Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Not a member yet
  1869 research outputs found

  Modeliranje i simulacija scenarija građevinskih procesa pomoću računalnog programa Enterprise Dynamics

  Get PDF
  Modeling and simulation of organizational processes are established methodologies and tools in most industries. In civil engineering, however, this is not the case. One of the reasons for this is the lack of special tools, specifically computer programs used primarily for modeling and simulating characteristic processes of construction. In this paper the authors look for analogies between processes typical for construction and those in other industries in which Enterprise Dynamics software has been successfully applied. In order to perform a valid software analysis, the authors tested this software in a case study that represents universal problems at construction sites: queuing and sequencing. In this study, authors modeled and simulated the production, transport, and laying of a hot asphalt mixture. Results show that this software is suitable for modeling and scenario simulation in this case and that the software shows promise for other uses in the construction industry.Modeliranje i simulacija organizacijskih procesa u gotovo svim gospodarskim granama ima već potvrđenu metodologiju i alate za uporabu. U građevinarstvu, međutim, još nije zaživjela u toj mjeri, a jedan od razloga je nepostojanje specijalnog alata – računalnog programa primarne namjene modeliranja i simulacije procesa karakterističnih za građevinarstvo. U ovome radu autori su, analogijom pronalaska sličnosti procesa između pojedinih industrija i građevinarstva, napravili analizu računalnog programa Enterprise Dynamics koji je uspješno primijenjen u spomenutim industrijama. Kako bi se izvršila opravdana analiza programa, autori su ga testirali na primjeru koji predstavlja univerzalni problem na gradilištima – redovi čekanja i redoslijed (primjer modeliranja i simulacije proizvodnje, transporta i ugradnje vrućeg asfalta). Rezultati su pokazali da je program pogodan za modeliranje i simulaciju scenarija za spomenutu vrstu problema, no i da ima potencijala za uspješno rješavanje, modeliranjem i simulacijom, i drugih problema u građevinarstvu

  Usporedba potresnog odziva armiranobetonskih zgrada od nekonvencionalnih betona

  Get PDF
  Članak istražuje ponašanje numeričkih modela armiranobetonskih zgrada sa zgurom u sastavu betona, podvrgnutih seizmičkoj proračunskoj kombinaciji djelovanja. Provedena su preliminarna numerička istraživanja te je utvrđeno da uporaba betona sa zgurom vodi ka smanjenju seizmičkih sila, te posljedično ka smanjenju dimenzija konstrukcijskih elemenata i/ili smanjenju potrebne količine armature. Rezultati ovih preliminarnih istraživanja govore u prilog mogućnosti uporabe zgure kao agregata u konstrukcijskom betonu, što bi predstavljalo doprinos kako području zaštite okoliša, tako i građevinskoj struci.This article investigates behavior of reinforced concrete structural models, made of concrete containing slag as an aggregate, subjected to seismic design situation. Preliminary numerical research was carried out and it was determined that the use of concrete containing slag as an aggregate leads to reduction of seismic forces, thus consequently to reduction in dimensions of structural elements and/ or reduction of the required amount of reinforcement. The results of these preliminary investigation indicates the possibility of using slag as an aggregate in structural concrete which makes contribution to environmental protection and construction industry

  Utjecaj rasporeda ležajeva na naprezanja rasponskoga sklopa pločastog mosta

  Get PDF
  Ležajevi su elementi kojima se prenose različita djelovanja s rasponskoga sklopa na potpore. Oni su veza gornjeg i donjeg ustroja mosta. Predviđeno funkcioniranje ležajeva treba biti ispunjeno kroz cio vijek trajanja mosta, a ako neke konstrukcije ne udovoljavaju zadanim uvjetima okoliša, potrebno je predvidjeti mogućnost njihove zamjene. Slika unutarnjih sila u elementima donjeg i gornjeg ustroja mosta je bitno određena rasporedom njegovih ležajeva. Stoga je potrebno dobro razmotriti njihov raspored. U radu će se dati pregled nekoliko rasporeda ležajeva i njihov utjecaj na naprezanja u pločastom rasponskom sklopu te raspodjelu momenata savijanja u naglavnim gredama.Bearings are elements that transfer loads from the bridge superstructure to the foundation. Bearings are conections between the bridge superstructure and substructure (fundations). Anticipated functioning of the bearins should be provided during the entire life span of the bridge. If a structure does not meet the specified environmental conditions it is necessary to provide replacement of the bearings. Layout of internal forces in elements of the substructure and the superstructure of the bridge is essentially determined by the layout of its bearings. It is therefore necessary to consider their disposition. The paper reviews several layouts of bearings and their influence on the stresses in a slab bridge superstructure and distribution of bending moments in head beams

