Kırıkkale Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi
Not a member yet
  17625 research outputs found

  REGULATIONS THAT PROTECT WOMEN WORKERS IN INTERNATIONAL TREATIES AND IN OUR LEGISLATION

  No full text
  Kadınların çalışma hayatı içerisinde bulunmalarının birçok nedeni bulunmaktadır. Ailevi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir gelire ihtiyaç duyulması, ekonomik kaygılar önemli bir nedendir. Bunun yanında kadınların kendi ayakları üzerinde durabilme isteği, ekonomik özgürlüğe sahip olma arzusu, kariyer planlaması, sosyalleşme ve ruhsal tatminde kadınların çalışma hayatında bulunmalarının nedenleri arasında sayılabilir. Kadınların çalışma hayatında bulunmaları ile birlikte çalışma ilişkilerinde korunması, karşılaşacakları sosyal risklere karşı güvencelerinin artırılması gerekliliği doğmuştur. Kadınların çalışma hayatında korunmaları gerektiği yönünde Birleşmiş Milletlerin, Uluslararası Çalışma Örgütünün ve Avrupa Birliğinin düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin temelinde kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve ayrıca cinsiyet ayrımcılığına dayalı davranışlara son vermek yatmaktadır. Yapılan çalışmalarda kadın işçileri koruyucu düzenlemelerin pozitif ayrımcılığa dayandığı görülmektedir. Pozitif ayrımcılık, eşit fırsatlardan yararlanmak için, eşit olana kadar bu hakları eksik kullananlara ayrımcılık uygulanması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Uluslararası düzenlemelerin ulusal hukukumuzda da etkileri zaman içerisinde görülmüştür. Anayasamızda, Türk Borçlar Kanununda, İş Kanununda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda uluslararası belgelerde yer alan hükümlere paralel düzenleme yapılmıştır. Kadın işçilerin karşı karşı kalacakları sorunların bir kısmı erkek işçilerin sorunlarıyla aynı olsa da gerek fiziksel yapıları, gerek özel hayatlarında aldıkları sorumlulukların fazla oluşu yapılacak düzenlemelerle özel olarak korunmalarını zorunlu kılmaktadır. Kadın işçinin sırf kadın olması nedeniyle diğer işçilerden farklı bir işleme tabi tutulamaması, işverenin eşit davranma borcunun gereğidir. Mevzuatımızda kadın işçilerin yer ve su altında çalıştırılması mümkün değildir. Kadın işçilerin gece çalıştırılması ise belli koşullar altında mümkünken gebe işçilerin gece çalışması mümkün değildir. Ayrıca kadın işçilerin gebelik ve emzirme dönemlerinde çalışma süreleri bakımından koruyucu düzenlemeler mevcuttur. Kadınların çalışma hayatında bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla getirilen bu düzenlemeler ülkenin ekonomik ilerlemesi için de önemlidir. Kadınların çalışma hayatındaki karışılacakları zorluklara ilişkin getirilen tüm yasal düzenlemeler, doğru şekilde uygulanması halinde fayda sağlayacaktır. İşverenlerin hukuk kurallarını uygulamaması halinde ise etkili ve caydırıcı niteliğe sahip yaptırımların uygulanması gerekmektedir.There are many reasons why women are in working life. The necessity for an income to fulfill family obligations and economic concerns are some of the important reasons. In addition to these, the desire of women to stand on their own feet, the aspiration to have economic freedom, career planning, socialization and spiritual satisfaction can be counted among the reasons why women are in working life. With the participation of women in working life, it has become an necessity to protect them in working relations and to increase their security against the social risks that they could encounter. There are regulations of the United Nations, the International Labour Organization and the European Union that aim to protect women in working life. The basis of these regulations is to ensure equality between men and women and also to put an end to behavior based on gender discrimination. In the studies, it can be seen that the protective regulations for women workers are based on positive discrimination. Positive discrimination is based on the idea that in order to benefit from equal opportunities, discrimination should be applied to those who use these rights incompletely until they are equal. The effects of international regulations on our national law have also been seen over time. Our constitution, Turkish Code of Obligations, Code of Labor, Code of Occupational Health and Safety Law and Code of Social Insurance and General Health Insurance Law have been arranged in parallel with the provisions in international documents. Although some of the problems that female workers may face are the same as those of male workers, their physical structure and the excess of responsibilities they take in their private lives necessitate special protection through regulations to be made. The fact that a women worker can not be treated differently from other workers just because she is a woman is a requirement of the employer's obligation of equal treatment. In our legislation, it is forbidden for female workers to work underground or underwater. While it is possible for women workers to work at night under certain conditions, it is forbidden for pregnant workers to work at night. In addition to these, there are protective regulations in terms of working hours of female workers during pregnancy and lactation. These regulations, which were introduced to facilitate the participation of women in working life, are also important for the economic progress of the country. All legal regulations regarding the difficulties that women may encounter in working life will be beneficial if they are implemented correctly. In case of disobedience of employers to the rules of law, effective and deterrent sanctions should be applied

