Technology audit and production reserves
Not a member yet
  3202 research outputs found

  Утеплення багатоповерхових житлових будинків на територіях міських громад та визначення його енергоекологічної ефективності

  No full text
  The object of research is the «boiler plant – heat consumers – environment» system, which is caused, in particular, by high fuel consumption by city boilers serving high-rise residential buildings, including a significant number of buildings of an outdated housing stock, which are characterized by a low level of energy saving. One of the most problematic areas is the increase in emissions of pollutants and greenhouse gases into the atmosphere by boiler units and other power plants, especially during the heating season. In the course of the research, an assessment and analysis of the level of pollution of the city's atmosphere by emissions from boiler plants, taking into account background pollution, and an analysis of the normative calculation method for determining emissions of pollutants into the atmosphere from power plants were used. The theoretical justification of the method of operational determination of current emissions of urban boiler houses and indicators of their energy-ecological efficiency based on current daily fuel consumption recorded during the entire heating season is also given, with a simultaneous assessment of the energy efficiency of fuel use and the degree of ecological hazard of emissions. The essence of the method is to use the indicator (energy-ecological index) introduced by the authors – K. This indicator simultaneously characterizes the multiplicity of exceeding both the current fuel consumption and the corresponding current emissions of pollutants by the boiler room, relative to their reference (reference) values determined once at the beginning of the heating season at an ambient air temperature of about 8 °C. The proposed temperature method for determining the K index before and after the implementation of both resource-saving technologies and technologies for protecting the atmosphere from emissions in the «boiler plant – heat consumers – environment» system allows to evaluate their effectiveness by the level of reduction in the value of the index, compared to its previous value, that is, to implementation obtained under similar conditions. It has been proven that in order to obtain a tangible energy-ecological effect at the level of a large city from its technology of warming the walls of buildings, its mass centralized implementation is necessary, both for individual high-rise buildings and on the scale of existing residential neighborhoods. For the reconstruction of existing facades, it is proposed to use current industrial technologies for warming the walls of buildings, which are used in new buildings, which are based on the use of mineral wool, in particular ISOVER-plaster. Insulation of walls with ISOVER-plaster will have the following advantages compared to foam plastic: thermal conductivity coefficient – 0.034 W/m·K, against 0.048 W/m·K for foam plastic. When using plates with a thickness of 100 mm ISOVER-plaster is expected to reduce heat loss to approximately 2.8 %, against 2.17 % obtained for foam plastic, which will provide a correspondingly greater energy and ecological effect.Об'єктом дослідження є система «котельня – споживачі тепла – довкілля», що обумовлена, зокрема, високим споживанням палива міськими котельнями, обслуговуючи багатоповерхові житлові будинки, серед яких значна кількість будівель застарілого житлового фонду, які відрізняються низьким рівнем енергозбереження. Одним з найбільш проблемних місць є підвищення викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферу котлоагрегатами, та ішими енергетичними установками, особливо під час опалювального сезону. В ході дослідження використовувалися оцінка і аналіз рівня забруднення атмосфери міста викидами котелень з урахуванням фонового забруднення та аналіз нормативного розрахункового методу визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу з енергетичних установок. Також дано теоретичне обґрунтування методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень та показників їх енергоекологічної ефективності за поточними добовими витратами палива, що реєструються щодоби протягом усього опалювального сезону, з одночасною оцінкою енергетичної ефективності використання палива та ступеню екологічної небезпеки викидів. Суть методу полягає у використанні запровадженого авторами показника (енергоекологічного індексу) – K. Цей показник одночасно характеризує кратність перевищення, як поточних витрат палива, так і відповідних поточних викидів забруднюючих речовин котельнею, відносно їх відлікових (опорних) значень, визначених одноразово на початку опалювального сезону при температурі атмосферного повітря близько 8 °С. Запропонований температурних метод визначення індексу K до і після впровадження в системі «котельня – споживачі тепла – довкілля» як ресурсозберігаючих технологій, так і технологій захисту атмосфери від викидів, дозволяє оцінювати їх ефективність за рівнем зниження величини індексу, порівняно з попереднім його значенням, тобто до впровадження, отриманим в аналогічних умовах. Доведено, що для отримання відчутного на рівні великого міста енергоекологічного ефекту від її технології утеплення стін будинків необхідне її масове централізоване впровадження, як для окремих багатоповерхових будинків, так і в масштабі існуючих житлових мікрорайонів. Для реконструкції існуючих фасадів пропонується використання поточних промислових технологій утеплення стін будинків, що застосовують в новобудовах, які засновані на використанні мінеральної вати, зокрема ISOVERу-штукатурного. Утеплення стін ISOVERом-штукатурним матиме такі переваги порівняно з пінопластом: коефіцієнт теплопровідності – 0,034 Вт/м·К, проти 0,048 Вт/м·К для пінопласту. При застосуванні плит товщиною 100 мм ISOVERа-штукатурного очікується зниження втрат тепла до приблизно 2,8 %, проти 2,17 %, отриманих для пінопласту, що забезпечить відповідно більший енергоекологічний ефект

