Polytecnic in Požega

Repository of Polytechnic in Pozega
Not a member yet
  2385 research outputs found

  ISKUSTVA PRIMJENE MOBILNIH APLIKACIJA U MARKETINGU VINA

  Get PDF
  This preliminary study brings theoretical and practical comparative analysis of the mobile marketing in wine tourism. It was seen growth in the number of users of mobile applications in tourism, which brings numerous advantages in wine marketing by Croatian managers. This paper analyzes the functions of the world's leading application for a wine that can be put into operation the development of Croatian tourism market and branding Croatia as wine region.Ova preliminarna studija donosi teoretsku i praktičnu komparativnu analizu mobilnog tržišta sa tržištem vina. Uviđa se trend rasta broja korisnika mobilnih aplikacija u turizmu, što donosi brojne prednosti u marketingu vina i kod hrvatskih menadžera. U radu se analiziraju funkcije vodećih svjetskih aplikacija za vino koje se mogu staviti u funkciju razvoja hrvatskog turističkog tržišta i brendiranja Republike Hrvatske kao vinske regije

  CONSUMPTION OF DIFFERENT EDIBLE OIL IN POŽEGA - SLAVONIA COUNTY

  Get PDF
  Dosadašnja istraživanja pokazala su kako konzumacija određenih ulja može imati blagotvoran učinak na ljudski organizam. Ali isto tako vlada mišljenje, zbog sve većeg broja osoba sa prekomjernom tjelesnom masom, a time i oboljelih od dijabetesa i bolesti krvožilnog sustava, kako su za sve krive masnoće. Ispitivanje vršeno u Požeško – slavonskoj županiji pokazalo je kako najveći broj ispitanika konzumira suncokretovo ulje, potom maslinovo, bučino te ostala biljna ulja.Researches have shown that consumption of certain oils may have beneficial effect on humans. There are an increasing number of people with obesity, diabetes and cardiovascular diseases. General opinion is that the excessive consumption of fats is the main reason for such situation. This research showed that most respondents in the survey (Požega-Slavonia County) consume sunflower oil, followed by olive oil, pumpkin seed oil and other vegetable oil

  ANALYSIS OF PROMOTIONAL ACTIVITIES OF MEDIUM AND LARGE WINE PRODUCERS IN CROATIA

  Get PDF
  The potential for diversification in segment of wine promotion is greatly wide. But it is important to empathize that supply market achieves almost perfect offer effect and competition, bought form domestic and foreign producers is great, so promotion efforts are one of the most important activities that producers have to make in order to make their market share satisfactory. Since wine is product that is described with large number of classification, suppliers have a wide range of promotional options. However, due to the great competition it is important to make every effort to gain as much of the buyers focus as possible

  BENCHMARKING ANALYISIS OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN FINLAND AND CROATIA

  Get PDF
  Cilj rada je usporediti sustav visokog obrazovanja u Finskoj i Hrvatskoj koristeći benchmarking analizu. Ukratko će se opisati pojam benchmarking analize, karakteristike hrvatskog sustava visokog obrazovanja, karakteristike finskog sustava visokog obrazovanja te primjer dobre prakse finskog sustava visokog obrazovanja. Pomoću analize prikupljenih podataka pokušati će se pronaći rješenje kako model finske dobre prakse primijeniti za unaprjeđenje sustava visokogobrazovanja u Hrvatskoji i pri tome staviti naglasak na veleučilišta.In this paper, benchmarking analysis is used to compare systems of higher education in Finland and Croatia. Term of benchmarking analysis, caracteristics of Croatian higher education system, caracteristics of Finnish higher education system and Finlands example of a good practice will be shortly described. A proper solution to use Finnish example of the good practice to improve Croatian system of higher education will be found out by analysing collected data and then it will be focused on Polytechnics

  ANALYSIS OF ECONOMIC POTENTIAL IN SECTOR OF VITICULTURE AND ENOLOGY IN POZEGA-SLAVONIA COUNTY

  Get PDF
  Pozega-Slavonia County has a long tradition of viticulture and oenology at which it becomes ever more recognizable. Although this is the economic segment of high importance for the local economy and regional development this study has shown that there is low percentage of representation in relation to the total agriculture potential of the county. In Republic of Croatia there are counties with higher number of vineyards planted (per unit of the area) vine production in Pozega-Slavonia County shows a greater amount of products of higher quality. With the analysis of the available statistical data it has been noticed that there is room for growth of this market segment and potential of multiplier effects in the development of the local economy with additional uprising in this sector. The target of the research has been gaining an insight into the current state of the agricultural sector of Pozega-Slavonia County emphasizing on production of fresh grapes and wine. Goal was to gain perspective in correlation between viticulture and winemaking with complete agriculture situation in Pozega-Slavonia County and to compare this branch with other counties in Croatia

  THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ON PRODUCTIVITY ACCOUNTING AND LIBRARY MANAGEMENT

  Get PDF
  U radu ćemo prikazati strukturu računovodstvenog i knjižničnog poslovanja i njihov odnos i produktivnost u današnjem svijetu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Strukturu oba poslovanja pobliže ćemo opisati kroz nabavu knjižnične građe, zakonske okvire s posebnim osvrtom na elektronsku knjigu i njezin utjecaj na oba poslovanja u današnjem informacijskom društvu.In this paper, we will show the structure of the accounting and library management and their attitude and productivity in today's world of information and communication technologies. The structure of both operations will be described in more detail through the purchase of library materials, then through legal frameworks with special observe on electronic books and her influence on both managements in today’s information society

  FROM TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TO TEACHING LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR PROFESSIONAL PURPOSES

  Get PDF
  Suvremeni svijet tehnologije i globalizacije od stručnjaka zahtijeva ne samo stručnost, nego i komunikaciju na stranom jeziku. Polazeći od te činjenice, ovim radom željeli bismo ukazati na izazove s kojima se susreću nastavnici pri podučavanju engleskog jezika za posebne namjene te naglasiti značenje pripreme nastavnih materijala prilagođenih potrebama studenata.U radu je objašnjen način oblikovanja takvog nastavnog materijala, uvažavajući pri tome zahtjeve Zajedničkoga europskog referentnog okvira za profile zanimanja koji analizira specifične potrebe za određeni profil zanimanja te sadrži detaljne upute kako koristiti te profile za pripremu nastavnih materijala.Teaching English for Specific Purposes (ESP) has always been a challenge for language teachers. Today, many professionals are expected to accomplish the tasks in their professional environment in the foreign language. This paper discusses the importance of tailor-made courses to fulfil learners' professional needs. It explains how a good language course can be developed by using the Common European Framework (CEF) Professional Profiles based on needs analysis with detailed instructions on how to use the profiles in course design

  PRIMJENA SUSTAVA NAPREDOVANJA U POLICIJSKIM UPRAVAMA

  Get PDF
  Predmet ovog završnog rada je primjena sustava napredovanja u policijskim upravama. Cilj rada je istražiti napredovanje policijskih službenika kao državnih službenika u policijskim upravama s obzirom na specifičnost obavljanja policijske službe. Strateško opredjeljenje Ministarstva unutarnjih poslova je izgradnja transparentnog sustava upravljanja ljudskim potencijalima te uređenje policijske službe. U radu se daje fokus na dva sustava napredovanja: automatski i otvoreni, a u sklopu njih na napredovanja: u plaći, zvanju te radnom mjestu prema hijerarhiji. U svezi s tim, dolazi do izražaja činjenica kako je policijska služba hijerarhijska organizacija (načelo subordinacije). Osim toga policijska služba je i karijerna služba (po ulasku u policijsku službu svaki službenik mora jasno prepoznati kakve su mu mogućnosti razvoja osobne karijere). Kod napredovanja policijskih službenika posebno se analizira: redovno, izvanredno i iznimno promaknuće. Kako policijske uprave predstavljaju upravne organizacije, teorijski dio rada potkrepljuje se praktičnim primjerom sustava napredovanja Policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj.The subject of this final work is the implementation of the system of promotion in police administrations. The aim of the paper is to investigate the advancement of police officers as civil servants in police administrations with regard to the specificity of the police service. The strategic commitment of the Ministry of the Interior is to build a transparent human resources management system and arrange police service. The paper focuses on two progressive systems: both automatic and open, and within them, on the progression: in salary, occupation and workplace according to the hierarchy. In this connection, the fact that the police service is a hierarchical organization (principle of subordination) comes to the fore. In addition, the police service is also a career service (upon entering the police service, every employee must clearly recognize what his / her personal career development potential is). The progress of police officers is being analyzed in particular: regular, extraordinary and extraordinary promotion. As police administrations represent administrative organizations, the theoretical part of the work is backed up by a practical example of a progress system for the Police Administration in Bjelovar-Bilogor

  GENERAL CHANGES AS A CONDITION OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION - THE CASE OF THE TAX ADMINISTRATION

  Get PDF
  Efficiency has long played a central role in the contested terrain of public administration values. This paper analyzes the existing business processes and explores how to determine the optimal model of business processes in the Tax Administration. The goal of this model of bussines is to increase business efficiency and reflecting on all users of the Tax Administration

  Student Knowledge About EU Funds:Importance of Lifelong Learning

  Get PDF
  People learn their whole life due to acceleration pace of life. Lifelong learning in that sense is all learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills and competences within a personal, civic, social and/or employment-related perspective. The European Union helps fund projects and organisations which contribute to the implementation of EU programs and policies. About 80% of EU funding is granted through programmes managed in the EU countries themselves. This paper provides more detailed information on Operational programmes 2014 – 2020 in Croatia and relevant EU funds. Within this paper, a survey of young people about getting acquainted with EU funds was conducted. This survey was carried out among 85 students of Polytechnic of Pozega, which intended to establish how familiar people are with the topic of EU funds and possibilities afforded by those funds. The methodology used is questionnaire. The aim of the research is to show awareness of the opportunities that EU funds offer and to emphasize the importance of lifelong learning

  35

  full texts

  2,382

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of Polytechnic in Pozega is based in HR
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