  THE COMMON HUMAN DENOMINATOR AND SECTS

  No full text
  İnsanın yaşamının şekillenmesinde ve hayata bakışınaetki eden en önemli faktör doğduğu ve yetiştiği çevredir.Aynı zamandainsan; düşünen, aklını ve iradesini kullanan rasyonel bir varlıktır. İnsanın karakteriniöğrenmeden, duygu, istek ve beklentilerini anlamadan davranışlarını tahmin etmek imkânsızdır. Çevresinde nelerin olup bittiğini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan insanlar ancak farkında olma bilincine ulaşmışlar ve kendi ekollerini oluşturmuşlardır. İslam dini insanın kendini yeniden inşa etmesine olanaklar tanımaktadır. Bu nedenle insana, okumayı, düşünmeyi, tefekkür etmeyi hatırlatmakta, kendisini gerçekleştirmesi için sürekli teşvikte bulunmaktadır. İslâm elinden, dilinden, düşüncesinden güvende bulunacak bir insan modeli tasarlamaktadır. Nitekim bu dini anlayacak, yorumlayacak ve uygulayacak olan da insandır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlar arasında temel tartışma konularının başında toplumu kimin yöneteceği meselesi gelmektedir. Bu ve benzeri tartışmaların sonucunda Müslümanlar farklı görüş ve mezheplere ayrılmışlardır. Şunu da ifade etmek gerekir ki beşeri oluşumlar olarak nitelendirilmesi gereken mezhepler Hz. Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan Mezheplerin varlığını inkar etmek veya hiç yokmuş gibi davranmak gerçeklerden kaçınmak olacağı gibi, onları din ile aynı kategoride değerlendirmek de yanlış bir tutum olacaktır. Günümüzde dini sahada yaşanan problemleri anlama ve bu meselelere çözüm üretebilmenin en önemli yollarından biri mezhep gerçeğini doğru anlamaktan geçmektedir. Çalışmamızda insan hakkında belirtilen hususlara değinilerek, İslam dininin nasıl bir insan modeli sunduğu üzerinde durulacak, insan yapısınınmezheplerin ortaya çıkışındaki etkisi incelenecek, ortak bir yaşam alanı oluşturmada nasıl bir yöntem kullanılması gerektiği mercek altına alınacaktır.The most important factor affecting the shaping of a person's life and his view of life is the environment in which he was born and raised. At the same time, human; He is a rational being who thinks and uses his mind and will. It is impossible to predict the behavior of a person without learning his character and understanding his feelings, wishes and expectations. People who try to understand and make sense of what is going on around them have only reached the awareness of being aware and have formed their own schools. The religion of Islam allows people to rebuild themselves. For this reason, it reminds people to read, think and meditate, and constantly encourages them to realize themselves. Islam designs a human model that will be safe from his hand, tongue and thought. As a matter of fact, it is human beings who will understand, interpret and practice this religion. After the death of the Hz. Prophet, one of the main debates among Muslims is the question of who will rule the society. As a result of this and similar discussions, Muslims were divided into different views and sects. It should also be noted that the sects that should be described as human formations emerged after the death of the Hz. Prophet. On the other hand, denying the existence of sects or pretending they do not exist would be to avoid the truth, and it would be a wrong attitude to consider them in the same category as religion. One of the most important ways to understand the problems experienced in the religious field and to produce solutions to these issues is to understand the truth of the sect correctly. In our study, the issues mentioned about human beings will be mentioned, it will be focused on what kind of a human model the religion of Islam offers, the effect of human structure on the emergence of sects will be examined, and what kind of method should be used in creating a common living space will be examined

  Fabrication of mechanically advanced polydopamine decorated hydroxyapatite/polyvinyl alcohol bio-composite for biomedical applications: In-vitro physicochemical and biological evaluation