  Analiza utjecaja kvara uređaja za pročišćavanje na kvalitetu vode rijeke Drave

  Get PDF
  1D model of the Drava River, between 00 + 543 rkm and 69 +118 rkm, was created by the MIKE 11 river-modeling tool. The aim of this model was to analyze the river water quality (WQ). Compared to the real Drava River section, the model was simplified to exclude any tributaries for the purpose of the water quality analysis. The inflow boundary was specified upstream, in addition to the WQ parameters (dissolved oxygen (DO), temperature, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, total phosphorus and orthophosphate, and five-day biochemical oxygen demand (BOD5)). The water level and open boundary conditions were specified at the downstream end of section. The WQ parameters, mentioned earlier, were also defined at the Belišće wastewater treatment plant (WWTP) (54 + 373 rkm) and at the wastewater outlet near Osijek (14 + 580 rkm). The model was then used to simulate the effect on the WQ of the Drava River in a hypothetical extreme scenario: the 2-day failure of the Belišće WWTP. It was assumed that during this time untreated wastewater would be discharged into the river. After running the simulation, the resulting concentrations of DO, BOD5, and ammonia nitrogen were analyzed. The results showed that, according to the concentration values of the untreated wastewater, the concentrations of BOD5 and ammonia nitrogen rapidly increased and the DO concentrations rapidly decreased with the initiation of the WWTP failure. Immediately after the WWTP was repaired, the parameters returned to their pre-failure values. The resulting analysis of the effects of this scenario highlighted the self-purification ability of the Drava River.U programskom paketu MIKE 11 izrađen je jednodimenzionalni model rijeke Drave na dionici od 00+543 rkm do 69+118 rkm radi analize kakvoće vode rijeke Drave. Izrađena je pojednostavljena verzija promatrane dionice rijeke Drave bez pritoka. Za uzvodni rubni uvjet uneseni su protok i parametri kakvoće vode (otopljeni kisik, temperatura, amonijak, nitrati, otopljeni i partikularni fosfor te petodnevna biološka potrošnja kisika BPK5), na nizvodnom presjeku definiran je vodostaj, dok je uvjet vezan za kakvoću vode ostao otvoren. Kao dio ulaznih podataka, također su određene koncentracije spomenutih parametara kakvoće vode na uređaju za pročišćavanje Belišće (54+373 rkm) i onih na položaju direktnog ispusta otpadne vode kod Osijeka (14+580 rkm). Modeliran je scenarij koji predstavlja ekstremnu situaciju: kvar na uređaju za pročišćavanje Belišće i njegov prestanak rada u trajanju od dva dana. Pretpostavljeno je da se tijekom tog razdoblja u rijeku Dravu ispušta nepročišćena voda s uređaja. Nakon modeliranja analizirane su dobivene koncentracije otopljenog kisika O2, BPK5, i amonijaka NH3. Tijekom kvara, koncentracije BPK5 i amonijaka naglo su se povećale, a otopljenog kisika smanjile u skladu s vrijednostima parametara nepročišćene vode, ali odmah po popravku uređaja dolazi do vraćanja parametara na prvotnu kakvoću vode rijeke Drave. Scenarij je ukazao na sposobnost samopročišćavanja rijeke Drave

  Usporedba dvotračnog kružnog i turbo raskrižja primjenom mikrosimulacijskog prometnog modela

