RepoS

  Przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis (L.) Cronq.) w zbiorowiskach synantropijnych Podlaskiego Przełomu Bugu

  No full text
  Wydział PrzyrodniczyStreszczenie: Pole uprawne, to powszechnie występujące specyficzne siedlisko poddane działalności człowieka. W wyniku nawożenia, mechanicznej uprawy gleby, wprowadzania materiału siewnego, powstaje sytuacja, stwarzająca warunki do wkraczania i bytowania gatunków obcych. Jednym z takich gatunków jest właśnie Conyza canadensis. Jest to roślina roczna, zaliczana do epekofitów, pochodząca z Ameryki Północnej (Kornaś 1968). Zasięg występowania obejmuje wszystkie kontynenty, a jej ekspansywność ma charakter złożony. Składają się na nią różne właściwości gatunku, a głównie olbrzymia płodność (Majda i in., 2007), niewiarygodna odporność na cięcie, odporność na herbicydy oraz szerokie adaptacje do rozprzestrzeniania diaspor (anemochoria). Do Europy Conyza canadensis przywędrowała w XVI-XVII w. Przez wiele lat w Polsce występowała tylko w siedliskach ruderalnych: wysypiskach śmieci, nasypach i torach kolejowych (Krawiecowa 1968, Ćwikliński 1968, Ćwikliński, Bartnik 1990). Szybko stała się jednak Conyza uporczywym chwastem pojawiającym się w zbiorowiskach segetalnych upraw zbożowych, okopowych, ściernisk pożniwnych, na ugorach i odłogach. Celem pracy jest analiza populacji Conyza canadensis na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu na 10 różnych siedliskach w całym spektrum występowania gatunku oraz analiza florystyczna i fitosocjologiczna płatów z przymiotnem kanadyjskim. Badanymi siedliskami były: uprawy zbożowe, uprawy okopowe, ścierniska zbożowe, nieużytki, pola odłogowane, sady owocowe, zręby, pobocza dróg polnych, pobocza dróg leśnych oraz tory kolejowe. Przed pracą postawiono następujące pytania: - jaka jest aktualnie rola Conyza canadensis w fitocenozach poddanych działaniu człowieka, - czy gatunek ten stanowi zagrożenie dla roślin uprawnych i rodzimych ekosystemów? - czy przymiotno kanadyjskie jest w dalszym ciągu chwastem zachwaszczającym głównie pola uprawne - uprawy zbożowe i okopowe, - jakie siedliska są najbardziej zagrożone przez gatunek - na podstawie analizy biometrycznej wyjaśnić amplitudę ekologiczną Conyza, - czy istnieje grupa gatunków o znaczeniu taksonomicznym towarzyszących płatom przymiotna kanadyjskiego - analiza florystyczna płatów, Zbiór materiału polegał na losowym rzucie kołem o średnicy jednego metra w pięciu powtórzeniach. Zebrano 7375 osobników, z czego 5876 poddano analizie. Analizowanymi cechami były: wysokość, wysokość części kwitnącej, wysokość części niekwitnącej, liczba rozgałęzień kwiatostanu, liczba rozgałęzień pędu, ogólna liczba liści, liczba liści zielonych pędów oraz liczba liści uschniętych. Otrzymane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wniosków końcowych: Badania wykazały, że Conyza canadensis aktualnie zachwaszcza głównie sady owocowe i pola odłogowane, zręby i nieużytki. Wskazuje na to analiza takich badanych cech jak wysokość całkowita, wysokość części kwitnącej, ilości rozgałęzień, ilość liści itp. oraz obliczenia statystyczne (testu Kruskalla Wallisa oraz jednoczynnikowej analizy wariancji). Średnie zagęszczenie w sadach owocowych wynosiło 78 osobników na m2, natomiast na polach odłogowanych 71 osobników na m2. Populacja występująca w sadach stanowiła 20,3% badanej próby (1194 osobniki) natomiast na polach odłogowanych 19,2% próbny (1130 osobników). Na tych czterech siedliskach: sady owocowe, pola odłogowane, zręby i nieużytki Conyza canadensis może stwarzać zagrożenie florze rodzimych zbiorowisk roślinnych. Średnie zagęszczenie przymiotna kanadyjskiego w uprawach okopowych wynosiło 3 osobniki na m2 a w uprawach zbożowych 20 osobników na m2. Populacja Conyza canadensis w uprawach okopowych stanowiła zaledwie 0,6% badanej próby (34 osobniki) a w uprawach zbożowych 2,6% badanej próby (154 osobniki). Dane te sugerują, że siedliskom tym gatunek ten nie stwarza zagrożenia. Jednoznaczne stwierdzenie o przesunięcie amplitudy ekologicznej przymiotna kanadyjskiego z pól uprawnych na sady, pola odłogowane, nieużytki itp. wymaga dodatkowych badań dotyczących plenności tego gatunku i jego siły kiełkowania z różnych siedlisk. We florze płatów z przymiotnem kanadyjskim (250 spisów florystycznych) stwierdzono tylko jeden gatunek występujący często – Apera spica-venti. Brak innych gatunków „związanych” z przymiotnem, można wytłumaczyć dużymi różnicami w siedliskach i