  No full text
  Bu çalışmada kemik dokusu rejenerasyonu gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılmak üzere polidopamin (PDA) kaplı hidroksiapatit (HA) takviyeli polivinil alkol (PVA) filmler üretilmiştir. pDA, yalnızca interstisyel sıvılarla karşılaştığında HA'nın topaklanmasını önlemek için değil, aynı zamanda mekanik performansın daha kararlı hale gelmesi için malzemeler arasındaki etkileşim için PVA'yı güçlü bir şekilde bağlamak için kaplanmıştır. Radikal polimerizasyon tekniği kullanılarak hidroksiapatit yüzeyine pDA kaplandı ve güçlendirilmiş PVA, pDA kaplı HA (pDA-HA/PVA) nanoparçacıkları ile üretildi. pDA-HA/PVA nanokompozit filmlerin temel karakteristik özellikleri morfolojik/kimyasal (SEM-EDS), mikroyapısal (XRD, Ft-IR ve Raman), termodinamik (TGA ve TM), mekanik performans (Vickers mikrosertliği) ve biyolojik olarak incelenmiştir. aktivite analizi (MTT, genotoksisite ve antimikrobiyal etkinlik araştırmaları). Fizikokimyasal analizler, çalışılan tüm örneklerin ana yapılarında homojen mineral dağılımları sergilediğini göstermiştir. TGA, TMA ve sertlik testlerine göre yeni kompozit yapı saf PVA'dan daha yüksek mekanik özelliklere sahip olmuştur. Ayrıca, pDA-HA/PVA nanokompozitleri, Acinetobacter Baumannii (A.Baumannii), Staphylococcus aureus (S. aureus) ve Streptococcus mutans'a (S.mutans) karşı yüksek antibakteriyel kapasiteler sergilemiştir. Ayrıca, yeni nanokompozitlerin fibroblast (L929) hücreleri için iyi biyouyumluluk sunduğu ve dikkate değer ölçüde MCS hücrelerini desteklediği kaydedildi. Sonuç olarak, bu kapsamlı çalışma, termo-mekanik olarak geliştirilmiş pDAHA/PVA filmlerinin, kaplama, dolgu veya oklüzyon amaçlı diş-kemik tedavileri başta olmak üzere biyomedikal alanlarda PVA'nın uygulama alanlarını artıracağını göstermektedir.In this study, polydopamine (PDA) coated hydroxyapatite (HA) reinforced polyvinyl alcohol (PVA) films were produced to be used in biomedical applications such as bone tissue regeneration. pDA is coated not only to prevent the agglomeration of HA when encountering interstitial fluids but also to strongly bind the PVA for the interaction between materials so that the mechanical performance becomes more stabilized. pDA was coated on the hydroxyapatite surface using a radical polymerization technique, and the reinforced PVA were produced with pDA-coated HA (pDA-HA/PVA) nanoparticles. Fundamental characteristic properties of pDA-HA/PVA nanocomposite films were examined by morphological/chemical (SEM-EDS), microstructural (XRD, Ft-IR, and Raman), thermodynamic (TGA and TM), mechanical performance (Vickers microhardness) and biological activity analysis (MTT, genotoxicity and antimicrobial efficacy investigations). Physicochemical analysis showed that all the samples studied exhibited homogeneous mineral distributions through the main structures. According to TGA, TMA and hardness tests, the new composite structure possessed higher mechanical properties than neat PVA. Further, pDA-HA/PVA nanocomposites exhibited high antibacterial capacities against Acinetobacter Baumannii (A.Baumannii), Staphylococcus aureus (S. aureus), and Streptococcus mutans (S.mutans). Moreover, the new nanocomposites were noted to present good biocompatibility for fibroblast (L929) cells and to support remarkably MCS cells. All in all, this comprehensive work shows that the thermo-mechanically improved pDA-HA/PVA films will increase the application fields of PVA in biomedical fields especially tooth-bone treatments for coating, filling, or occlusion purposes

  Determination of the Effects of Prebiotic and Organic Acid Use on Feed Consumption, Live Weight Increase, Feed Utilization, Performance, Carcass Yield and Some Blood Parameters in Broiler Rations

