Istanbul Technical University

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi
Not a member yet
  16983 research outputs found

  P60-katanin Cloning And Expression

  Get PDF
  Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005Katanin mikrotübülleri parçalayan bir proteindir. 60 ve 80 kDa’luk polipeptidlerden oluşan bu heterodimerik protein, stabil mikrotübülleri parçalayabilmek için ATPye ihtiyaç duyar. Kataninin biyolojik rolüne gelince, bu proteinin mitozda önemlidir. Katanin, mitozda mikrotübüllerin eksi uçlarının bağlı oldukları sentrozomlardan ayrılmasına aracı olmaktadır ve böylece mikrotübüllere bağlanmış olan kromozomların akışı sağlanmaktadır. Mikrotübüllerin sentrozomlardan ayrılması sinir hücrelerinde çok önemlidir. Serbest mikrotübüller uzayan aksonlara taşınmaktadır ve burada akson için gerekli olan fiziksel desteği sağlamaktadırlar. Mikrotübüllerin diğer bir görevi de organellerin taşınmasında sübstrat vazifesi görmektir. Katanin iki alt üniteden oluşmaktadır, onların isimleri moleküler ağırlıklarına göre belirlenmiştir. Kataninin alt ünitelerinin araştırılması bu enzimin aktivitesinin ve rollerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. p80 ve p60 antikorları bu araştırmalarda kullanılacaktır. Monoklonal antikor poliklonal antikora tercih edilmektedir, çünkü monoklonal antikor neredeyse bitmeyen bir antikor kaynağıdır ve tek bir epitop tanıyabilme özelliğine sahiptir. p60’ın ekspresyonu gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, protein çözünmüş halde elde edilememiştir. Bu durum monoklonal antikor üretimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada küçük (600 kb) özel bir p60-katanin kısmı ekspresyon vektörüne klonlanarak ekspresyonu gerçekleştirildi. Ekspres edilen protein çözünmüş halinde bulunmaktadır. Sonuçta üretilen çözünmüş protein immobilize metal afinite kromatografisi yöntemiyle doğal şartlar altında saflaştırıldı. Bu projenin sonraki aşamalarında da rekombinant p60-katanini kullanılarak monoklonal antikor üretilecektir. Üretilen antikorun p60 katanin inhibisyonu, p60’kataninin ekspresyonunun ve lokalizasyonun in vivo gözlenmesi gibi pek çok geniş kullanım alanı olacaktır. Bu çalışmalar mikrotübüller ve kataninle ilgili hastalıklarının anlaşılabilmesini sağlayacaktır ve hatta belki uzun vadede bu hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılacaktır.Katanin is a microtubule severing protein. This heterodimeric protein (60 and 80kD polypeptides) requires ATP to sever and disassemble stable microtubules. Katanin is important in mitosis, it mediates the disassembly of microtubule minus ends during poleward flux. Release of microtubules from centrosome is also essential in neuronal cells. Released microtubules are transported into growing axons where they provide architectural support and a substrate along which organelles are transported in both directions within the axon. Katanin consists of two subunits: p60 and p80 which were named according to their molecular weight. Studies of katanin’s subunits would enable us to understand activity and roles of katanin better. Antibodies against p80 and p60 will be used in these studies. Monoclonal antibodies are preferred against polyclonal antibodies since they are an almost infinite source of antibodies and recognize one single epitope. However, expression experiments with p60 resulted in an insoluble protein until now and this hinders production of monoclonal antibody. In this study a short specific sequence (600 kb) of p60-katanin was expressed after being cloned into expression vector. Expressed protein is found in the soluble fraction. Finally, soluble protein was purified using metal affinity chromatography under native conditions. The next step will be to produce monoclonal antibody using recombinant p60-katanin. Produced antibody will have wide application area e.g. inhibition of p60 subunit, observation of p60 in vivo expression and localization which will help to understand human disorders related to microtubules and katanin, and maybe eventually even will be even used to treat them.Yüksek LisansM.Sc

