekvenčním rozsahem 0 Hz - 1 MHz, rozkmitem výstupního signálu 1 Vpp a odstupem signál-šum přes 40dB.Katedra aplikované elektroniky a telekomunikacíObhájenoThis study was aimed on complete design of programmable signal generator, both from the perspective of the hardware and the respective software for FPGA and PC. Substantial part of this thesis deals with noise rejection improvement techniques in precise electronic systems. Result of the design, described in this thesis is multichannel function generator with frequency range 0 Hz - 1 MHz, output amplitude 1 Vpp and signal-to-noise ratio over 40dB

  Tax legal aspects of offshore companies

  No full text
  Předmětem této práce na téma ?Daňově právní aspekty offshore společností? bylo seznámit se základními pojmy, uvést příklady offshore společností a charakterizovat je. Provedla jsem komparaci transparentního právního řádu na Kypru s protikladem právního řádu Belize. U zdaňování offshore společností jsem se zaměřila na země, kde neexistuje daň z příjmů a na země, kde zahraniční příjem není podroben dani. Se zdaňováním offshore společností souvisí problematika dvojího zdanění, uvedla jsem metody jeho vyloučení, příklady typových smluv a výhrady, které Česká republika uplatňuje. Offshore společnosti souvisí s pojmem daňový ráj, který jsem vysvětlila a uvedla příklady. V části de lege ferenda jsem se zamyslela nad současným stavem a budoucností daňových rájů.Katedra finančního práva a národního hospodářstvíObhájenoThe goal of the thesis ?Tax legal aspects of offshore companies? was to introduce basic terms, and provide examples of offshore companies and the characteristic of some of them. I did a comparison of a transparent legal system in Cyprus with the antithesis of the rule of law in Belize. In case of taxation of offshore companies I focused on countries where there is no income tax, and the countries where the foreign income is not subject to the tax. The taxation of offshore companies is related to the issue of double taxation. I introduced the method of exclusion, examples of typical contracts and the reservations made by the Czech Republic. Offshore companies are linked to the concept of a tax heaven, which I explained and gave examples of. In the part of the de lege ferenda I reflected on the current state and the future of tax heavens

  The emergence of a business entity based on the realization of specific business plan

  No full text
  V rámci této práce jsou popsány způsoby, jak začít s podnikáním, zhodnocení těchto variant a následné vybrání nejlepší z nich, která je vhodná pro zamýšlený podnikatelský záměr. Podstatná část bakalářské práce se věnuje založení konkrétního podnikatelského subjektu. Je zde vyhodnocena analýza odvětví, kde podnik bude působit a potenciální zákazníci, na které se nabídka společnosti specializuje. Důležitým bodem je vypracování plánů společnosti, které ukazují, zda by podnik měl v reálné situaci na trhu šanci a za jak dlouho by začal být úspěšným subjektem.Katedra podnikové ekonomiky a managementuObhájenoIn this work describes the ways to start a business, evaluate these options and then select the best of them, which is suitable for the intended business plan. A substantial part of the thesis deals with the establishment of a specific business entity. There is evaluated analysis of the sector where the company will operate and potential customers to whom the offer of the company specializes. The important point is the development of plans that show whether the company would be in a real situation on the market opportunity and how long it would be a successful organization

  History of Javorná

  No full text
  Tato práce má za úkol zmapovat dějiny šumavské obce Javorná především v 19. a 20. století. Čtenář zde také nalezne mnoho informací o sklárnách, které stávaly na katastrálním území Javorné nebo v blízkém okolí. Práce se snaží také zaměřit na všední život místních obyvatel. Ať již jde o zemedělství, dopravu nebo školství. Právě místním školám je zde věnována také velká pozornost. Na území Javorné a v jejím okolí se jich v průběhu dějin nacházelo hned několik. Jako poslední kapitola je zde exkurs po okolní přírodě na Javorné. Ať už se jedná o řeky, potoky nebo například zimní teploty, které velmi ovlivňovaly život místních obyvatel. V této práci je čerpáno převážně z děl Ing. Viléma Kudrličky a místních kronik, které se zachovaly.Katedra historieObhájenoThis dissertation´s goal is to chart the history of the Sumava´s village Javorna mostly in 19. and 20. century. A reader can also find here plenty of information about glassworks, which used to be on Javorna´s land register or in surrounding area. This dissertation is trying to focus also on everyday´s life of local population. Whether it is about agriculture, transportation, or education
  University of West Bohemia Digital Libraryis based in CZ
  Repository Dashboard
  Do you manage University of West Bohemia Digital Library? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!