  No full text
  The study will be carried out by dividing 160 Ross 308 broiler chicks into 4 groups and each group to contain 4 subgroups. The groups consumed the basic ration, the control group, the basic ration + Prebiotic (prebiotic 100 mg / kg), the basic ration + Organic acid (3.0 g / kg), the basic ration + Prebiotic (prebiotic 100 mg / kg), + Organic Acid (3 ,0 g/kg) group. The nutrient content of the basic ration will be prepared to include 23% crude protein and 3100 kcal/kg metabolic energy, as in broiler starter feeds (NRC, 1994). The hatched chicks will be brought to Kırıkkale University Veterinary Faculty Poultry Feeding and Care Unit on the same day, and will be divided into groups after their live weights have been weighed. The chicks will be provided with feed and water ad libitum. The work will take 42 days. Weekly live weights and live weight gains will be determined by weighing the live weights again on the 7th, 14th, 21st, 28th, 35th and 42nd days from the start of the study. Again, on the day of the live weight weighing, the remaining feeds in front of them will also be weighed and their weekly feed consumption will be determined. The feed efficiency ratios will be calculated by proportioning the amount of feed consumption obtained with the live weight gain. On the 42nd day, 8 animals from each group were given v. 15 ml of blood will be taken from the jugularis to make blood analysis and the animals will be decapitated. The internal organs of the slaughtered animals will be removed, and the weight of the hot carcass and, one day later, the cold carcass weight will be determined

  Investigation of the relationship between pain, kinesiophobia, functional status and physical activity levels in patients with knee osteoarthritis

  No full text
  Bu çalışmanın amacı diz osteoartritli bireylerde ağrı, kinezyofobi, fonksiyonellik ve fiziksel aktivite arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmaya Gebze Fatih Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Polikliniğine ve Ortopedi polikliniğine başvuran; doktorların rutinde takip ettikleri 40-70 yaş aralığındaki 88 osteoartritli hasta dahil edildi. Çalışmaya katılan bireylerin ağrı durumu Görsel Ağrı Skalası (VAS) ile, fonksiyonellik durumları WOMAC Osteoartrit İndeksi ile, korku durumları TAMPA Kinezyofobi Ölçeği ile, fiziksel aktivite düzeyleri ise Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi- Kısa Form (UFAA-KF) ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan bireylerin çoğunun kadın cinsiyette (%76,1) (n=67) olduğu görüldü. Yine çalışmaya dahil edilen bireylerin vücut kitle indeksleri (VKİ) ortalamasının 30,33 olduğu görüldü. VKİ ile hem VAS (p=0,029) hem de WOMAC total skorları (p=0,017) arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulundu. VAS ile total WOMAC parametreleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). TAMPA ile WOMAC toplam skoru arasında pozitif yönde düşük orta düzeyde anlamlı istatistiksel ilişki bulundu (P=0,001). Yapılan çalışma sonucunda diz OA'lı bireylerin ağrı, kinezyofobi, fonksiyonel durum ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konuldu. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmaya ve vücut kitle indekslerini düşürmeye yönelik uygulamalar planlanmasının iyileşmeye katkı sağlayacağı görüldü.The aim of this study is to determine the relationship between pain, kinesiophobia, functionality and physical activity in individuals with knee osteoarthritis. The ones who applied to Gebze Fatih State Hospital Physical Therapy Polyclinic and Orthopedics Polyclinic for the study; 88 patients with osteoarthritis, aged between 40-70 years, who are routinely followed by doctors, were included. The pain status of the individuals participating in the study was evaluated with the Visual Pain Scale (VAS), their functional status with the WOMAC Osteoarthritis Index, their fear status with the TAMPA Kinesiophobia Scale, and their physical activity levels with the International Physical Activity Questionnaire-Short Form (UFAA-SF). It was observed that most of the individuals participating in the study were female (76.1%) (n=67). The mean body mass index (BMI) of the individuals included in the study was found to be 30.33. There was a low and significant positive correlation between BMI and both VAS (p=0.029) and WOMAC total scores (p=0.017). A moderately significant positive correlation was found between VAS and total WOMAC parameters (p<0,001). A positive low moderate statistical correlation was found between TAMPA and WOMAC total score (p=0.001). As a result of the study, the relationship between pain, kinesiophobia, functional status and physical activity levels of individuals with knee OA was revealed. It has been seen that planning applications to increase the physical activity level of individuals and decrease their body mass index will contribute to recovery

  Harvest Optimization for sustainable agriculture: The case of tea harvest scheduling