  Suni Arı Kolonisi Yöntemi Kullanılarak Soğuk Şekillendirilmiş İnce Cidarlı Çelik Kesitlerden Yapılan Az Katlı Çelik Çerçevelerin Tasarım Optimizasyonu

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015Çevre risk altında ve bu yüzden yapı mühendisliği tasarımı uzmanlık alanı yapılar için tasarım yaklaşımlarını dikkatli bir şekilde yeniden gözden geçirmelidir. Binaların yapısal sistemlerinde bulunan gömülü karbonun hatırı sayılır derecede önemli olduğu ve binaların çevresel etkilerinin zararlı olduğu tespit edilmiştir. Yapısal malzemeler çoğunlukla doğal kaynakları kullanır. Büyük miktarda karbon, yapısal malzemelerin çıkartılması, arıtılması ve kurulumu sırasında atmosfere yayılır. Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik kesitlerin yapı elemanı olarak kullanılması, yapı sektörü için başlangıçta ki çevresel etkileri uzlaştırılmış yenilikçi, çevreci malzemeler ve uzun vadeli dayanıklılığa sahip sürdürülebilir (çevreci) yapı sistemleri sağlar. Bu makale, tasarım yönetmeliklerinde belirtilmiş olan sınırlayıcıları sağlayacak şekilde minimum çerçeve ağırlığına ulaşmak için soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik kesitleri elde eden bir tasarım algoritmasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine bir araştırmaya ışık tutamaktadır. Suni Arı Kolonisi (SAK) yöntemi geliştirilen tasarım algoritmasında çözüm aracı olarak kullanılmıştır. Bu yöntem, bal arısı kolonilerinin zeka davranışlarını taklit eden yeni optimizasyon yöntemlerinden biridir. SAK metodu ile yapılan en son çalışmalar, birleşimsel optimizasyon problemlerinin optimum çözümünü bulmada bu yöntemin etkinliğini ve sağlamlığını göstermiştir. Bir tasarım örneği geliştirilen optimum tasarım algoritmasının etkinliğini göstermek için eklenmiştir.The environment is at risk, and thus the structural engineering design profession needs to carefully reconsider design approaches to structures. Embodied carbon of structural systems in buildings has been established to be considerable and detrimental the environmental impact of the buildings. Structural materials use mostly natural resources. Large amounts of carbon are emitted into the atmosphere during the extraction, refinement, and installation of structural materials. Using cold-formed thin-walled steel sections as structural members provides a sustainable structures framework that reconciles initial environmental impacts of innovative, green materials and long-term durability for construction industry. This paper highlights a research on the development and implementation of a design algorithm to obtain cold-formed thin-walled steel sections in order to reach minimum frame weight while satisfying the constraints specified by design codes. Artificial Bee Colony (ABC) technique is used as a solution tool in improved design algorithm. This technique is a recent numerical optimization technique which mimics the intelligent behavior of honey bee swarm. The recent studies with the ABC method have shown its effectiveness and robustness in finding the optimum solution of combinatorial optimization problems. A design example is included to demonstrate the efficiency of the optimum design algorithm developed

