Mid Sweden University
Not a member yet
  13188 research outputs found

  Operational experience with Adaptive Gain Integrating Pixel Detectors at European XFEL

  No full text
  The European X-ray Free Electron Laser (European XFEL) is a cutting-edge user facility that generates per second up to 27,000 ultra-short, spatially coherent X-ray pulses within an energy range of 0.26 to more than 20 keV. Specialized instrumentation, including various 2D X-ray detectors capable of handling the unique time structure of the beam, is required. The one-megapixel AGIPD (AGIPD1M) detectors, developed for the European XFEL by the AGIPD Consortium, are the primary detectors used for user experiments at the SPB/SFX and MID instruments. The first AGIPD1M detector was installed at SPB/SFX when the facility began operation in 2017, and the second one was installed at MID in November 2018. The AGIPD detector systems require a dedicated infrastructure, well-defined safety systems, and high-level control procedures to ensure stable and safe operation. As of now, the AGIPD1M detectors installed at the SPB/SFX and MID experimental end stations are fully integrated into the European XFEL environment, including mechanical integration, vacuum, power, control, data acquisition, and data processing systems. Specific high-level procedures allow facilitated detector control, and dedicated interlock systems based on Programmable Logic Controllers ensure detector safety in case of power, vacuum, or cooling failure. The first 6 years of operation have clearly demonstrated that the AGIPD1M detectors provide high-quality scientific results. The collected data, along with additional dedicated studies, have also enabled the identification and quantification of issues related to detector performance, ensuring stable operation. Characterization and calibration of detectors are among the most critical and challenging aspects of operation due to their complex nature. A methodology has been developed to enable detector characterization and data correction, both in near real-time (online) and offline mode. The calibration process optimizes detector performance and ensures the highest quality of experimental results. Overall, the experience gained from integrating and operating the AGIPD detectors at the European XFEL, along with the developed methodology for detector characterization and calibration, provides valuable insights for the development of next-generation detectors for Free Electron Laser X-ray sources.

  Narkotikans roll i polisens strategier och arbete : En kvalitativ studie om den svenska polisens arbete mot narkotika

  No full text
  Due to the fact that narcotics is a highly current topic in the mass media, which draws attention to the prominent change that has taken place in the drug market in recent years, there is therefore not much significant research in the research area linked to Sweden yet. Therefore, this study will focus on investigating how the crime prevention and crime fighting efforts against narcotics are applied by the police in Police Region North in Sweden, as well as which crime prevention efforts the police believe should be used against narcotics in the future. The importance of this investigation can therefore be a contributing factor in creating an understanding of the role of narcotics in society and how the change in the narcotics market means a development in the way the police work. The study is an inductive qualitative method where we used interviews with the police and the Police Authority's strategy documents, which were analyzed separately according to a thematic content analysis with inspiration from Bacchi's analysis method WPR. The result showed how the prominent changes in the drug market constituted forced developments for the Police Agency's strategies and the police's daily work regarding the presented drug problems. Furthermore, we can also see how significant differences are presented between the Police Authority's strategy document and the police's own statements regarding how the crime prevention and crime-fighting work should be carried out, and is actually carried out. Finally, we can conclude that the crime prevention work against narcotics that was previously de-prioritised has resulted in the police today still prioritizing crime-fighting work instead of crime prevention. Which, according to the police's own statements, has led to an increase in drug crime and insecurity in society.2024-01-12</p