  No full text
  Bu çalışmada çay bitkisi için hasat çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Çay hasadı çizelgeleme problemi; alım yeri ve fabrika kapasiteleri dahilinde çiftçilerin kontenjanlarını da dikkate alarak bir hasat çizelgesi oluşturulmasını kapsar. Çay hasadı çiftçi–fabrika iş birliği ile gerçekleştiğinden çizelgeleme esnasında her iki taraf da göz önünde bulundurulmalıdır. Fabrika açısından düşünüldüğünde fabrika kapasitesi, alım yeri kapasiteleri ve alım yerlerine yapılacak sefer sayıları önem arz etmektedir. Çiftçi açısından düşünüldüğünde ise çiftçilerin çoğunlukla birincil mesleklerinin farklı olması nedeniyle hasat günleri birincil mesleklerinden uzak kalmaları dikkat çeker. Bu sebeple hasat çizelgesinin oluşturulmasında çiftçilerin hasat günü tercihlerinin dikkate alınması tarımda sürdürülebilirlik adına büyük önem taşımaktadır. Bu problemi çözmek için üç farklı hedef programlama modeli önerilmiştir. Birinci model fabrika ve alım yeri kapasite kısıtları dahilinde çiftçilerin hasat günü tercihlerine olabildiğince uymayı amaçlamaktadır. İkinci model, birinci modele ek olarak çiftçilerin özellikle hasat etmek istemedikleri günleri de dikkate almakta, çiftçileri bu günlere olabildiğince atamamaya çalışmaktadır. Üçüncü model ise çiftçilerin hasat günü tercihlerine olabildiğince uymaya çalışırken fabrika araçlarının haftalık yapması gereken sefer sayısını minimize etmektedir. Rize'de 12 alım yerinin, 988 çiftçinin ve 3392 dekar çay tarlasının bulunduğu bir bölgede örnek uygulama gerçekleştirilmiştir. Örnek uygulama ve gerçekleştirilen duyarlılık analizine göre bütün çözümlerin alım yeri ve fabrika kapasite kısıtları dahilinde çiftçilerin hasat günü tercihlerine %95'in üzerinde uyduğu görülmüştür. Bu sonuç geliştirilen modellerin problemin çözümü için etkin olduğunu, hasat çizelgeleme esnasında bu modellerin kullanılmasının tarımda sürdürülebilirliği ve teşviki artırabileceğini göstermektedir.In this study, the harvest scheduling problem for tea is discussed. The problem of tea harvest scheduling involves the creation of a harvest schedule taking into account the quotas of farmers within the purchase locations and factory capacities. Because of the tea harvest is completed through farmer-factory cooperation, both sides must be taken into consideration during scheduling. From the factory side, factory capacity, purchase location capacities and the number of expedition to the purchase locations are important. From the farmer's side, farmers often have different primary occupations. On harvest days, farmers stay away from their primary occupation. For this reason, it is of great importance for sustainability in agriculture to take into account the harvest day preferences of farmers in the creation of the harvest schedule. Three different goal programming models have been proposed to solve this problem. The first model aims to comply as much as possible with the harvest day preferences of farmers within the capacity constraints of the factory and the purchase locations. In addition to the first model, the second model also takes into account the days when farmers do not particularly want to harvest, and tries not to assign farmers to these days as much as possible. The third model aims to comply with farmers' harvest day preferences as much as possible, while minimizing the number of expeditions that factory vehicles have to make per week. A sample application was carried out in a region in Rize, where there are 12 purchase locations, 988 farmers and 3392 decares of tea plantations. According to the sample application and the sensitivity analysis performed, it was seen that all solutions complied with the harvest day preferences of the farmers over 95% within the purchase location and factory capacity constraints. This result shows that the developed models are effective for solving the problem and that the use of these models during harvest scheduling can increase sustainability and incentive in agriculture

  Investigation of the effect of vibration in the production of SiC reinforced AA 6061 matrix composite materials by vacuum infiltration method