  Polymer Grafting Onto Polyurethane Backbone Via Diels-Alder Reaction

  Get PDF
  Tez (Yüksek Lisans)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016Biocompatible, biodegradable, or bioresorbable polymers are constantly being used in biomedical and environmental applications, such as medical implants or drug-delivery systems. In terms of finding new technologies with the capability of having environmental friendly materials, it is paramount to seek new ways of improving the functionalities of polymers such as polyurethanes in this case. For that matter, since polyurethanes are an important class of polymers in the field of academy and industry, the development in that area would serve mankind a spectacular application branches in the field of medicine, autos, coatings, paintings and adhesives. Aliphatic polyurethane with pendant anthracene moieties (PU-anthracene) were prepared from polycondensation of anthracen-9-yl methyl 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate (anthracene diol) 1, with hexamethylenediisocyanate (HMDI) in the presence of dibutyltindilaurate (DBTL) in CH2Cl2 at room temperature for 10 d. Aliphatic polyurethane with a pendant anthracene group is employed as a backbone. The graft copolymers with regular graft points containing PU backbone combed with poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(ethylene glycol) (PEG) side chains were simply achieved by a sequential polymer click reactions. The PU-anthracene (Mn,GPC = 12900 g/mol, Mw/Mn= 1.87, relative to PS standards) was clicked with a linear α-furan protected-maleimide terminated-poly(methyl methacrylate) (PMMA-MI) (Mn,GPC = 2500 g/mol, Mw/Mn =1.33) , or –poly(ethylene glycol) (PEG-MI) (Mn,GPC = 550 g/mol, Mw/Mn = 1.09), to result in well-defined PU-graft copolymers, PU-g-PMMA (Mn,GPC = 23800 g/mol, Mw/Mn = 1.65, relative to PS standards) or PU-g-PEG (Mn,GPC = 11600 g/mol, Mw/Mn = 1.45, relative to PS standards) using Diels-Alder reaction in dioxane/toluene at 105 0C, have gained increasing interest for their potential use in biomedical and pharmaceutical applications due to their favorable biocompatibility, biodegradability, and nontoxicity. The Diels-Alder grafting efficiencies were found to be over 93-99% using UV spectroscopy. Moreover, the structural analyses and the thermal transitions of all copolymers were determined via 1H NMR, DSC and TGA, respectively. It was found out that all the graft structures including the model (PU-g-Adduct Alcohol, PU-g-PEG, PU-g-PMMA) were fitting with the results of 1H NMR, UV, DSC and TGA. With respect to the UV Diels-Alder efficiencies of those mentioned grafts were found to be in the range of 93 – 99 %. This vindicates the success of the yields of graft. In terms of technological aspects and future work, one can assume that, grafts onto Polyurethane backbone might have significant improvements in the stress vs strain graph. PMMA has the durability, PEG has the hydrophilicity and PU has the elasticity and toughness. When these are combined in the stress vs strain graph, an elastic, tough, strong, heat resistant (due to higher Tg points of DSC) combed like polymer structure is seen to be formed.M.Sc

  Kuvvetli Nonlineer Sistemler İçin Çok Ölçekli Lindstedt Poincare Tekniği

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013Çok ölçekli metot ve Lindstedt-Poincare tekniğinin birleştirilmesi esasına dayanan yeni bir perturbasyon metodu ortaya atılmıştır. Yeni metot lineer sönümlü osilatör, Duffing denklemi, sönümlü kübik nonlineer denklem, kuadratik ve kübik nonlineer denklem ve zorlamalı Duffing denklemine uygulanmıştır. Klasik çok ölçekli metot ve yeni metodu kullanarak yaklaşık analitik çözümler elde edilmiştir. Bu çözümler ana denklemin sayısal çözümü ile karşılaştırılmıştır. Yeni metot kuvvetli nonlineer sistemler için çok iyi sonuçlar vermiştir.A new perturbation method combining the Method of Multiple Scales and Lindstedt Poincare techniques is proposed. The new method is applied to Linear damped oscillator, Duffing equation, damped cubic nonlinear equation, an equation with quadratic and cubic nonlinearities and forced Duffing equation. Approximate analytical solutions are obtained using the classical Multiple scales method and the new method. Both solutions are contrasted with the direct numerical solutions of the original equation. The new method produces much better results for strong nonlinearities