  Розробка операційних пристроїв з плаваючою крапкою

  No full text
  The paper shows a well-known approach to the construction of cores in multi-core microprocessors, which is based on the application of a data flow graph-driven calculation model. The architecture of such kernels is based on the application of the reduced instruction set level data flow model proposed by Yale Patt. The object of research is a model of calculations based on data flow management in a multi-core microprocessor. The results of the floating-point multiplier development that can be dynamically reconfigured to handle five different formats of floating-point operands and an approach to the construction of an operating device for addition-subtraction of a sequence of floating-point numbers are presented, for which the law of associativity is fulfilled without additional programming complications. On the basis of the developed circuit of the floating-point multiplier, it is possible to implement various variants of the high-speed multiplier with both fixed and floating points, which may find commercial application. By adding memory elements to each of the multiplier segments, it is possible to get options for building very fast pipeline multipliers. The multiplier scheme has a limitation: the exponent is not evaluated for denormalized operands, but the standard for floating-point arithmetic does not require that denormalized operands be handled. In such cases, the multiplier packs infinity as the result. The implementation of an inter-core operating device of a floating-point adder-subtractor can be considered as a new approach to the practical solution of dynamic planning tasks when performing addition-subtraction operations within the framework of a multi-core microprocessor. The limitations of its implementation are related to the large amount of hardware costs required for implementation. To assess this complexity, an assessment of the value of the bits of its main blocks for various formats of representing floating-point numbers, in accordance with the floating-point standard, was carried out.В роботі показано відомий підхід до побудови ядер в багатоядерних мікропроцесорах, що ґрунтується на застосуванні моделі обчислень під керуванням графа потоку даних (data flow). Архітектура таких ядер ґрунтується на застосуванні моделі потоку даних на рівні скороченого набору команд, запропонованої Yale Patt. Об’єктом досліджень є модель обчислень на основі управління потоком даних у багатоядерному мікропроцесорі. Представлені результати розробки помножувача з плаваючою крапкою, що може динамічно перестроюватися на обробку п’яти різних форматів операндів з плаваючою крапкою та підхід до побудови операційного пристрою додавання-віднімання послідовності чисел з плаваючою крапкою, для якого без додаткових програмних ускладнень виконується закон асоціативності. На основі розробленої схеми помножувача з плаваючою крапкою можливо реалізувати різні варіанти швидкодіючого помножувача як з фіксованою, так і з плаваючою крапкою, що можуть знайти комерційне застосування. Додавши в кожний із сегментів помножувача елементи пам’яті, можливо отримати варіанти побудови дуже швидкодіючих конвеєрних помножувачів. Схема помножувача має обмеження: доданок не обчислюється для денормалізованих операндів, але стандарт на обчислення з плаваючою крапкою не вимагає обов’язкової обробки денормалізованих операндів. В таких випадках помножувач, в якості результатів, упаковує нескінченість. Впровадження між’ядерного операційного пристрою суматора-віднімача з плаваючою крапкою може розглядатися як новий підхід до практичного вирішення завдань динамічного планування при виконанні операцій додавання-віднімання в рамках багатоядерного мікропроцесора. Обмеження його впровадження пов’язані із великою кількістю апаратурних затрат, необхідних для реалізації. Для оцінки цієї складності проведена оцінка значення розрядностей основних його блоків для різних форматів представлення чисел з плаваючою крапкою, відповідно до стандарту на плаваючу крапку

  Аналіз впливу біологічно активних сполук вівса та люцерни в раціоні гусей на харчову цінність гусячого м’яса