  Get PDF
  Microsimulation traffic models are used to analyze and predict the functionality and safety of traffic networks, especially in critical areas such as intersections. These models have proven particularly useful in analyzing and comparing solutions in the early stages of design. In this paper, we compare the functional characteristics of an existing two-lane roundabout and a proposed replacement turbo roundabout. Our microsimulation modeling used the VISSIM traffic model, and we designed the conceptual turbo roundabout with AutoCAD and TORUS5 Roundabouts software.Mikrosimulacijski prometni modeli koriste se u analizi postojećih i predikciji budućih funkcionalnih i sigurnosnih karakteristika dijelova prometne mreže, osobito kritičnih dijelova poput raskrižja. Njihova primjena pokazala se osobito korisnom u analizi i ocjeni varijantnih rješenja u ranim projektnim fazama. U okviru ovoga rada pokazni su rezultati analize i usporedbe postojećeg dvotračnog kružnog raskrižja primarne funkcionalne razine i potencijalne rekonstrukcije u turbo kružno raskrižje. Za mikrosimulacijsko modeliranje korišten je mikrosimulacijski prometni model VISSIM, a idejno rješenje turbo raskrižja napravljeno je primjenom programa AutoCAD i TORUS 5 Roundabouts

  Važnost komunikacijskog menadžmenta u uspjehu projekta

  Get PDF
  Communication is an essential process in the world of project management. It is diffi cult to master, but essential to make a good eff ort in achieving. Many times on troubled projects, project team members feel that if the communication had been bett er, the project would have run smoother. Therefore, communication is often listed as one of the most needed areas for improvement. To ensure the success of a project much information, including expectations, goals, needs, resources, status reports, budgets and purchase requests, needs to be communicated on a regular basis to all major stakeholders. Project communication can often be more diffi cult due to challenges unique to project management. Many projects are short-term, and therefore project communication is temporary. It is truly critical for project managers to get the message across right the fi rst time to avoid failures in the communication process. Project managers communicate by using diff erent mediums to convey a message. The important factors involve communicating how the project will be managed, including how information will fl ow into and out of the project. There should be also a clear and concise communication plan to address project responsibilities and the types of communication that will take place. It includes the processes required to ensure timely and appropriate generation, collection, distribution, storage, retrieval, and ultimate disposition of project information. There are several key components in project communication plan which should be considered.Komunikacija je bitan proces u svijetu upravljanja projektima. Teško ju je savladati, ali je važno da se učini svaki napor kako bi se postigla. Mnogo puta članovi projektnih timova na lošim projektima misle da bi se projekt bolje realizirao da je bila bolja komunikacija. Radi toga se komunikacija često navodi kao područje koje treba najviše pobojšanja, kako bi se osigurao uspjeh projekta puno informacija, uključujući predviđanja, ciljeve, potrebe, resurse, izvješća o stanju, proračun i zahtjevi za nabavu, trebaju biti redovito preneseni svima koji su uključeni u projekt. Komunikacija u projektu može često biti teška zbog izazova koji su specifični za upravljanje projektima. Mnogi projekti su kratkoročni i radi toga je projektna komunikacija samo privremena. Za projektne menadžere je kritično da poruka stigne odprve točnokako bi se izbjegle greške u komunikacijskom procesu. Projektni menadžeri komuniciraju koristeći razne medije za prijenos poruke. Važni faktori uključuju komunikaciju o tome kako će se projektom upravljati i kako će komunikacije teći u i iz projekta. Treba također imati jasan i koncizan komunikacijski plan koji će odrediti projktne odgovornosti i tipove komunikacije koji će se koristiti. On uključuje i procese potrebne za osiguranje pravovremenog i svrsishodnog stvaranja, prikupljanja, distribucije, spremanja, pronalaženja i krajnjeg korištenja projektnih informacija. Ima nekoliko ključnih elemenata u projektnom komunikacijskom planu koje treba razmotriti