florze badanych zbiorowisk.Cultivated field is a commonly found specific habitat subjected to human activity. As a result of fertilisation, mechanical tillage, seed input, the conditions for the occurrence and the existence of extraneous species have become possible. One such species is Conyza canadensis. It is an annual plant that belongs to the epecophytes, originated from North America (Kornas 1968). Its occurrence ranges across all continents and its expansiveness is complex. It is characterised by various properties of the species, mostly enormous fertility (Majda et al., 2007), incredible resistance to cutting, resistance to herbicides and broad adaptation to the spread of seeds (seeds dispersal). Conyza canadensis was brought to Europe in the sixteenth and seventeenth centuries. For many years in Poland it occurred only in ruderal plant communities: landfills, embankments and railway tracks (Krawiecowa 1968, Ćwikliński 1968, Ćwikliński, Bartnik 1990). However, Conyza soon became a persistent weed appearing in segetal communities of cereal crops, root crops, post-harvest stubble, on fallow fields. The aim of this study is to analyse the population of Conyza canadensis in the Podlaski Przełom Bugu mesoregion on 10 different habitats within the whole spectrum of the species and the floristic and phytosociological analysis of patches with Conyza canadensis. The studied habitats were: cereal crops, root crops, cereal stubble, wastelands, fallow fields, orchards, forest clearings, field roadsides, forest roadsides and railroad tracks. The following questions have arisen in the study: - what is the current role of Conyza canadensis in phytocoenoses subjected to human activity, - whether this species poses a threat to farm crops and native ecosystems, - whether Conyza canadensis is still a weed infesting mainly field crops - cereal and root crops, - which habitats are threatened most by the species - based on biometric analysis to explain the ecological amplitude of Conyza, - whether there is a group of species of taxonomic significance accompanying patches with Conyza canadensis – the floristic analysis of patches, The collection of specimens was selected randomly by throwing a ring of 1m diameter in five repetitions. 7375 specimens were gathered, 5876 of which were analysed. Such features as total height of weed, the height of the flowering part of plant, the height of the unflowering part of plant, the number of ramifications of the inflorescence part, the number of shoot ramifications, the number of leaves in total, the number of green leaves and the number of withered leaves were analysed. The following final conclusions can be drawn from the obtained results: Studies have shown that Conyza canadensis currently infest mainly orchards and fallow fields, forest clearings and wastelands. It is indicated by the analysis of such studied features as total height, the height of the flowering part of plant, the number of ramifications, the number of leaves, etc., and statistical calculations (the Kruskall Wallis test and the single-factor analysis of variance). The average concentration in orchards was 78 individuals per m2, while in the fallow fields 71 individuals per m2. The population occurring in orchards accounted for 20.3% of the studied sample (1,194 individuals), while on fallow fields 19.2% of the sample (1130 individuals). In these four habitats: orchards, fallow fields, forest clearings and wastelands Conyza canadensis can pose a threat to the flora of native plant communities. The average concentration of Conyza canadensis accounted for 3 individuals per m2 in root crops and 20 individuals per m2 in cereal crops. The population of Conyza canadensis in root crops accounted for only 0.6% of the studied sample (34 individuals) and in cereal crops 2.6% of the sample (154 individuals). These data indicate that the habitats are not endangered by the species. Unequivocal statement of the ecological amplitude shift of the Conyza canadensis from field crops to orchards, fallow fields, wastelands, etc., require additional research on the fertility of the species and its germination from different habitats. Within the flora patches with Conyza canadensis (250 floristic registers) only one species which occurred frequently was found - Apera spica-venti. The lack of other species "associated" with Conyza can be explained by the significant differences in habitats and the flora of researched communities