  No full text
  The feasibility of introducing a mixture of oats (Avena Sativa) and alfalfa (Medicago sativa) into the diet of Legart geese was studied in order to improve the quality of the obtained meat of this bird both after slaughter and after long-term low-temperature storage by increasing its antioxidant activity. The paper analyzes and substantiates the use of oat and alfalfa admixtures in the diet of geese. As a result of the study, it was established that the addition of oats (experimental group I) and a mixture of oats and alfalfa (experimental group II) to the diet of geese contributed to a decrease in the content of the end products of lipid peroxidation (LPO) in breast meat after slaughter and during its long-term low-temperature storage (90 days). In the goose meat of both research groups, the prooxidant-antioxidant balance period was prolonged up to the 23rd day. The biggest difference in the LPO content products in the meat of the control and both experimental groups was recorded on the 45th day of meat storage. For the meat of the I research group, this difference was 29.2 %, for the II research group – 41.2 %. The LPO maximum intensity processes in the meat of geese of both experimental groups was established from the 45th to the 67th day of storage. During this time, the content of LPO products increased by 62.5 % in the meat of the geese of the I research group, and by 88.7 % in the II. By the 67th day, the content of LPO products in the meat of the control group significantly exceeded the corresponding indicators of the experimental groups. At the end of the experiment, the content of LPO products in the meat of geese of the control and experimental groups did not reliably differ. Analysis of the fatty acid composition of goose breast meat showed that the most positive changes occurred in the goose meat of the II research group. At the beginning of the storage period, the meat of this group showed an increased content of essential fatty acids: linoleic (18:2) by 11.4 %, linolenic (18:3) by 25.8 %, and arachidonic (20:4) by 12.4 %. The total content of ω6-fatty acids in the meat of this group was 10.9 % higher than that of the control group. However, on the 90th day of storage, there was no significant difference in the content of essential fatty acids in the meat of geese of II experimental and control groups of geese.Досліджена доцільність введення до раціону гусей породи Легарт Датський домішок вівса (Avena Sativa) та люцерни (Medicago sativa) з метою покращення якості отриманого м’яса цієї птиці як після забою, так і після тривалого низькотемпературного зберігання шляхом підвищення його антиоксидантної активності. У роботі проаналізовано та обґрунтовано використання домішок вівса та люцерни в раціоні гусей. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що додавання вівса (І дослідна група) і суміші вівса з люцерною (ІІ дослідна група) до раціону гусей сприяло зниженню вмісту кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у м’ясі грудки після забою та під час його тривалого низькотемпературного зберігання (90 діб). У м'ясі гусей обох дослідних груп встановлено подовження терміну прооксидантно-антиоксидантної рівноваги до 23-ї доби. Найбільша різниця вмісту продуктів ПОЛ у м’ясі контрольної та обох дослідних груп була зафіксована на 45-ту добу зберігання м'яса. Для м'яса І дослідної групи ця різниця становила 29,2 %, для ІІ дослідної групи – 41,2 %. Максимальна інтенсивність процесів ПОЛ у м'ясі гусей обох дослідних груп була встановлена від 45-ї до 67-ї доби зберігання. За цей час у м'ясі гусей І дослідної групи вміст продуктів ПОЛ збільшився на 62,5 %, а ІІ – на 88,7 %. До 67-ої доби вміст продуктів ПОЛ у м'ясі контрольної групи достовірно перевищував відповідні показники дослідних груп. Наприкінці досліду вміст продуктів ПОЛ у м'ясі гусей контрольної та дослідних груп достовірно не відрізнявся. Аналіз жирнокислотного складу м'яса грудки гусей показав, що найбільш позитивні зміни відбулись у м'ясі гусей ІІ дослідної групи. На початку терміну зберігання у м'ясі цієї групи було виявлено збільшений вміст незамінних жирних кислот: лінолевої (18:2) на 11,4 %, ліноленової (18:3) на 25,8 % і арахідонової (20:4) на 12,4 %. Загальний вміст ω6-жирних кислот у м'ясі цієї групи виявився на 10,9 % вищим за відповідний показник контрольної групі. Втім, на 90-ту добу зберігання достовірної різниці за вмістом незамінних жирних кислот у м'ясі гусей ІІ дослідної і контрольної груп гусей не зафіксовано

  Подолання цифрового розриву: вивчення багатогранних викликів 4IR та технологічних розбіжностей, з якими стикаються МСП у Квазулу-Натал, Південна Африка