  Sjuksköterskans utmaningar med att uppmärksamma depression hos äldre

  No full text
  Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt hos äldre i form av nedstämdhet, ångest och depression, där vem som helst kan drabbas, vilket påverkar livskvaliteten negativt. Att åldras kan innebära försämringar av både fysiska samt psykiska funktioner och förlust av närstående som förknippas med social isolering, vilket ökar risken att drabbas av depression. En normaliserad uppfattning att depression är en normal del av åldrandet i kombination med samhällets stigmatisering medför att äldre inte söker vård för psykiska besvär och orsakar onödigt lidande samt ökar risken för självmord. Syftet: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av depression i mötet med äldre. Metod: Litteratursökningen resulterade i 14 artiklar och integrerade både kvalitativa samt kvantitativa data. Dessa analyserades via kvalitativ innehållsanalys och sammanställdes i en litteraturstudie. Resultat: Att balansera mellan organisatoriska krav och patientbehov i kombination med bristande resurser var utmaningar som sjuksköterskan ställdes inför, vilket påverkade relationerna negativt. Ömsesidiga utbyten och ett bekräftande bemötande resulterade i etablering av förtroendefulla relationer, där patienten kände trygghet och vågade öppna sig känslomässigt. Diskussion: Förtroendefulla ömsesidiga relationer ansågs vara det främsta verktyget för att effektivt uppmärksamma och hantera depression. Sjuksköterskans stöd till patienten med depression ökar känslan av begriplighet samt hanterbarhet och kan i ett längre perspektiv leda till en mer meningsfull vardag, där det ömsesidiga utbytet stärker både patientens och sjuksköterskans känsla av sammanhang. Slutsats: Utbildningsinsatser till sjuksköterskor visade sig stärka förtroendet för omvårdnadsförmågan till äldre med depression. Genom att prioritera utbildningar kan det bidra till att främja äldres psykiska hälsa.2024-03-22</p

  Lärarens syn på fältstudier i geografiundervisningen : En kvalitativ studie om lärarens syn på fältstudier som pedagogiskt verktyg samt hur arbetet med fältstudier ser ut i Sandvikens kommun

  No full text
  I denna uppsats ligger fokuset på att undersöka lärarnas syn på fältstudier och om de använder sig av dem i geografiundervisningen. Med detta sagt kan uppsatsen beskrivas vara inriktad i två spår. Studien är begränsad till Sandvikens kommun vilket är skribentens hemkommun. Syftet med studien är även att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns med arbetet med fältstudier för att få en djupare bild kring lärarnas syn samt fältstudier i stort. För att ta reda på detta kommer tidigare forskning att presenteras som lyfter både möjligheter och utmaningar. I samband med att ta reda lärarens syn på fältstudier har 7 lärare intervjuats från 4 olika skolor. 3 av lärarna jobbar inom f-3 medan resterande jobbar inom 4–6. Möjligheterna fältstudier medför är bl.a. att det ger en flyktväg från den traditionella undervisningen. Trots detta genomförs det inte av ett tydligt antal lärare i kommunen.2024-01-12</p

  Development of the Continuous Readout Digitising Imager Array detector

  No full text
  The CoRDIA project aims to develop an X-ray imager capable of continuous operation in excess of 100 kframe/s. The goal is to provide a suitable instrument for Photon Science experiments at diffraction-limited Synchrotron Rings and Free Electron Lasers considering Continuous Wave operation. Several chip prototypes were designed in a 65 nm process: in this paper we will present an overview of the challenges and solutions adopted in the ASIC design.

  Verktyg och metoder för att skapa variation vid implementering av ljud i interaktiv media

  No full text
  Detta arbete har som mål att identifiera grundläggande verktyg och metoder för att skapa variation och undvika repetition i ljud vid implementering av ljud i interaktiv media såsom dator- och tvspel. För att kunna identifiera dessa verktyg och metoder är det viktigt att förstå bakgrundsproblematiken med störande och potentiellt immersionsbrytande spelelement dit repetitiva ljud kan räknas. Metoden har varit att genom studier av relevant litteratur överföra kunskapen om bakgrundsproblematiken till en implementeringsmiljö. Fotstegsljud och vapenavfyrningsljud, som är vanligt förekommande i moderna spel och repetitiva i sin natur, har använts som exempelljud i mellanprogramvaran Wwise. I resultatdelen identifieras realtidseffekter och ”Containers” (och kombinationer av dessa) som användbara för att skapa variationsrika ljud vilket leder till slutsatsen att de identifierade verktygen och metoderna är viktiga för att effektivt skapa immersiva spelvärldar med variationsrika ljud, men också att det existerar tekniska begränsningar som medför för- och nackdelar med de identifierade verktygen och metoderna

