Flemish Organization for Immovable Heritage

Open Archief van VIOE-publicaties
Not a member yet
  2694 research outputs found

  De weg Bavay-Keulen in Tongeren aan de Koninksemsteenweg. Eindverslag van een toevalsvondst.

  Get PDF
  Bij bouwwerken werd een wegdeel van de Romeinse weg aangetroffen die Tongeren verbond met Bavay en Keulen. Na een vondstmelding volgde een opgraving die het verloop en de ontwikkeling van de weg op deze locatie in beeld bracht. De site is gelegen in de zuidwestelijke sector van de antieke stad, binnen de 2de-eeuwse stadsmuur, maar buiten de kleinere 4de-eeuwse omwalling. Hoewel de opgravingsdiepte beperkt bleef tot de diepte van de geplande bouwwerken, verschafte de opgraving een goed beeld van de bouwevolutie van de weg. De opgraving heeft geleid tot een beter begrip van de sporen die gevonden werden bij eerdere opgravingen op aanpalende percelen ten zuiden van de site. De geformuleerde hypothesen van de rijbaan met in de fundering een houten palenrooster en van de evolutie naar een verdubbeling van het aantal rijvakken, werd bevestigd na een vergelijkende studie van de opgravingsresultaten

  Een midden-Romeinse rurale site in de Sigma zone Wijmeers 2 (Schellebelle, Oost-Vlaanderen)

  Get PDF
  Dit rapport bespreekt de resultaten van het archeologisch onderzoek op de site Wijmeers C (opgravingsvergunning 2012/327) in het Sigma-gebied Wijmeers 2. De opgraving werd uitgevoerd van 3-09-2012 tot 15-11-2012 door het agentschap Onroerend Erfgoed, gefinancierd door Waterwegen en Zeekanaal nv (ondertussen hervormd tot de Vlaamse Waterweg). Hoewel beperkt in oppervlakte heeft de site van de Wijmeers, mede dankzij de goede bewaringscondities, zeer veel informatie opgeleverd over de aard van de Romeinse bewoning en diens economie, en de impact van de bewoners op het landschap. Qua chronologie kunnen we aan de hand van het culturele materiaal deze bewoning situeren vanaf de late 1ste eeuw of het begin van de 2de eeuw n. Chr., tot in het begin van de 3de eeuw n. Chr. De afvalpakketten, en vooral dan dit bij het volledig opgegraven erf in het oosten van de site, bieden een voor de Scheldevallei en de regio in het algemeen een bijzonder en vooralsnog unieke inkijk in het levensonderhoud van de bewoners van een rurale Romeinse site

  Traditionele ontwateringstechnieken en hun sporen in het landschap

  Get PDF
  Door de eeuwen heen hebben boeren verschillende technieken gebruikt om landbouwgronden te ontwateren: open sloten en greppelssmalle sleuven opgevuld met takkenbossen, stenen of andere materialenbuizen van gebakken aarde (sinds 1842) en buizen van kunststof (sinds de jaren 1960). Al deze technieken hebben sporen nagelaten in het landschap en het bodemarchief. Veel oude sloten en greppels zijn nog steeds zichtbaar in het landschap en/of op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen. Bij archeologische opgravingen komen geregeld sporen van oude ontwateringsgreppels en draineerbuizen aan het licht. Dit rapport heeft tot doel een overzicht te geven van de verschillende technieken die vroeger gebruikt werden voor de detailontwatering van landbouwgrond. De onderzochte periode reikt van de middeleeuwen tot omstreeks 1950. Inzicht in de oude ontwateringstechnieken is belangrijk om de sporen die ze in het landschap en het bodemarchief hebben nagelaten, te herkennen en te interpreteren. Daarnaast wil dit rapport ook de belangstelling voor de oude technieken stimuleren en de aanzet geven voor verder onderzoek

  Vaartstraat, Brugge

  Get PDF

  Biskajersplein (Brugge, West-Vlaanderen). Eindverslag van een toevalsvondst

  Get PDF
  In september 2017 voerde Raakvlak een archeologisch onderzoek uit naar aanleiding van een toevalsvondst in een stadstuin aan het Jan van Eyckplein 9. Bij het onderzoek kwamen verschillende restanten van funderingen en muurwerk aan het licht die gelinkt kunnen worden aan oudere bebouwingsfasen uit de nieuwe tijd. Verder werden ook 2 rioleringen blootgelegd. De aanleg en het verbouwen van de rioleringen dateert uit de late 14de tot en met de 16de eeuw. Op basis van het aardewerk ensemble uit de opvullingspakketten kan het opvullen en in onbruik raken van de structuren in de late 16de en eerste helft van de 17de eeuw gedateerd worden. Tot slot werd tijdens het onderzoek een boring geplaatst om een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw van de site. Hieruit bleek dat het terrein in verschillende fasen grote ophogingen heeft gekend. Onder deze ophogingspakketten bevond zich waarschijnlijk een oude oeverlaag van de Reie. Het aantreffen van deze oeverlaag wijst op de juiste landschappelijke context voor de uitbouw van de haveninfrastructuur, die zich volgens historische data vanaf de 13de eeuw voltrok. De aanwezigheid van een opmerkelijk hoog percentage laat 16de en vroeg 17de-eeuws importaardewerk in de vulling van twee bakstenen rioleringen, is mogelijk een gevolg van het succesvol uitbouwen van deze haveninfrastructuur in de Brugse binnenstad

  Graaf Jansdijk, Knokke-Heist

  Get PDF

  2009 Steenstraat Zedelgem Resultaten van het archeologisch proefonderzoek

  Get PDF

  5,783

  full texts

  5,943

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Open Archief van VIOE-publicaties is based in Belgium
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