  No full text
  The dawn of the Fourth Industrial Revolution (4IR) has been a harbinger of unparalleled technological innovations, reshaping industries and economies at an unprecedented pace. While these advancements promise a new frontier of opportunities, they also bring forth a myriad of challenges, particularly for Small, Micro, and Medium-Sized Enterprises (SMMEs). This research delves deep into the multifaceted challenges and technological disparities encountered by SMMEs in the wake of 4IR, with a concentrated lens on the enterprises operating within the KwaZulu-Natal region of South Africa. At the heart of this exploration is the pronounced digital divide, which exacerbates the gulf between well-resourced corporations and SMMEs. The divide is not just technological but extends to areas like access to finance, digital literacy, infrastructure, and the agility to adapt to rapidly changing business environments. As these SMMEs grapple with the challenges of integrating into the digital economy, they face hurdles such as limited access to advanced technological tools, cybersecurity threats, the high cost of digital transformation, and a dearth of skilled manpower to navigate the complexities of 4IR. Furthermore, the research sheds light on the systemic and infrastructural challenges in the KwaZulu-Natal region, which further compound the difficulties faced by local SMMEs. From inconsistent internet access and electricity issues to the lack of tailored training programs and financial schemes, these enterprises find themselves in a precarious position, trying to bridge the chasm between traditional business models and the demands of the digital age. By offering an in-depth analysis of these challenges, this study seeks to provide a comprehensive understanding of the obstacles that SMMEs face in the current 4IR-driven economic climate. It emphasizes the need for a multi-stakeholder approach, involving governments, industry leaders, educational institutions, and financial institutions, to collaboratively develop strategies, policies, and interventions that can empower SMMEs. Through targeted support, capacity-building initiatives, and fostering an ecosystem of innovation, there's potential to not only narrow the digital divide but to position these enterprises as key players in South Africa's 4IR journey. This research, thus, serves as both a clarion call and a foundational blueprint for ensuring that no enterprise, regardless of its size, is left behind in this transformative era.Початок Четвертої промислової революції (4IR) був передвісником неперевершених технологічних інновацій, змінюючи промисловість та економіку безпрецедентною швидкістю. Незважаючи на те, що ці досягнення обіцяють нові можливості, вони також породжують безліч викликів, особливо для малих, мікро- та середніх підприємств (МСП). Це дослідження глибоко заглиблюється в багатогранні виклики та технологічні відмінності, з якими стикаються МСП після 4IR, зосереджено на підприємствах, що працюють у регіоні Квазулу-Натал у Південній Африці. В основі цього дослідження лежить виражений цифровий розрив, який загострює прірву між добре забезпеченими ресурсами корпораціями та малими та середніми підприємствами. Розрив не лише технологічний, але й поширюється на такі сфери, як доступ до фінансів, цифрова грамотність, інфраструктура та здатність адаптуватися до швидко мінливого бізнес-середовища. Оскільки ці МСП борються з проблемами інтеграції в цифрову економіку, вони стикаються з такими перешкодами, як обмежений доступ до передових технологічних інструментів, загрози кібербезпеці, висока вартість цифрової трансформації та нестача кваліфікованої робочої сили, щоб орієнтуватися в складнощах 4IR. Крім того, дослідження проливає світло на системні та інфраструктурні проблеми в регіоні Квазулу-Натал, які ще більше ускладнюють труднощі, з якими стикаються місцеві МСП. Ці підприємства опиняються в скрутному становищі, намагаючись подолати прірву між традиційними бізнес-моделями та вимогами епохи цифрових технологій, починаючи від проблем із непостійним доступом до Інтернету та електроенергією до відсутності спеціалізованих програм навчання та фінансових схем. Пропонуючи поглиблений аналіз цих проблем, це дослідження прагне забезпечити всебічне розуміння перешкод, з якими стикаються МСП у поточному економічному кліматі, керованому 4IR. Він наголошує на необхідності підходу з участю багатьох зацікавлених сторін із залученням урядів, лідерів галузі, освітніх установ і фінансових установ для спільної розробки стратегій, політики та втручання, які можуть розширити можливості МСП. Завдяки цільовій підтримці, ініціативам із розбудови потенціалу та розвитку екосистеми інновацій є потенціал не лише скоротити цифровий розрив, але й зробити ці підприємства ключовими гравцями на шляху Південної Африки до 4IR. Таким чином, це дослідження слугує як яскравим закликом, так і основоположним планом для того, щоб жодне підприємство, незалежно від його розміру, не залишилося позаду в цю трансформаційну епоху

  Мінімізація шляху розходження суден у полі ризиків

  No full text
  The object of research is the processes of automatic optimal passing of ships in the field of risks. ARPA (automatic radar plotting aid) is used on modern ships to track targets and pass from them. ARPA is an automated system that assumes the presence of an operator in the loop of information processing and management. Today, operator interventions in control processes are quite significant and often lead to an increase in the number of accidents and disasters. Recently, specialists have been paying more and more attention to the automation of ship control processes. The most promising direction of automation is the use of automatic control modules in automated systems. In this case, the shipmaster only decides to use the automatic module and observes its operation. An example of an automatic module in an automated system is autosteering, which has been used on ships for over 100 years. The paper considers the method of automatic optimal passing of ships in the field of risks. The method allows to minimize the path of passing, provided that the given collision risk is not exceeded. The obtained results are explained by the use of an on-board computer for the calculation of controls. In the on-board computer, at each step of the calculation, a field of risks is built. For the position point of the ship in the field of risks, there is a field gradient and a direction of movement of the ship perpendicular to the gradient. The direction of movement of the ship at each point is tangent to the trajectory of passing – an ellipse of equal risk. The ellipse of equal risks is used as a motion program for the formation of controls that ensure the movement of the ship along the ellipse of a given risk during the passing process. The developed method can be used for the development of automatic modules for managing the passing of ships in the field of risks.Об’єктом дослідження є процеси автоматичного оптимального розходження суден у полі ризиків. На сучасних суднах, для супроводження цілей та розходження з ними, використовується ARPA (automatic radar plotting aid). ARPA є автоматизованою системою, яка передбачає наявність оператора у контурі обробки інформації та управління. На сьогоднішній день втручання оператора у процеси керування досить значні та часто ведуть до збільшення кількості аварій та катастроф. Останнім часом спеціалісти все більше уваги звертають на автоматизацію процесів керування судном. Найбільш перспективним напрямком автоматизації є застосування автоматичних модулів керування у автоматизованих системах. У цьому випадку судноводій лише приймає рішення про використання автоматичного модуля та спостерігає за його роботою. Прикладом автоматичного модуля у автоматизованій системі є авторульовий, який використовується на суднах вже більше 100 років. У роботі розглянуто метод автоматичного оптимального розходження суден у полі ризиків. Метод дозволяє мінімізувати шлях розходження, за умови не перевищення заданого ризику зіткнення. Отримані результати пояснюються використанням бортового обчислювача для розрахунку керувань. У бортовому обчислювачі, на кожному кроці обчислення, будується поле ризиків. Для точки положення судна у полі ризиків знаходиться градієнт поля та напрямок руху судна, перпендикулярний градієнту. Напрямку руху судна у кожній точці є дотичними до траєкторії розходження – еліпсу рівного ризику. Еліпс рівних ризиків використовується як програма руху для формування керувань, що забезпечують рух судна по еліпсу заданого ризику у процесі розходження. Розроблений метод може використовуватися для розробки автоматичних модулів керування розходженням суден у полі ризиків