  Filozofia polityki [recenzja].

  No full text
  Zawiera rec. książki: Filozofia polityki / Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

  Obrona narodowa w Polsce.

  Get PDF
  The authors in the article showed the structure of the civil defence in Poland and estimated its quality. The article is rather critical because in the authors’ opinion the country’s defences condition is more far from the ideal. The main reason of this condition is the ubiquitous belief that nowadays Nothing threatens Poland. In this way “the ignorance of the war arts’ and methodological dilettantism of the strategy theory was risen to the doctrinal range. It could be because from a long time the directors of this department are people who have not known the issues of the arm forces, its specific elements and forms of the military fights

  Wpływ terminu sadzenia rozsady i osłaniania włókniną polipropylenową na plon i jakość owoców melona (Cucumis melo L.) odmiany Malaga F1

  Get PDF
  Wydział PrzyrodniczyDoświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2010. Badano wpływ dwóch czynników: I - terminu sadzenia rozsady (4 czerwca, 25 maja, 15 maja) II – termin zdjęcia włókniny (po 4 tygodniach od posadzenia rozsady, po 8 tygodniach od posadzenia rozsady, przed zbiorem, kontrola bez okrycia włókniną) na wielkość i jakość plonu melona odmiany Malaga F1 uprawianego na polu w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Polski. Najwcześniej weszły w owocowanie melony sadzone 15 maja. Najwcześniejszy termin sadzenia miał najkorzystniejszy wpływ na wielkość plonu ogółem, plonu handlowego i średnią masę owocu, w tym również owocu handlowego. Z roślin sadzonych w obu terminach majowych zebrano istotnie większy plon wczesny oraz więcej owoców z rośliny i z powierzchni uprawnej niż z roślin sadzonych o 20 dni później. Owoce z roślin sadzonych 15 maja charakteryzowały się najgrubszym miąższem największą zawartością suchej masy i cukrów ogółem. Osłanianie, bez względu na długość utrzymywania włókniny na roślinach, wpłynęło korzystnie na przyjmowanie się rozsady przyczyniając się do zwiększenia liczby roślin owocujących na poletku. Liczba owoców z rośliny, plon ogółem z powierzchni uprawnej, średnia masa owocu oraz plon wczesny i plon handlowy były istotnie większe z roślin osłanianych niż z nieosłanianych.SUMMARY - The experiment was carried in the years 2008-2010. Effects of the following factors were investigated: I – date of seedlings planting (4th of June, 25th of May, 15th of May); II- date of polypropylene fibre removal (4 weeks after seedlings planting, 8 weeks after seedlings planting, before harvest, control without polypropylene fibre) on the yield and quality of ‘Malaga F1’ melon cultivated in the field in the climatic conditions of central-eastern Poland. The earliest started fruiting melons planted on 15th of May. The earliest date of planting had the most favourable influence on the total and marketable yield, average weight of fruit and weight of marketable fruit. From the plants planted in both dates in May was obtained significantly higher early yield and more fruits from plant and from cultivated area than from the plants planted 20 days later. The fruits from plants planted on 15th of May was characterised by the thickest flesh and the higher content of dry matter and total sugars. The covering, irrespective of the length, favourable influenced on the seedling growth, contributing to increase the number of fruiting plants on the plot. The number of fruits from plant, total yield from cultivated area, average weight of fruit as well as early and marketable yield were significantly higher from covered plants than from noncovered