  No full text
  Seramik takviyeli Al matrisli kompozitler Al alaşımlarının mekanik değerlerini arttırdığı bilinmektedir. Daha çok askeri alanda, otomotiv sektöründe ve denizcilikte dayanıklı ve ağırlıkça az malzemelere olan gereksinim bu çalışmalara yön vermiştir. Al alaşımlarına bu talebin en büyük nedeni çelikten daha hafif olması ve aynı özellikleri gösterebilmesidir. Seramik matrisli Al matrisli kompozitler karıştırmalı döküm, toz metalurjisi ve infiltrasyon gibi bir çok yöntemle üretilmektedir. Bu çalışmada kullandığımız vakum infiltrasyon metodunda; gözenekli takviye içine infiltrasyon işlemi sıvı matris ters basınç metoduyla yapılmaktadır. Yöntem basit ve oldukça ekonomiktir. Bu çalışmada % 5SiC takviyeli Al-6061 matrisli kompozitlerin titreşimle vakum infiltrasyonunda titreşim şiddetinin kompozit numunelerin gözenek, mikroyapı ve sertlik oranları incelenmiştir. Vakum infiltrasyon işleminde içerisinde %5 oranında SiC bulunan tüplere sıvı AA-6061 metali titreşimsiz, 500, 1000 ve 1500 Hz titreşimlerde vakumla infiltre edilmiştir. Mikroyapı analizlerine bakıldığında 500 Hz numunede takviye elemanı dağılımının homojenliğinin en yüksek olduğu görülmüş. En yüksek sertlik değeri de 500 Hz titreşimde infiltre edilen numunenin matrisinden alınmıştır. Gözeneklilik oranlarına bakıldığında artan titreşim oranıyla düşmüştür. En düşük gözenek oranı 1500 Hz titreşimde görülmüştür.Ceramic reinforced Al matrix composites are known to increase the mechanical values of Al alloys. The need for light and durable materials, especially in the aerospace, military application areas, automotive and maritime industries, constitutes an important force for these researches. High temperature values and properties to dimensional elements are important factors in composite properties. The biggest reason for this demand for Al alloys is that they are lighter than steel and can show the same properties. Ceramic matrix Al matrix composites are produced by many methods such as mixed casting and infiltration. In the vacuum infiltration method we used in this study; the liquid matrix infiltrates into the porous reinforcement by applying a negative pressure. The method is simple and quite economical. In this study, pore, microstructure and hardness ratios of vibration intensity of 5%SiC reinforced Al-6061 matrix composites of composite samples were investigated in vacuum infiltration with vibration. In the vacuum infiltration process, liquid AA-6061 metal was infiltrated with vacuum at 500, 1000 and 1500 Hz vibrations without vibration into the tubes containing 5% SiC. According to the microstructure analysis, it was seen that the homogeneity of the reinforcement element distribution was the highest in the 500 Hz sample. The highest hardness was observed in the sample infiltrated at 500 Hz vibration. Considering the porosity ratios, it decreased with increasing vibration rate. The lowest pore ratio was observed at 1500 Hz vibration

  A research on the poems of Hüseyin Atlansoy

  No full text
  80 Kuşağı'nın önemli şairlerinden Hüseyin Atlansoy'un hayatı, şiirleri ve sanatını konu alan bu çalışma, şairin kuşağı ve Türk şiiri içerisindeki yerini belirlemek üzere hazırlandı. Bu anlamda Atlansoy'un şiirleri yapı ve tema bakımından incelenerek bu şiirin özellikleri ortaya koymaya çalışıldı. Atlansoy, dergilerde kaleme aldığı kısa sayılabilecek inceleme, değini, deneme, soruşmaya cevap vb. dışında nesir türünde bir kitap yayını olmayan, sadece şiir kitapları yayımlamış bir şairdir. 1982'de başladığı şiir yolculuğunu hâlâ sürdüren şair; kapalı, imgesel bir söyleyişi tercih etmiş, farklı şairlere sıkça yaptığı göndermelerle de Türk şiir birikiminden yararlanmayı ihmal etmemiştir. Toplu ve seçme şiirleri hariç toplam sekiz şiir kitabı yayımlayan şairin şiirini ironik anlatım, metafizik vurgu, imge, şiir dili bakımından üç döneme ayırmak mümkündür. Atlansoy; ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çeken, sözünü yenileyerek şiirini sürdüren, içinde yer aldığı kuşak şairlerinden yapı, şiir dili, imgesel yönelim, söyleyiş ile ayrılan özgün bir yere sahip önemli şairlerden birisidir. 1990'larda şiire başlayan genç şairleri etkilediği de düşünülürse şiirsel gücü, Türk şiirinde edindiği konum daha iyi anlaşılacaktır.This study, which is about the life, poems and art of Hüseyin Atlansoy, one of the most important poets of the 80 Generation, was prepared to determine the poet's place in his generation and Turkish poetry. In this sense, it was aimed to reveal the characteristics of this poem by examining Atlansoy's poems in terms of structure and theme. Atlansoy is a poet who has not published a prose type book except for short reviews, references and essays, which he wrote in magazines, and has only published poetry books. The poet, who is still continuing his poetry journey that he started in 1982, preferred a closed, imaginative discourse and did not neglect to take advantage of the Turkish poetry accumulation with his frequent references to different poets. It is possible to divide the poetry of the poet, who has published eight poetry books in total, excluding his collective and selected poems, into three periods in terms of ironic expression, metaphysical emphasis, imagery and poetic language. Atlansoy is one of the important poets who draws attention from the first moment, maintains his poetry by renewing his word, and has an original place among the poets of his generation, which is distinguished by its structure, poetic language, imaginative orientation and utterance. If it is also considered that he influenced the young poets who started poetry in the 1990s, his poetic power and the place he has acquired in Turkish poetry will be better understood