  Формування мінімально-життєздатної команди ІТ-проєкту за допомогою генетичного алгоритму

  No full text
  The object of research is the process of forming an IT project team, in which the development technology is based on the technology of creating a minimum viable product (MVP) and design thinking (DT) technology. Such IT projects usually have a high content of innovation and require a special management technique, as well as a special approach to the properties of the project team. The application of design thinking technology will require project team members to master the property of empathy for the customer's problems. Empathy is a property of the human representational system and cannot be acquired through education or training. If it exists, then this property can be developed thanks to special training. Therefore, there is a problem regarding the formation of the IT project team. The manager who is responsible for forming the team needs to make a decision to choose between the availability of technical competencies of the applicants, the ability to work in a team, and the presence of empathy. In addition to the outlined requirements for applicants, such a team must be self-managed and self-organized. This also adds a whole series of requirements to applicants for the IT project team. Usually, applicants possessing all the necessary properties in full do not exist. Therefore, the manager (expert) will need to make decisions about compromises in meeting all the project's requirements. In addition, the need for labor resources will change during the project life cycle (PLC). It is for this purpose that it is proposed to use a genetic algorithm (GA), which will allow finding a local extremum that will be optimal under the current conditions of the project to solve a multi-criteria problem. This will reduce the subjective component in the process of making project decisions, which in turn will increase the probability of successful completion of IT projects in conditions of uncertainty and dynamic changes. The proposed method of forming an IT project team can be applied in practice in the form of information technology, to which in the form of a template it will be necessary to enter information about project requirements and the competency map of applicants. As a result, the GA will propose a decision regarding the quantitative and competent composition of the project team.Об’єктом дослідження є процеси формування команди ІТ-проєкту, в якому технологія розробки базується на технології створення мінімально-життєздатному продукту (МЖП) та технології дизайн-мислення (ДМ). Такі ІТ-проєкти зазвичай мають високий вміст інноваційності та потребують особливої техніки управління, а від того, і особливого підходу до властивостей команди проєкту. Застосування технології дизайн-мислення вимагатиме від членів команди проєкту опанування властивості емпатії до проблем замовника. Емпатія є властивістю репрезентативної системи людини та не може бути набута в результаті навчання або тренування. Якщо вона є, то цю властивість можна розвивати завдяки спеціальному навчанню. Тому виникає проблема щодо формування складу команди ІТ-проєкту. Менеджеру, який відповідає за формування команди, необхідно приймати рішення вибору між наявністю технічних компетенцій претендентів, вмінням працювати в команді, наявністю емпатії. Крім окреслених вимог до претендентів, така команда має бути самокерована та самоорганізована. Це ще додає цілу низку вимог до претендентів в команду ІТ-проєкту. Зазвичай, претендентів, що володіють усіма необхідними властивостями у повному обсязі не існує. Тому менеджеру (експерту) необхідно буде приймати рішення щодо компромісу у забезпеченні всіх вимог проєкту. Крім того, впродовж життєвого циклу проєкту (ЖЦП) потреба у трудових ресурсах буде змінюватися. Саме для цього, запропоновано використовувати генетичний алгоритм (ГА), який дозволить для вирішення багатокритеріальної задачі знаходити локальний екстремум, який буде оптимальним за поточних умов проєкту. Тим самим буде знижена суб’єктивна складова в процесі прийняття проєктних рішень, що в свою чергу дозволить збільшити імовірність успішного завершення ІТ-проєктів в умовах невизначеності та динамічних змін. Запропонований метод формування команди ІТ-проєктів може бути застосований на практиці у вигляді інформаційної технології, до якої в формі шаблону треба буде занести інформацію щодо проєктних вимог та компетентностної карти претендентів. В результаті ГА запропонує рішення щодо кількісного та компетентністного складу проєктної команди