  Sturm-Llouvllle Probleminin Rezolvent Operatörü ve Özfonksiyonları

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013Bu calışmada iki noktada süreksiz olan ve sınır koşullarının birinde özdeğer parametresi içeren Sturm-Liouville probleminin rezolvent operatörünü ve özfonksiyonlarının tamlığını inceledik. İncelenen problemin operatör-kuramsal yazılımı için L2[-1,1] Hilbert uzayında yeni eşdeğer iç çarpım ve uygun kendine eşlenik lineer operatör tanımlandı. Anahtar Kelimeler: Sturm-Liouville problemi, özdeğer, özfonksiyon, rezolvent operatör, geçiş koşulları.In this work we investigate the resolvent operator and completeness of eigenfunctions of a Sturm-Liouville problem with discontinuities at two points. The problem contains an eigenparameter in the one of boundary conditions. For operator-theoretic formulation of the considered problem we define an equivalent inner product in the Hilbert space 2[ 1,1]L and suitable self-adjoint lineer operator in it. Keywords: Sturm-Liouville problem, eigenvalue, eigenfunction, rezolvent operator, transmission conditions

  Artımlı Sac Şekillendirme Yönteminin Sayısal Analizinde Açık Adım Ve Kapalı Adım Sonlu Eleman Yöntemi Çözümlerinin Karşılaştırmalı Analizi

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013Sacın belirli bir pot çemberine bağlanarak bir şekillendirme ucu vasıtası ile değişik noktalardan uygulanan kuvvet ile (bu kuvvetin oluşturduğu lokal plastik deformasyonlar yolu ile) şekillendirilmesi yöntemine Artımlı Sac Şekillendirme (ASŞ) tekniği denmektedir. İşlem çoğunlukla sayısal kontrollü (CNC) dik işleme tezgahlarında gerçekleştirilmektedir. ASŞ, özellikle şekillendirme sırasında bir kalıp gerektirmemesi ve bu sebeple hem maliyetinin düşük olması hem de üretim esnekliği sağlaması açısından prototip ve/veya konsept üretim benzeri düşük adetli üretimler için uygun bir imalat yöntemidir. Artımlı sac şekillendirme işlemi, seçilen parça geometrisine göre uzun süren bir yöntemdir. Ayrıca şekillendirme sırasında parçanın çeperleri istenenden fazla incelebilmekte ya da yırtılabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, imalat öncesinde ilgili geometrinin üretiminde seçilen takımyolu ve diğer parametrelerin sayısal bir ortamda denenerek etkinliğinin ve doğruluğunun tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu durum, bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kesik koni ve kare piramit şekillerine sahip iki ayrı parça geometrisi için öncelikle belirlenen takımyolları sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak açık adım (explicit) ve kapalı adım (implicit) analizler ile incelenmiştir. Takımyolları üç değişik şekillendirme ucu çapı için (5mm, 10mm ve 15mm) hazırlanmıştır. Hazırlanan takımyolları MATLAB programı vasıtası ile oluşturulan bir arayüz dosyası ile ABAQUS sonlu elemanlar yazılımına girdi olarak verilmiştir. Ayrıca malzemenin detaylı simülasyona yönelik mekanik özellikleri hassas şekilde tespit edilmiş ve bu bilgiler de ilgili sonlu elemanlar yöntemi programına malzeme kartları olarak yerleştirilmiştir. Çalışmada analizleri yapılan parçaların daha sonra imalatları gerçekleştirilmiş ve imal edilen parçalar üzerinden optik ölçüm yöntemi ile hem geometrik bilgi (ölçüler ve toleranslar) hem de genleme değerleri elde edilmiştir. Optik ölçümler için GOM-Atos ve Argus optik ölçüm sistemleri kullanılmıştır. Belirli bir kesit boyunca ölçümler karşılaştırıldığında gerek açık adım gerekse kapalı adım çözümlerinin oldukça iyi sonuçlar verdiği görülebilir. Ancak çözümler kalınlık değişmesi açısından karşılaştırıldığında kapalı adım çözümlerin açık adım çözümlerine göre çok daha iyi sonuç verdiği değerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: artımlı sac şekillendirme, sonlu eleman yöntemi, kalıpsız şekillendirm

