NORCE Research Archive
Not a member yet
  1466 research outputs found

  Climate tipping point interactions and cascades: A review

  Get PDF
  Climate tipping elements are large-scale subsystems of the Earth that may transgress critical thresholds (tipping points) under ongoing global warming, with substantial impacts on the biosphere and human societies. Frequently studied examples of such tipping elements include the Greenland Ice Sheet, the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), permafrost, monsoon systems, and the Amazon rainforest. While recent scientific efforts have improved our knowledge about individual tipping elements, the interactions between them are less well understood. Also, the potential of individual tipping events to induce additional tipping elsewhere or stabilize other tipping elements is largely unknown. Here, we map out the current state of the literature on the interactions between climate tipping elements and review the influences between them. To do so, we gathered evidence from model simulations, observations, and conceptual understanding, as well as examples of paleoclimate reconstructions where multi-component or spatially propagating transitions were potentially at play. While uncertainties are large, we find indications that many of the interactions between tipping elements are destabilizing. Therefore, we conclude that tipping elements should not only be studied in isolation, but also more emphasis has to be put on potential interactions. This means that tipping cascades cannot be ruled out on centennial to millennial timescales at global warming levels between 1.5 and 2.0 ∘C or on shorter timescales if global warming surpassed 2.0 ∘C. At these higher levels of global warming, tipping cascades may then include fast tipping elements such as the AMOC or the Amazon rainforest. To address crucial knowledge gaps in tipping element interactions, we propose four strategies combining observation-based approaches, Earth system modeling expertise, computational advances, and expert knowledge.publishedVersio

  Boligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofiler

  Get PDF
  Rapporten presenterer funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre pilotboliger tilpasset tre beboerprofiler med alvorlig rus og psykiske lidelser (ROP) som vil stå ferdigstilt i Karmøy kommune høsten 2024. Forskningsprosjektet har som formål å utvikle bedre tilpassede boligtilbud til beboere med alvorlig ROP med fokus på tilpasning av fysiske boligelementer. Brukermedvirkning med beboere, kommunalt ansatte og bruker- og pårørende organisasjoner har dannet kunnskapsgrunnlaget for tilpasninger av arkitektur, materialer, boligteknologi og brannsikkerhetsløsninger til brukergruppenes behov. Funksjons- og ytelsesbeskrivelsene har etter ønske fra prosjektets deltakerkommuner blitt tilpasset mannlige beboere med bakgrunn i at menn statistisk sett utgjør majoriteten innen kategorien beboere med alvorlig ROP. Ved å tilpasse ytelsesbeskrivelser til tre ulike boligprofilers behov har prosjektet søkt å etterkomme føringer om mer individuelle tilpasning og tilrettelegging for medvirkning i boligutviklingen, som påpekt i nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) . Videre har det vært viktig å legge til rette for ombruk av boligene. Kommunene har behov for flere boliger tilpasset beboere med alvorlig ROP, men også for bedre utnyttelse av den kommunale boligmassen. For å ivareta hensynet til ombruk har prosjektet utviklet fleksible og skalerbare boligkonsepter. Boligenes arkitektur er fleksibel når det gjelder plassering av bolig på tomten og størrelse, og det er tilrettelagt for implementering av alternative boligtekniske- og brannsikkerhetsløsninger slik at boligene effektivt kan tilpasses andre brukergrupper.Boligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofilerpublishedVersio

  Leverandørutvikling Forsvaret

  Get PDF
  Høsten 2019 besluttet Finnmark fylkeskommune å etablere prosjektet «Leverandørutvikling Forsvaret». Prosjektet ble etablert på initiativ fra Porsanger kommune, og med bakgrunn i re-etableringen av Finnmark Landforsvar på Porsangmoen for å bidra til å styrke lokal verdiskapning tilknyttet re-etableringen av Finnmark landforsvar og Forsvarets tilstedeværelse i Finnmark. Prosjektet startet opp 15. juni 2020 med to års finansiering, men har siden blitt utvidet ved to anledninger til å vare ut 2023. Troms og Finnmark fylkeskommune og Sapmi Næringshage har stått for organiseringen, i samarbeid med bl.a. NHO, NHO Arktis og Forsvarsbygg. Hovedmålet i prosjektet har vært å få flere lokale små og mellomstore bedrifter i Finnmark inn i forsvarssektorens leverandørportefølje, samt gjøre leverandørene i regionen mer bevisst og bedre rustet til å gripe mulighetene i forsvarsmarkedet. Prosjektet har søkt å oppnå dette gjennom: 1) Mobilisering og kompetanseheving innen faget offentlige anskaffelser blant regionens små og mellomstore bedrifter. 2) Nasjonal politisk påvirkning for å få forsvarssektoren til å rigge anbudskonkurranser slik at også lokale små og mellomstore bedrifter har mulighet til å delta.Leverandørutvikling ForsvaretpublishedVersio

  Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

  Get PDF
  Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter lovendringen i 2021. Hovedtemaer er valgmedarbeidernes og velgernes kjennskap til og erfaringer med assistansebestemmelsen. Datamaterialet består av en spørreundersøkelse til valgansvarlige for lokalvalget 2023 og kvalitative intervjuer med valgmedarbeidere og velgere, samt kommunale råd og nasjonale organisasjoner som representerer ulike grupper med nedsatt funksjonsevne. Intervjuene våre tyder på at lovendringen ennå ikke er godt kjent blant velgere med behov for assistanse. Hovedinntrykket er at assistansebestemmelsen er godt kjent i kommunene, men våre funn viser at det fremdeles er tilfeller hvor regelendringen ikke er kjent og praktiseres rett. Det er fortsatt behov for å informere velgere og valgmedarbeiderne om retten til selvvalgt hjelper.Evaluering av assistansebestemmelsen i valglovenpublishedVersio

  Rehabiliteringstilbud med innslag av barn og unge: Beboeres erfaringer med å være en mentor for elever i det alternative opplæringstilbudet JegEr Ung på Jegersberg gård

  Get PDF
  JegEr Ung er et alternativt opplæringstilbud etablert på Jegersberg gård for barn og unge med utfordringer i den ordinære skolen i Kristiansand kommune. Elevene er i tilbudet én eller flere dager i uken, og målet er at de skal erfare mestring og inkludering. Jegersberg gård er et rus- og medikamentfritt rehabiliterings- og kompetansesenter hvor beboerne bor og arbeider. Bruk av voksne som er i et rehabiliteringstilbud overfor elever med utfordringer i skolen, er et unikt og innovativt tilbud. Elevene inngår i det praktiske arbeidet og får tildelt en mentor som er beboer på gården. FoU-prosjektet utforsker erfaringene til elevene, foresatte og kontaktlærerne med JegEr Ung-tilbudet, samt hvordan arbeid med elevene påvirke miljøet på gården og beboernes egen rehabiliteringsprosess. Vi finner at både elever og beboere erfarer en helsefremmende utvikling i tråd med recovery-tenkning.Rehabiliteringstilbud med innslag av barn og unge: Beboeres erfaringer med å være en mentor for elever i det alternative opplæringstilbudet JegEr Ung på Jegersberg gårdpublishedVersio

  Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2023

  Get PDF
  Ved drivtelling i Suldalslågen 16.-17. november 2023 ble det registrert 926 laks, fordelt på 210 smålaks, 457 mellomlaks og 259 storlaks, samt 968 aure. Det var mulig å observere merkestatus for 575 laks, hvorav 313 var fettfinneklippet (dvs. 54 %), og stammer dermed fra smoltutsettigner fra klekkeriet. Som i tidligere drivtellinger var det en klar oppkonsentrering av fettfinneklippet fisk på elvestrekningen i nærheten av klekkeriet, men det var også en høyere andel fettfinneklippet laks i nedre del av vassdraget enn i øvre del. Tellingene ble gjennomført med fire observatører parallelt i elveprofilen, og observasjonsforholdene var gode. På generell basis vil drivtelling representere et minimumsestimat av gytebestanden, ettersom noe fisk vil kunne unngå tellemannskapet eller kan stå skjult på steder hvor de ikke blir observert. Vi anslår at tellingen fanger opp minimum 80-90 % av gytebestanden i elva ved undersøkelsestidspunktet. Det registrerte antallet laks i drivtellingene tilsier at gytebestanden besto av mer enn 3000 kg hunnfisk høsten 2023. Dette tilsier at gytebestandsmålet, som for Suldalslågen er satt til 2318 kg hunnfisk, dermed ble oppnådd. Både gytebestand og det samlede innsiget av laks i Suldalslågen var noe lavere i 2023 enn i de foregående årene; noe som også synes å være tilfellet for mange laksebestander på Vestlandet dette året. Antall gytefisk i Suldalslågen er også lavt i forhold til elvearealet, sammenliknet med andre laksebestander i Ryfylke. Gytebestanden består i tillegg av en betydelig andel fettfinneklippet laks med opphav fra smoltutsettinger. Dette tilsier at bestanden av naturlig rekruttert laks er svakere enn i de øvrige laksevassdragene i regionen.publishedVersio