  Розробка методики виявлення та ідентифікації гібридних викликів та загроз в системі управління національною безпекою

  No full text
  As a result of Russian aggression against Ukraine, some fundamental theses regarding the nature of hybrid military operations will require clarification and even revision. First of all, this refers to the widespread perception of the asymmetric nature of hybrid threats as those used by a weaker opponent against a party with significantly greater military, technological and human potential. This, in turn, requires the use of modern and proven mathematical apparatus, which is capable of processing a large array of various types of data in a short period of time with a given reliability of making management decisions. The object of research is the system of strategic management of national security. The subject of the research is the method of detection and identification of hybrid challenges and threats in the national security management system. In the research, the method of detection and identification of hybrid challenges and threats in the national security management system was developed. The novelty of the research: – a destructive effect on the system of national security management by adding an appropriate correction factor; – the use of an improved procedure of deep learning of the database of the system of detection and identification of hybrid challenges and threats to the national security of the state; – a mechanism for resolving conflicting cases of classification is used due to additional training, adaptation of detectors to the type and intensity of the hybrid challenge and threat to the national security of the state; – the procedure for automatically calculating the detector activation threshold and the universality of the structure of their representation due to the hierarchy and flexibility for the available hardware resources of the detection and identification system. It is advisable to implement the specified method in algorithmic and software while studying the state of the national security system.Внаслідок російської агресії проти України деякі засадничі тези щодо характеру гібридних воєнних дій потребуватимуть уточнення та навіть перегляду. Насамперед це стосується поширеного уявлення про асиметричний характер гібридних загроз як таких, що застосовуються слабшим противником проти сторони з відчутно більшим військовим, технологічним, людським потенціалом. Це в свою чергу потребує використання сучасного та апробованого математичного апарату, що здатний за короткий проміжок часу провести обробку великого масиву різнотипних даних з заданою достовірністю прийняття управлінських рішень. Об’єкт дослідження – система стратегічного управління національною безпекою. Предмет дослідження – методика виявлення та ідентифікації гібридних викликів та загроз в системі управління національною безпекою. В дослідженні проведено розробку методики виявлення та ідентифікації гібридних викликів та загроз в системі управління національною безпекою. Новизна дослідження: – деструктивний вплив на систему управління національною безпекою за рахунок додавання відповідного корегувального коефіцієнту; – використовується удосконалена процедура глибокого навчання бази даних системи виявлення та ідентифікації гібридних викликів та загроз національній безпеці держави; – використовується механізм розв’язання конфліктних випадків класифікації за рахунок додаткового навчання, адаптації детекторів під тип та інтенсивність гібридного виклику та загрози національній безпеці держави; – процедура автоматичного обчислення порога активації детекторів, а також універсальність структури їхнього представлення за рахунок ієрархічності та гнучкості під наявні апаратні ресурси системи виявлення та ідентифікації. Зазначену методику доцільно реалізувати в алгоритмічному та програмному забезпеченні при дослідженні стану системи національної безпеки