  Büyük Çökme Problemi Ve Plak-Zemin Etkileşimi İçin Karışık Sonlu Eleman Analizi

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013Bu çalışmada elastik zemine oturan, büyük çökmeye maruz nispeten kalın plakların karışık sonlu eleman yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Plak şekil değiştirme alanı Mindlin varsayımı ve von Kármán kinematik bağıntılarına dayanmaktadır. Hellinger-Reissner prensibi kullanılarak bir karışık sonlu eleman üretilmiştir. Doğrusal olmayan fonksiyonel artımsal formülasyonla doğrusallaştırılmıştır. Sayısal çözüm için Newton-Raphson ardışık yaklaşım şemasına uyulmuştur. Önerilen karışık sonlu eleman çözüm stratejisi kayma kilitlenmesi problemini otomatik olarak aşmakta ve kuvvet ile momentleri düğüm noktalarında doğrudan hesaplamaktadır. Bir karşılaştırma örneği çözülmüş ve yakınsama davranışı gözlenmiştir. Parametrik çözümler yapılarak plak büyük çökme davranışına elastik zeminin etkisi incelenmiştir.The current study focuses on the mixed finite element solution of moderately thick plates resting on elastic foundation and exhibiting large deflection. Strain field of the isotropic plate was based on the Mindlin plate assumptions and von Kármán kinematic relations. Pasternak elastic foundation model is considered. Hellinger-Reissner principle was used to obtain a mixed finite element solution. Non-linear equations of the problem were linearized using the incremental formulation. Iteration procedure was conducted according to the Newton-Raphson scheme. Proposed mixed solution strategy does not suffer from shear locking problem and gives forces and force couples at the element nodes directly. A comparison study was performed and convergence was observed. The influences of foundation on the large deflection behavior of Mindlin plates were investigated through parametric studies

  Sandviç Kompozit Plaka Üzerinde Aktif Titreşim Kontrolü Amacıyla Kullanılacak Piezoelektrik Yamaların Yerlerinin Belirlenmesi

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015Ağırlık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarında en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun üstesinden gelmek için sandviç kompozit yapılar tasarlanmaktadır. Sandviç yapılar bu ağırlık problemini çözerken, aynı zamanda daha pürüzsüz bir yüzey, malzeme yorgunluğuna dayanım ve artan bir mukavemet de sağlamaktadır. Ancak, ince plaka tipi yapılar titreşim problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu titreşim problemlerine karşı en etkili çözüm olarak aktif titreşim kontrolü söylenebilir. Eyleyici ve algılayıcılar doğru yerleştirildiği sürece aktif titreşim kontrolü titreşim bastırmada çok güçlü bir yöntemdir. Yanlış konumlar, performans düşüklüğüne ve hatta kontrolün imkansızlaşmasına yol açabilirler. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme ve analiz metotları kullanılarak, piezoelektrik eyleyici ve algılayıcıların yerleri belirlenmiştir [1].Weight is one of the most important problems in Aerospace Engineering applications. To overcome this problem, sandwich composite materials are designed. Sandwich materials solve this weight problem while having a smoother surface, fatigue resistance and increasing strength. However, thin plate-like structures have vibration problems. The most effective solution to the vibration problems can be said as active vibration control. Active vibration control is a powerful way of vibration suppression as long as the actuators and sensors are located correctly. Improper locations may lead to lose in the control performance; in fact, control can be impossible. In this paper, locations for piezoelectric actuators and sensors are determined using finite element modelling and analyses methods

  Büyük Ölçekli Zemin-yapı Etkileşimi Problemlerinin Yüksek Başarımlı Hesaplama Platformlarında Dinamik Analizi İçin Birleştirilmiş Model