  Archiwistyka Jana Riabinina

  Get PDF
  Jan Riabinin was a prominent fi gure of cultural and academic life during the interwar period. He was an outstanding archivist and Polish history enthusiast, fond of the history of his hometown-Lublin in particular. As a documentalist, Riabinin won public acclaim and esteem even despite many obstacles such as foreign origin, disability (deafness) or the peculiar character of archive work, which was far from frequenting social and cultural meetings. However, it was Riabinin’s work that spoke for itself. His whole life was devoted to it. He understood perfectly the primary role that an archivist had to play, which was to combine academic and administrative activities as well as make the society aware of its national heritage. According to the contemporary archival terminology, the latter is known as the popularization of archival sources. Taking into account the biography of this emitent archivist and analysing his job-related interests, the author attempts to fi nd out characteristics of archive studies as defi ned by Jan Riabinin and answer the question whether it is possibile to examine Riabinin’s life separately from archive studie

  Kapitał ludzki źródłem elastyczności współczesnych organizacji

  Get PDF
  Modern organizations operate in dynamic conditions and more importantly difficult to predict changes in the environment. The ability to quickly adapt to them is determined by the flexibility of operation. The source of this flexibility are versatile and competent staff. Therefore, the growing importance of flexible human capital management recognizes and appreciates more and more companies, regardless of size or form of ownership. The purpose of this article is to discuss the nature and importance of flexibility in the management of employees in the economy based on knowledge and practical ways to implement this concept.Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach dynamicznych i - co istotniejsze - trudnych do przewidzenia zmian otoczenia. Zdolność szybkiej adaptacji do nich jest zdeterminowana elastycznością działania. Źródłem tej elastyczności są wszechstronni i kompetentni pracownicy. Dlatego wzrost znaczenia elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim dostrzega i docenia coraz więcej firm niezależnie od wielkości czy formy własności. Celem artykułu jest omówienie istoty i znaczenia elastyczności w zarządzaniu pracownikami w warunkach gospodarki opartej na wiedzy oraz praktycznych sposobów realizacji tej koncepcji

  Krótkookresowe sposoby zarządzania finansami a poziom kapitału obrotowego netto na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej

  Get PDF
  This article features issues concerning the management of the current assets, the current liabilities and the working capital. The problems of the short-term management of finances are shown using examples of 19 firms of the building trade. In the period of 2006 – 2010 mentioned firms attained an average income above 100 000 000 zlotys. The results of the analysis show that 6 enterprises, among all studied firms did not change the company policy within the scope of management of the current assets and the current liabilities. Regardless of the applied management model, the enterprises had a positive value of the net working capital.Artykuł porusza problematykę dotyczącą zarządzania aktywami bieżącymi, pasywami bieżącymi oraz kapitału obrotowego. Zagadnienia dotyczące krótkookresowego zarządzania finansami przedstawiono na przykładzie 19 przedsiębiorstw z branży budowlanej, które w analizowanym okresie (lata 2006-2010) osiągnęły średnio przychody powyżej 100 000 000 zł. Przeprowadzona analiza pokazała, że 6 spośród badanych przedsiębiorstw w ciągu badanego okresu nie zmieniło polityki w zakresie zarządzania aktywami bieżącymi i pasywami bieżącymi. Bez względu na zastosowany model, przedsiębiorstwa dysponowały dodatnią wartością kapitału obrotowego netto