  Вплив дисперсій вищого порядку на взаємодії солітонів високого порядку

  No full text
  The object of the research is deleting the interaction of the higher order soliton interaction by introducing the third and fourth order dispersions inside an optical fiber. The results are obtained by the simulation of the nonlinear Schrödinger equation, which models the propagation of solitons in the optical fiber using the method of Fast Fourier Transform. The interaction of two higher order solitons due to the attraction of their electric field can lead to losing the solitons' properties. Hence, this can prevent the use of solitons in high-bit-rate optical fiber communication systems because it increases the bit error rate, significantly limiting the potential of the communication system. To resolve this problem, we should diminish the bit rate error by avoiding the interaction of the co-propagative solitons when they are too close. It is well known that, during higher order soliton propagation in the presence of the third order dispersion, the irregular shape of the higher order soliton disappears, and a splitting towards its fundamental constituents occurs after a considerable propagation. As for the fourth order, dispersion gives rise to two dispersive wave sidebands on the red or blue side. Our results reveal that bringing two higher order solitons together in the presence of the fourth order dispersion, a series of interactions between the components generated after their fission is obtained. In the third-order distribution, besides the fourth-order diffusion, the rare form and the supercontinuum generated by the fission of the higher-order solitons disappear, and we get two fundamental solitons propagating in parallel with a temporal shift and some inconsiderable dispersive waves. The most important aspect is that both higher-order dispersions are able to suppress the interactions of higher-order solitons thanks to the time shift induced by the third-order distribution and the intermittent compression caused by the fourth-order scattering. These results can be obtained in practice inside the dispersion-engineered photonic crystal waveguide (PhC-wg), which allows for manipulating the high order dispersion.Об’єктом дослідження є усунення взаємодії солітонів вищого порядку шляхом введення дисперсій третього та четвертого порядків всередину оптичного волокна. Результати отримані шляхом моделювання нелінійного рівняння Шредінгера, яке моделює поширення солітонів в оптичному волокні за допомогою методу швидкого перетворення Фур’є. Взаємодія двох солітонів вищого порядку за рахунок притягання їх електричного поля може призвести до втрати властивостей солітонів. Отже, це може запобігти використанню солітонів у високошвидкісних волоконно-оптичних системах зв’язку, оскільки це збільшує частоту бітових помилок, значно обмежуючи потенціал системи зв’язку. Щоб вирішити цю проблему, необхідно зменшити помилку швидкості потоку, уникаючи взаємодії співпоширених солітонів, коли вони знаходяться занадто близько. Добре відомо, що під час розповсюдження солітону вищого порядку за наявності дисперсії третього порядку неправильна форма солітону вищого порядку зникає, і після значного розповсюдження відбувається розщеплення до його основних складових. Що стосується четвертого порядку, дисперсія породжує дві бічні смуги дисперсійної хвилі на червоній або синій стороні. Приведені результати показують, що об’єднання двох солітонів вищого порядку за наявності дисперсії четвертого порядку забезпечує серію взаємодій між компонентами, що виникають після їхнього поділу. У розподілі третього порядку, окрім дифузії четвертого порядку, зникає рідкісна форма та суперконтинуум, створений поділом солітонів вищого порядку, і ми отримуємо два фундаментальних солітони, що поширюються паралельно з часовим зсувом і деякими незначними дисперсійними хвилями. Найважливішим аспектом є те, що обидві дисперсії вищого порядку здатні пригнічувати взаємодію солітонів вищого порядку завдяки часовому зсуву, викликаному розподілом третього порядку, і періодичному стисненню, спричиненому розсіюванням четвертого порядку. Ці результати можна отримати на практиці всередині фотонно-кристалічного хвилеводу (PhC-wg), створеного за допомогою дисперсії, що дозволяє маніпулювати дисперсією високого порядку

  Характеристика фосфатних відходів гірничого комплексу «Джебель Онк» для стійкого управління навколишнім середовищем

  No full text
  The objects of the research are phosphate ore rejections – industrial waste resulting from the treatment of phosphate ore by different processes (particle size separation, calcination, physicochemical process, electrostatically process, etc.). These discharges are generally stored in specially constructed sedimentation ponds. However, its storage for a long period leads to serious environmental problems because they contain heavy and radioactive metals that affect nearby communities. They contaminate groundwater and surface water through the infiltration of caustic solution laden with rare metals. To remedy these environmental disasters and manage these concerns, it is necessary to upgrade the discharges from the Djebel Onk complex and give an added value to the national economy. The start-up of the Djebel El Onk phosphate complex, in the province of Tebessa was in 1965, since that date, all the waste resulting from the beneficiation process has been dumped in the valley adjacent to the complex without any treatment or recycling, it should be noted that the Djebel Onk phosphate complex generates huge quantities of phosphate sludge (more than 4000 tons per day). This waste is relatively rich in useful substance. The results of chemical analyzes reveal that these sludge’s contain around 20.2 % of phosphate (P2O5) with the presence of different heavy metals such as Uranium, Cadmium, Zinc, Copper, and Arsenic etc. Those metals threaten life of local residents and affects vegetation, livestock in nearby populated areas. However, this work systematically reviews the mineralogical and chemical characterization of the phosphate sludge rejected by the Djebel Onk treatment complex to develop a suitable method for their revaluation. In our work, in this viable environmental perspective, we try to highlight the use of wastes as an alternative raw material in building materials. The impact of heavy metals on the environment and health is determined by the chemical species, concentration, bioavailability and transport through food chains, unless they are released into nature due to the consequences harm they create. Certain elements, such as mercury, lead, cadmium, zinc, copper, etc., have no function in maintaining body balance and are immediately dangerous.Об'єктом дослідження є відходи фосфоритного виробництва – промислові відходи, що утворюються в результаті переробки фосфатної руди за допомогою різних процесів (гранулометричного розділення, прожарювання, фізико-хімічного процесу, електростатичного процесу та ін.). Ці скиди, як правило, зберігаються у спеціально побудованих відстійниках. Однак їх тривале зберігання призводить до серйозних екологічних проблем, оскільки вони містять важкі та радіоактивні метали, які впливають на довколишні громади. Вони забруднюють підземні та поверхневі води через інфільтрацію їдкого розчину, насиченого рідкісними металами. Щоб усунути ці екологічні катастрофи та вирішити ці проблеми, необхідно модернізувати скиди з комплексу «Джебель Онк» і створити додаткову вартість для національної економіки. Запуск фосфатного комплексу Джебель-Ель-Онк в провінції Тебеса відбувся в 1965 р. З того часу всі відходи, що утворюються в процесі збагачення, скидалися в прилеглу до комплексу долину без будь-якої обробки або переробки, слід зазначити, що фосфатний комплекс Джебель-Онк генерує величезну кількість фосфатного шламу (понад 4000 тонн на добу). Ці відходи відносно багаті на корисні речовини, результати хімічних аналізів показують, що ці шлами містять близько 20,2 % фосфатів (P2O5) з присутністю різних важких металів, таких як уран, кадмій, цинк, мідь, миш'як та ін. Ці метали загрожують життю місцевих жителів і впливають на рослинність, худобу в прилеглих населених районах. Однак у цій роботі систематично розглядаються мінералогічні та хімічні характеристики фосфатних шламів, відкинутих очисним комплексом Джебель-Онк, для розробки відповідного методу їх переоцінки. В нашій роботі, в цій життєздатній екологічній перспективі, ми намагаємося висвітлити використання відходів як альтернативної сировини в будівельних матеріалах. Вплив важких металів на навколишнє середовище та здоров'я визначається хімічним видом, концентрацією, біодоступністю та транспортуванням по харчових ланцюгах, якщо тільки вони не вивільняються в природу через створювані ними наслідки. Деякі елементи, такі як ртуть, свинець, кадмій, цинк, мідь тощо, не виконують жодної функції у підтримці балансу в організмі та становлять безпосередню небезпеку