  Die älteste grössere verbundbrücke der welt

  Get PDF
  U članku je opisan cestovni most preko Save u Zagrebu (tzv. Savski most), pušten u promet prije sedamdeset godina. To je najstariji veći spregnuti most na svijetu, iako pri projektiranju nije tako proračunan. Zapravo je projektant upotrijebio armiranobetonsku ploču kao vjetrovni spreg, ali je ipak predvidio ugradbu svojevrsnih moždanika. Rezultati provedenog pokusnog opterećivanja potaknuli su dalja laboratorijska istraživanja i smjeliju primjenu spregnutih sklopova u mostogradnji.The road bridge over the Sava River in Zagreb (the so called Sava Bridge), was opened to traffic seventy years ago. It is the world's oldest major bridge with a composite deck structure, although it was not designed with that objective in mind. In fact, the designer intended to use the reinforced-concrete deck slab as a wind bracing only, but he nevertheless installed a sort of shear connectors. The load testing results encouraged additional laboratory testing, as well as a more daring use of composite structures in bridge construction.Le pont routier sur la rivière de Sava à Zagreb (dit le pont de Sava) à été ouvert à la circulation il y a soixante-dix ans. Bien que ce soit le plus ancien pont majeur à tablier composite du monde, il n'a pas été conçu dans cette intention. En fait, le projeteur a voulu utiliser le tablier en béton armé exclusivement comme contreventement, mais a néanmoins installé une sorte de connecteurs. Les résultats de l'essai de portance ont encouragé la réalisation des essais de laboratoire additionnels, ainsi qu'un emploi plus audacieux des constructions composites dans la construction de ponts.В статье описывается дорожный мост в Загребе через реку Саву (Савский мост), пущенный в эксплуатацию семьдесят лет назад. Это старейший в мире более крупный сопряженный мост, хотя при проектировании расчеты были иные. В начале проектировщик намеревался использовать железобетонные плиты для ветровой связи, но все-таки были установлены своеобразные анкерные стержни. Результаты проведенной опытной нагрузки инициировали дальнейшие лабораторные исследования и более смелое применение сопряженных конструкций в мостостроении.Im Artikel beschreibt man die Strassenbrücke über die Sava in Zagreb (sgn. Savski most), dem Verkehr übergeben vor siebzig Jahren. Das ist die älteste grössere Verbundbrücke der Welt, obwohl sie beim Entwurf nicht so berechnet war. Eigentlich wollte der Entwurfsverfasser die Stahlbetonplatte als Windverband benützen, doch hat er immerhin den Einbau eigenartiger Dübel vorgesehen. Die Ergebnisse der durchgeführten Probebelastung veranlassten weitere Laboruntersuchungen und wagemutigere Anwendung von Verbundgefügen im Brückenbau

  Eksperimentalna analiza zajedničkog djelovanja savijanja, posmika i torzije drvenih nosača

  Get PDF
  Wood is an anisotropic material, i.e., it is composed of fibres that correspond better to normal stresses in the longitudinal direction or in the direction of fibres and poorly to stresses perpendicular to the fibres and to the longitudinal shear stresses. In practical situations it is better to avoid these stresses, although that is often very difficult. Because of this, the analysis of different interactions between shear and normal stresses perpendicular to the fibres is necessary. In this paper an experimental analysis of interaction of stresses from torsion and bending caused by an eccentric shear force was performed. The results are compared in a simple and practical way with the calculated values and the values from a linear numerical model. The paper analysed shear stresses parallel to the fibres and normal stresses perpendicular to the fibres and the results are shown numerically and by a force/displacement diagrams.Drvo je anizotropan materijal, odnosno, sastoji se od skupa vlakana koja bolje podnose normalna naprezanja u svom uzdužnom pravcu ili pravcu vlakana, a slabije okomito na pravac vlakana te posmično u uzdužnom pravcu. U praktičnim slučajevima potrebno je izbjegavati pojavu ovih nepovoljnih naprezanja, iako je to u pravilu teško izvedivo. Iz tog razloga, neizbježne su analize interakcija između svih posmičnih te normalnih naprezanja. U radu je eksperimentalno analizirana interakcija naprezanja od torzije i savijanja kroz djelovanje ekscentričnom poprečnom silom, a rezultati su na jednostavan i praktičan način uspoređivani s računskim vrijednostima te vrijednostima dobivenim linearnim numeričkim modelom. Naglasak je stavljen na posmična naprezanja paralelno vlaknima i normalna naprezanja okomito na vlakna, a rezultati su prikazani tablicom i dijagramima sila/pomak