  Using Mask R-CNN for Underwater Fish Instance Segmentation as Novel Objects: A Proof of Concept

  Get PDF
  Instance Segmentation in general deals with detecting, segmenting and classifying individual instances of objects in an image. Underwater instance segmentation methods often involve aquatic animals like fish as the things to be detected. In order to train deep learning models for instance segmentation in an underwater environment, rigorous human annotation in form of instance segmentation masks with labels is usually required, since the aquatic environment poses challenges due to dynamic background patterns and optical distortions. However, annotating instance segmentation masks on images is especially time- and cost-intensive compared to classification tasks. Here we show an unsupervised instance learning and segmentation approach that introduces a novel class, e.g., ""fish"" to a pre-trained Mask R-CNN model using its own detection and segmentation capabilities in underwater images. Our results demonstrate a robust detection and segmentation of underwater fish in aquaculture without the need for human annotations. This proof of concept shows that there is room for novel objects within trained instance segmentation models in the paradigm of supervised learning.publishedVersio

  Added value of a regional coupled model: the case study for marine heatwaves in the Caribbean

  Get PDF
  There is an urgent need to improve capacity to predict marine heatwaves given their substantial negative impacts on marine ecosystems. Here we present the added value of a regional climate simulation, performed with the regional Coupled-Ocean–Atmosphere-Wave-Sediment Transport model COAWST, centered over the Caribbean – one of the first of its kind on a climatological scale. We show its added value with regards to temporal distribution of marine heatwaves, compared with state-of-the-art global models. In this region, global models tend to simulate too few heatwaves that last too long compared to the observation-based dataset of CoralTemp. The regional climate model agrees more favourably with the CoralTemp dataset, particularly in winter. While examining potential mechanisms behind the differences we find that the more realistic representation of marine heatwaves in the regional model arises from the sea surface temperatures ability to increase/decrease more quickly in the regional model than in the global model. The reason for this is two fold. Firstly, the regional model has a shallower mixed layer than the global model which results in a lower heat capacity that allows its sea surface temperatures to warm and cool more quickly. The second reason is found during days when marine heatwaves are increasing in intensity. During these days, reduced wind speeds leads to less latent heat release and a faster warming surface, more so in the regional model than in the global models.publishedVersio

  Bayesian model evaluation for multiple scenarios

  Get PDF
  Traditional uncertainty analysis for subsurface models is typically based on a single dynamic model with a number of uncertain parameters. Improved and more robust forecasting can be obtained by combining several models in a Bayesian setting using model averaging. The traditional Bayesian Model Averaging (BMA), however, suffers from several drawbacks, such as too large sensitivity to prior model assumptions and instability with respect to measurement perturbations, especially when the number of measurements is large. We suggest a modified version of BMA (MBMA) where the calculations are stabilized using an ensemble of measurements. Bayesian stacking (BS) is a method that is directly focused on the performance of the combined predictive distribution of several models. The original version of BS (BSLOO) is based on leave-one-out cross-validation and requires a Bayesian inversion for each data point which may be very time consuming. We suggest a modified version of stacking (MBS) that requires only a single history match and uses an ensemble of measurements. MBS may be used with either prior (MBS-pri) or posterior (MBS-post) predictive distributions. The behavior of the methods is illustrated using three synthetic, linear examples. One is a simple mixture model. The other two are inspired by 4D seismic data. The results with MBS-pri are very similar to the results with MBMA. The results with MBS-post are similar to those of BSLOO when the data are uncorrelated. MBS can take into account correlated data or measurement errors, while correlations are neglected in the BSLOO weight calculations.publishedVersio

  Sidestrømmer i trevareindustrien

  Get PDF
  Utnyttelsen av sidestrømmer blant medlemsbedriftene til Tre på Agder er kartlagt ved hjelp av en spørreundersøkelse. Materialrester og avkapp går i dag hovedsakelig til forbrenning. Kvalitet trekkes fram som en viktig grunn for den lave graden av materialgjenvinning. Flertallet av bedriftene vurderer at økt gjenbruk av sidestrømmer er aktuelt i framtiden. Tilgang på materiale, samt riktig pris og kvalitet er de viktigste faktorene for å realisere dette potensialet. Det er også et stort potensial for økt bruk av norske råvarer av videreforedlet tre dersom slike råvarer blir tilgjengelig.Sidestrømmer i trevareindustrienpublishedVersio

  2,834

  full texts

  3,320

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  NORCE Research Archive is based in Norway
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