  Вплив лідера на процес формування стратегії в підприємстві

  No full text
  The dynamic change in the external environment of Ukrainian enterprises in recent years is characterized by the deterioration of the conditions for the functioning of organizations. Quarantine measures caused by the COVID-19 epidemic have changed the usual conditions of business activity. The military aggression of the russian federation against Ukraine destroys the best strategies and development projects of enterprises. Unpredictable conditions of business functioning in modern conditions require managers to adapt the existing strategy of enterprise development or create a new actual strategy of enterprise functioning in conditions of economic crisis. The personal characteristics of the leader, which directly affect the process of developing the company's development strategy, were chosen as the object of the study. Positive and negative characteristics aimed at understanding the leader's actions, the leader's making of impulsive or measured decisions and their consequences were studied. The work reveals the influence of the leader on the process of forming the company's strategy. In the course of the study, the interpretation of the concepts of «strategic thinking» and «strategic planning», «leadership» and «management» by scientists is given. Common and different between them are established. A number of features that can be used to determine a manager's effectiveness are identified, namely: the manager's personal characteristics, the main organizational factors of managerial effectiveness, and a number of limitations that prevent the full realization of all the manager's personal capabilities. The key elements of the manager's high efficiency pyramid are analyzed. Two principles of maintaining the state of ideal work productivity of the leader are given. Four types of personal shortcomings of the leader and their impact on the process of strategy formation are presented. Mitigating actions to overcome personal shortcomings of leaders are identified. The obtained results can be used in the process of forming an enterprise development strategy based on the leader's personal characteristics and the leader's behavior model.Динамічна зміна зовнішнього середовища діяльності підприємств України останніми роками характеризується погіршенням умов функціонування організацій. Карантинні заходи, спричинені епідемією COVID-19, змінили звичні умови підприємницької діяльності. Військова агресія рф проти України руйнує найкращі стратегії та проєкти розвитку підприємств. Непередбачувані умови функціонування бізнесу у сучасних умовах вимагає від керівників адаптування існуючої стратегії розвитку підприємства або створення нової актуальної стратегії функціонування підприємства в умовах економічної кризи. Об’єктом дослідження обрано особистісні характеристики лідера, які безпосередньо впливають на процес розроблення стратегії розвитку підприємства. Досліджено позитивні та негативні характеристики, спрямовані на осмислення дій лідера, прийняття лідером імпульсивних чи виважених рішень та їх наслідки. У роботі розкрито вплив лідера на процес формування стратегії підприємства. У ході дослідження наведено трактування науковцями понять «стратегічне мислення» та «стратегічне планування», «лідерства» та «керівництва». Встановлено спільне та відмінне між ними. Виділено ряд ознак, за якими можна визначити ефективність управлінця, а саме: особистісні характеристики менеджера, основні організаційні фактори управлінської результативності та ряд обмежень, що заважають повній реалізації всіх особистісних можливостей управлінця. Проаналізовано ключові елементи піраміди високої ефективності управлінця. Наведено два принципи збереження стану ідеальної продуктивності праці лідера. Представлено чотири типи особистісних недоліків лідера та їх вплив на процес формування стратегії. Визначені пом’якшувальні дії для подолання особистісних недоліків лідерів. Отримані результати можуть бути використані у процесі формування стратегії розвитку підприємства на основі особистісних характеристик лідера, та моделі поведінки лідера

  1,918

  full texts

  3,202

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Technology audit and production reserves
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