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008Bu çalışmanın amacı, büyük ölçekli üç boyutlu zemin-yapı etkileşimi problemlerin çözümü için kullanılan Birleştirilmiş Zemin-Yapı Etkileşimi Modellerine ait mevcut bilgisayar programlarının yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinin gücü kullanılarak geliştirilmesidir. Burada çalışılan modele Birleştirilmiş Sonlu Elaman-Tutarlı Küçük Hücre Modeli denmektedir. Bu modelde, geliştirilmiş olan paralel program ile büyük ölçekli problemler için Tutarlı Küçük Hücre Modeli’nden elde edilmiş olan doğrusal olmayan denklem takımlarının çözümü yapılmaktadır. Modelden elde edilmiş olan sistem denklemi paralel iteratif çözüm algoritmalarıyla çözülmüştür. Bu modelin yüksek başarımlı hesaplama sistemleri için geliştirilmesinin nedeni, karmaşık geometriye sahip büyük ölçekli zemin-yapı sistemlerinin ve yakın bölge olarak adlandırılan yapı ve zemindeki doğrusal olmayan davranışın analiz edilmesidir. Bu model, Birleştirilmiş Sonlu Eleman-Sınır Eleman Modelinden ve geçirgen, dalga yansıtmayan ve sessiz sınır şartları olarak adlandırılan bazı özel sınır şartlarından daha güçlüdür. Birçok test problemi analiz edilmiş ve modelin geçerliliği gösterilmiştir. Bunlara ek olarak, geliştirilen model ile büyük ölçekli bir zemin-yapı etkileşimi problem ani yükleme durumu için çözülmüştür.The objective of this study is to improve the existing computer programs related to Coupled Soil-Structure Interaction (SSI) Models for the analysis of 3D large-scale problems by using the power of high performance computing (HPC) platforms. The model is called Coupled Finite Element-Scaled Boundary Finite Element Model. In this model, a set of nonlinear differential equations which are obtained from the Scaled Boundary Finite Element Method for large-scale problems is solved by the developed parallel program. The system equation of the model is solved by parallel iterative solution algorithms. The improvement of this model for the parallel computation platforms is essential to solve arbitrarily shaped large-scale SSI problems and also to define the nonlinear behavior of the structure and the soil considered as a near-field. This model is more powerful than the Coupled Finite Element-Boundary Element Model, and than the special boundary conditions such as transmitting, non-reflecting and silent boundaries which are absorbing the wave energy. Several test problems are analyzed and the efficiency of the model is presented. In addition, a large scale 3D problem is analyzed under transient loads by the developed model

  Ortotrop Kalın Plakların Statik Ve Dinamik Analizi

  Get PDF
  Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008Bu çalışmada, Gateaux türevi kullanılarak ortotrop kalın plaklar için yeni bir fonksiyonel elde edilmiştir. Eğilme ve burulma momentleri, kesme kuvvetleri, dönmeler ve yer değiştirme fonksiyonelde yer alan temel bilinmeyenlerdir. Bu fonksiyonel geometrik ve dinamik sınır koşullarını da içermektedir. Fonksiyonel kullanılarak karışık sonlu eleman yöntemi ile (4×8) serbestlik dereceli plak elemanı (PLT32) geliştirilmiştir. Ortotrop kalın plakların statik ve dinamik analizleri (PLT32) plak elemanı kullanılarak yapılmış ve elemanın doğruluğu literatürde mevcut problemlerle karşılaştırılmak şeklinde ortaya konmuştur.In this study, a new functional has been constructed for orthotropic thick plates through a systematic procedure based on the Gâteaux differential. Bending and torsion moments, transverse shear forces, rotations and deflections are the basic unknowns of the functional. This functional has geometric and dynamic boundary conditions. The closed form mixed element is created for a (4×8) rectangular element (PLT32) by using the functional. The static and dynamic analyses of orthotropic thick plates are carried out by this element (PLT32) and the accuracy of this element is verified by applying the method to some problems taken from literature

  2,092

  full texts

  12,102

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi is based in TR
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