  Diagnoza systemu kształcenia w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

  Get PDF
  Education is a process. Continuous, divided into levels, infinite. Tertiary education level is an important element subjected to reorganization in past few years. The signing of the Bologna Declaration determined the changes in the education system at the high education level. Economic realities in Poland has changed as well as educational needs, candidates for study. Education must keep up with these innovations. Today’s student is significantly different from a student 20 years ago. Therefore changes are necessary. National Qualifications Framework is an attempt to find a common language with education systems in Europe. The objective of the paper is to diagnose the system of education in the context of the National Qualifications Framework. Elaboration was based on a review of available literature of the subject, specialized and preliminary empirical research.Kształcenie jest procesem ciągłym, etapowym, nieskończonym. Etap studiów wyższych jest istotnym elementem poddanym w ostatnich latach przebudowie. Podpisanie Deklaracji Bolońskiej zdeterminowało zmiany systemu edukacji na poziomie szkół wyższych. Zmieniają się realia gospodarcze w Polsce. Zmieniają się potrzeby edukacyjne, zmienia się kandydat za studia. Za tymi zmianami edukacja musi nadążyć. Student dzisiejszy znacznie różni się od studenta sprzed 20 lat. Zmiany są nieodzowne. Krajowe Ramy Kwalifikacji są próbą znalezienia wspólnego języka z systemami kształcenia w Europie. Celem artykułu jest diagnoza systemu kształcenia w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie powstało na podstawie przeglądu dostępnej na ten temat literatury przedmiotu, literatury specjalistycznej oraz empirycznych badań wstępnych

  Zarzut jako element ochrony prawnej zobowiązanego w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Get PDF
  The entity that does not regulate its public liabilities is exposed to initiate enforcement proceedings against him. The law on the administrative enforcement proceedings either regulates the conduct of execution or legal remedies of the debtor. One of the most important remedies listed in the Act is the allegation. It is a specific law remedy in enforcement proceedings. The only one side during of enforcement proceedings, which has the right to make a allegations is the debtor. The law comes from the indication of legal grounds for an allegation. The aim of this paper is to present the changes made to the law on administrative enforcement proceedings regarding the allegations.Podmiot, który nie reguluje swoich zobowiązań publicznoprawnych, narażony jest na wszczęcie wobec niego postępowania egzekucyjnego. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie tylko reguluje sposób prowadzenia egzekucji, ale również zawiera środki ochrony prawnej zobowiązanego. Jednym z ważniejszych środków ochrony prawnej zobowiązanego wymienionych w ustawie jest zarzut. Jest to zarazem środek prawny specyficzny dla postępowania egzekucyjnego. Podmiotem postępowania egzekucyjnego, który posiada prawo do złożenia zarzutu, jest tylko i wyłącznie zobowiązany. Prawo to wynika ze wskazania podstaw prawnych do wniesienia zarzutu. Celem opracowania jest przedstawienie zmian wprowadzonych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących zarzutu

  Urząd do spraw Wyznań a funkcjonowanie seminariów duchownych i służba wojskowa kleryków : studium historyczno-prawne

  Get PDF
  The article presents, on the base of literature, published, as well as unpublished archival sources, operations of the Office for Religious Affairs - the Polish People's Republic central organ of administration of religion - showing its negative influence on the functioning of ecclesiastical seminars and the education of clergymen.W artykule omówiono, w oparciu o literaturę, archiwalia wydane drukiem oraz archiwalia dotychczas niepublikowane, działalność Urzędu do spraw Wyznań - centralnego organu administracji wyznaniowej PRL, w zakresie utrudniania funkcjonowania seminariów duchownych i kształcenia kleryków
  RepoSis based in PL
  Access Repository Dashboard
  Do you manage RepoS? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!