  Design and Characterization of a Powered Wheelchair Autonomous Guidance System

  No full text
  The current technological revolution driven by advances in machine learning has motivated a wide range of applications aiming to improve our quality of life. Representative of such applications are autonomous and semiautonomous Powered Wheelchairs (PWs), where the focus is on providing a degree of autonomy to the wheelchair user as a matter of guidance and interaction with the environment. Based on these perspectives, the focus of the current research has been on the design of lightweight systems that provide the necessary accuracy in the navigation system while enabling an embedded implementation. This motivated us to develop a real-time measurement methodology that relies on a monocular RGB camera to detect the caregiver’s feet based on a deep learning method, followed by the distance measurement of the caregiver from the PW. An important contribution of this article is the metrological characterization of the proposed methodology in comparison with measurements made with dedicated depth cameras. Our results show that despite shifting from 3D imaging to 2D imaging, we can still obtain comparable metrological performances in distance estimation as compared with Light Detection and Ranging (LiDAR) or even improved compared with stereo cameras. In particular, we obtained comparable instrument classes with LiDAR and stereo cameras, with measurement uncertainties within a magnitude of 10 cm. This is further complemented by the significant reduction in data volume and object detection complexity, thus facilitating its deployment, primarily due to the reduced complexity of initial calibration, positioning, and deployment compared with three-dimensional segmentation algorithms.

  Difference in balance capacity for Special Olympics athletes and non-athletes with intellectual disabilities

  No full text
  Fall incidents are a significant health problem for people with intellectual disabilities (ID) and physical activity improves balance capacity and can prevent the risk of falling. The Special Olympics Healthy Athletes® offers health screenings and education to athletes with ID. The aim of this cross-sectional study was to explore whether Special Olympics athletes have better balance capacity than non-athletes with ID. During the Special Olympics Sweden Invitational Games 2020, athletes and non-athletes participated in the Healthy Athletes programme. The results of athletes (n=47) and non-athletes (n=25) for balance tests (i.e. single leg stance, functional reach and timed sit-to stand test) and health markers (i.e. blood pressure and body mass index) were analysed. Athletes showed higher balance capacity, more physical activity at moderate intensity and a lower body mass index and diastolic blood pressure compared to non-athletes. However, the balance capacity of both athletes and non-athletes with ID were low, lower than for people without ID. From this study, Special Olympics athletes showed higher physical activity on moderate intensity and higher balance capacity which can decrease the risk of fall incidents compared to non-athletes

  Psychometric evaluation of the early postnatal questionnaire for Swedish population

  No full text
  Background: Previously developed instruments measuring the quality of postnatal care, based on women’s experiences and views, are mainly country-specific which makes it important to have studies for specific populations. The aim of this study was to explore validity and reliability evidence of a previously developed postnatal questionnaire for women living in Sweden. Method: A cross-sectional study based on self-report questionnaire. The questionnaire included the Early Postnatal Questionnaire (EPQ), and was administered to 1061 women who gave birth in two regional hospitals in Swedish during 2017. Validity evidence of the EPQ was undertaken using principal component analysis. Regarding reliability, Cronbach’s alpha was used. Results: The questionnaire was returned by 483 postnatal women. The analysis resulted in three components: Information, Postnatal Environment and Caring Relationship. The Cronbach alpha values of the components ranged from 0.762 to 0.879. Foreign-born women scored higher (more positively) in all three components, compared to women born in Sweden. Conclusions: The results of this study suggest that the instrument EPQ is a psychometrically useful tool, suitable for both research and clinical settings. The three-component structure provides researchers with the opportunity to conduct a more detailed exploration of various aspects of postnatal care to develop postnatal care. Further studies focusing on foreign-born women’s experiences of postnatal care are warranted

  0

  full texts

  13,188

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Mid Sweden University
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