  Paradigme virtualnih timova u komunikacijskom procesu

  Get PDF
  The concept of the virtual team is not clearly defined and it often overlaps with notions of the networked organization, virtual communities, electronic commerce and teleworking. Viewed in this way, virtual teams are seen as a way of overcoming differences in time and geography through creating a virtual co-presence through the application of technology in order to work together and overcome some of the ‘frictions’ of time and geography. The problem of communication can be a technological phenomenom, but it could be a problem resulting from poor communication abilities of team members. Virtual teams often do not achieve their goals simply because team members do not communicate among themselves in an appropriate manner. The purpose of this paper is to present the paradigms of virtual teams in the communication process exploring the communication process within virtual teams like an interactive, and complex process in connexion with the advantages and disadvantages offered by information technology.Koncept virtualnih timova nije potpuno jasno definiran i često se preklapa sa objašnjenjima umrežene organizacije, virtualnih zajednica, elektroničkog poslovanja i teleposlova. Kada gledamo na ovaj način, virtualni timovi su način da se prevladaju razlike u vremenu i prostoru kroz oblikovanje suprisutnosti kroz primjenu tehnologije, s ciljem zajedničkog poslovanja i prevladavanje frikcija vremena i prostora. Problem komunikacije može biti tehnološki fenomen, ali može biti i problem koji potjeće od slabih komunikacijskih vještina članova tima. Virtualni timovi često ne postižu svoje ciljeve zato što članovi tima ne komuniciraju međusobno na odgovarajući način. Svrha ovog rada je prezentirati paradigme virtualnih timova u komunikacijskom procesu, istražujući komunikacijski proces u virtualnim timovima kao interaktivan i kompleksan proces u vezi sa prednostima i manama koje nosi informacijska tehnologija

  Ocjena sukladnosti tlačne čvrstoće betona

  Get PDF
  Uporaba betona na globalnoj razini godišnje u prosjeku iznosi 1,5-3 tone po stanovniku, te se nameće kao glavni konstruktivni element današnjice. Osnovni zahtjev betona podrazumijeva ocjenu sukladnosti tlačne čvrstoće betona. Ocjena sukladnosti tlačne čvrstoće provodi se na valjku/kocki točno određenih dimenzija, nakon 28 dana starosti. Uzorak se tlači na preši do pucanja te se na temelju dobivenih rezultata ocjenjuje sukladnost betona na testu. Osnova za ovakve postupke proizlazi iz potrebe za osiguranjem kvalitete i održavanjem razine iste. Utvrđivanje identičnosti tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 206-1 Beton-Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Kako pri proizvodnji ne bi morali pregledavati svaki proizvod, uvedeni su sustavi provjere koji se temelje na kvantifikaciji rizika. Rizike kvantificiramo za potrošača i proizvođača. Rizike prikazujemo pomoću operativnih krivulja. U ovome radu opisan je postupak ocjenjivanja sukladnosti tlačne čvrstoće betona.Use of concrete on a global scale is around 1.5-3 tons per capita, and it is imposing as the main structural element at the present. The basic requirement for concrete implies a conformity assessment of concrete compressive strength. Conformity assessment of concrete is necessary due to quality level management and maintaining the same level. Concrete cylinder/cube of specific dimensions after 28 days are pressure tested Given that the quality of the concrete is affected by many factors it is necessary to implement the control according to adopted norms and standards. Determination of concrete compressive strenght is carried out according to standard HRN EN 206-1 Concrete-Specification, performance, production and conformity. As manufacturing would not have to look at each product, risk-quantifying systems were introduced. We quantify the risks for consumers and manufacturers. We show the risks by operating characheristic curves. In this paper, we will present and describe the conformity assessment of concrete compressive strength

  288

  full texts

  1,865

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek is based in HR
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