  Degenerate integral transforms

  No full text
  Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır, bu bölümde yapılan çalışmalar ve tezin genel amacı hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, dejenere Gamma fonksiyonu ve dejenere Laplace dönüşümü açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, ARA integral dönüşümü açıklanarak bu dönüşümle ilgili uygulamalar verilmiştir. Dördüncü bölümde ise ARA integral dönüşümünün dejenere hali tanımlanmış ve çeşitli uygulamalar verilmiştir. Bu bölüm tezin orijinal kısmıdır. Beşinci bölüm ise tartışma ve sonuç kısmından oluşmaktadır.This thesis consists of five chapters. The first chapter is devated to the introduction, which contains information on the studies as well as the general purpose of the thesis. In the second chapter, the degenerate Gamma function and the degenerate Laplace transform are explained. In the third chapter, the ARA integral transform is explained and applications related to this transform are given. In the fourth chapter, the degenerate form of the ARA integral transform is defined and various applications are given. This chapter is the original part of the thesis. The fifth chapter consists of discassion and conclusion

  "upper extremity spasticity ve reduced functionality after stroke vibration, constraint-induced movement therapy (CİMT) and physiotherapy and rehabilitation applications"

  No full text
  Bu çalışmanın amacı inme sonrası meydana gelen üst ekstremite fleksör grup kaslardaki spastisite ve azalmış fonksiyonellikte vibrasyon, modifiye kısıtlayıcı zorunlu hareket tedavisi (MKZHT) ve konvansiyonel tedavi uygulamalarının birbirleri arasında tedavi süreci ve etkinlik bakımından farklarını tespit etmektir. Çalışma Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde ve Tokat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde tedavi gören gönüllü, inme tanısı almış 18-75 yaş arası dahil edilme kriterlerine uyan 45 bireyde planlandı. Çalışmada farklı tedavi yöntemlerine göre bireyler 3 gruba ayrıldı. Vibrasyon grubuna 8 hafta haftada 3 seans 45 dakika konvansiyonel tedavi programı uygulandı. Ek olarak seanslardan hemen sonra 8 hafta haftada 3 gün sırt üstü pozisyonda hemiplejik taraftaki üst ekstremite fleksör kas gruplarına 15'er dakika vibrasyon yapıldı. MKZHT grubundaki bireylere 8 hafta, haftada 3 gün, 60 dakika konvansiyonel tedavi programı uygulandı. Seanslardan sonra bireylerin evlerinde sağlam ekstremiteleri omuz stabilizasyon ortezi ile kısıtlanıp, hemiplejik tarafta günlük yaşam aktiviteleri çalıştırılarak, 8 hafta, haftada 3 gün ve 3 saat MKZHT uygulandı. Konvansiyonel tedavi grubundaki bireylere ise 8 hafta, haftada 3 gün, 60 dakika konvansiyonel tedavi programı uygulandı. Yaş, cinsiyet, boy, kilo gibi demografik özellikleri olgu rapor formu ile sorgulandı. Bireylerin tedavi öncesi ve tedaviden 8 hafta sonrası üst ekstremite fleksör grup kaslardaki spastisiteleri Modifiye Ashworth ve Modifiye Tardieu Skalalarıyla ölçüldü. El becerileri, üst ekstremite aktivitelerinin hız ve koordinasyonu ise Fugl-Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği, 9 Delikli Peg Testi, Tahta Kutu-Blok Testi ve Üst Ekstremite Motor Aktivite Günlüğü-28 ile inmeli bireylerin yaşam kaliteleri, İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği ile inmeli bireylerin bilişsel durumları ise Standardize Mini Mental Durum Testi ile değerlendirildi. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda Modifiye Ashworth Skalası'na bakıldığında spastisite tedavisinde omuz ve el bölgesinden elde edilen sonuçlar üç grupta da birbirine benzer olarak bulundu. Dirsek bölgesinde ise MKZHT ve konvansiyonel tedavi anlamlı bulundu (p<0,05). Modifiye Tardieu Skalası'na göre vibrasyon uygulaması anlamlı olarak bulundu (p<0,05). Bu sonuçlara göre spastisite tedavisinde üç tedavinin de etkili olduğu bulundu. Dokuz Delikli Peg Testi, Tahta Kutu Blok Testi ve Fugl Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği'ne bakıldığında üst ekstremite fonksiyonelliği ve ince motor becerileri sonuçları üç grupta da birbirine benzer olarak bulundu. Üst Ekstremite Motor Aktivite Günlüğü-28 sonuçlarında ise konvansiyonel tedavi anlamlı bulundu (p<0,05). İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği'nde MKZHT ve konvansiyonel tedavi anlamlı bulundu (p<0,05). Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde inme tanısı almış bireyin üst ekstremite spastisite tedavisinde, vibrasyon, modifiye kısıtlayıcı zorunlu hareket tedavisi ve konvansiyonel tedavi uygulamalarını tedavi programında önermekteyiz. Üst ekstremite fonksiyonelliğinin artırılmasında konvansiyonel tedavi, yaşam kalitesinin geliştirilmesinde ise konvansiyonel tedaviye ek olarak MKZHT ve konvansiyonel tedavi programının kullanılabilir olduğunu düşünmekteyiz.The aim of this study is to determine the differences between the spasticity and decreased functionality in the upper extremity flexor group muscles after stroke, vibration, Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) and conventional treatment applications in terms of treatment process and effectiveness. The study was planned in 45 individuals aged between 18-75 years who were diagnosed with stroke, who were treated in Kırıkkale University Faculty of Medicine Physical Therapy and Rehabilitation Hospital and Tokat State Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Unit. In the study, individuals were divided into 3 groups according to different treatment methods. A conventional treatment program was applied to the vibration group, 3 sessions of 45 minutes per week for 8 weeks. In addition, immediately after the sessions, vibration was applied to the upper extremity flexor muscle groups on the hemiplegic side for 15 minutes in the supine position 3 days a week for 8 weeks. A conventional treatment program for 8 weeks, 3 days a week, 60 minutes was applied to the individuals in the CIMT group. After the sessions, the healthy extremities of the individuals were restrained with a shoulder stabilization orthosis and daily life activities were performed on the hemiplegic side and CIMT was applied for 8 weeks, 3 days a week and for 3 hours. The individuals in the control group received a conventional treatment program for 8 weeks, 3 days a week, 60 minutes. Demographic characteristics such as age, gender, height and weight were questioned with a case report form. The spasticity of the upper extremity flexor group muscles before and 8 weeks after the treatment was measured with the Modified Ashworth and Modified Tardieu Scales. Manual dexterity, speed and coordination of upper extremity activities are Fugl-Meyer Upper Extremity Rating Scale, 9-Hole Peg Test, Wooden Box-Block Test and Upper Extremity Motor Activity Diary-28, stroke individuals' quality of life, Stroke Specific Quality of Life Scale and stroke individuals' cognitive status were evaluated with Standardized Mini Mental State Test. As a result of the statistical analysis, when the Modified Ashworth Scale was examined, the results obtained from the shoulder and hand regions in the treatment of spasticity were found to be close to each other in all three groups. In the elbow area, CIMT and conventional treatment were significant (p< 0.05). Vibration application was found to be significant according to the Modified Tardieu Scale (p< 0.05). According to these results, all three treatments were found to be effective in the treatment of spasticity. When the Nine-Hole Peg Test, Wooden Box Block Test ve Fugl Meyer Upper Extremity Rating Scale were examined, upper extremity functionality ve fine motor skills results were found to be close to each other in all three groups. CIMT and conventional treatment were found to be significant in the Stroke-Specific Quality of Life Scale (p< 0.05). Conventional treatment was found to be significant in Upper Extremity Motor Activity Diary-28 results (p<0.05). As a result of the results we have obtained, we recommend vibration, constraint-ınduced movement therapy and conventional treatment applications in the treatment program of the upper extremity spasticity treatment of the individual diagnosed with stroke. We think that conventional treatment can be used to increase upper extremity functionality, CIMT and conventional treatment program can be used in addition to conventional treatment in improving quality of life

  661

  full texts

  17,625

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Kırıkkale Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi is based in Türkiye
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