Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository

  Духовність виховання: до постановки проблеми

  Get PDF
  (uk) Статтю присвячено питанням сучасного виховання, визначенню теоретичних основ проблеми духовності виховання та особливостей організації виховного процесу, що забезпечує прояв духовності особистості.(ru) Статья посвящена вопросам современного воспитания, определению теоретических основ проблемы духовности воспитания и особенностей организации воспитательного пространства, обеспечивающего проявление духовности личности

  Історія розвитку принципу збереження теплоти

  Get PDF
  (uk) У статті розкрито етапи формування поняття принципу збереження теплоти.(en) The stages of forming of concepttion of principle of maintainanceof warmth are exposed in the article

  Перспективний педагогічний досвід в організації підготовки молодих учителів

  Get PDF
  (uk) У статті розглянуто та узагальнено сутність передового педагогічного досвіду при організації підготовки молодих вчителів.(en) Essence of the leading pedagogical experience is considered In article at organizations of preparing the young teachers

  Аналіз україномовних перекладів текстів технічної документації

  Get PDF
  (uk) У статті аналізується якість текстів технічної документації, виокремлюються критерії якісного перекладу та демонструються шляхи його забезпечення. Помилки, екстраговані з текстів технічної докуметації, подаються у вигляді класифікації, аналізуються їхні причини й пропонуються альтернативні варіанти перекладу, які демонструють способи усунення цих помилок.(en) The article deals with the analysis of the technical documents texts quality while highlighting the criteria of the qualified translation as well as the means of its provision. The mistakes extracted from the technical documents texts have been given in a classification followed by the analysis of their reasons. Alternative translation sequences are given, they demonstrate the ways for removing abovementioned mistakes

  Програмна підтримка дослідів з оптикив одинадцятому класі

  Get PDF
  (uk) У роботі розглянуто програмно-педагогічний засіб «Фізика 11», як один із допоміжних засобів при вивчені хвильової оптики. Вказано на актуальність та методичну значущість застосування моделювання оптичних явищ при варіативному вивчені курсу фізики у загальноосвітніхнавчальних закладах різного типу і профілю.(en) In work the programmatic-pedagogical mean of «Physicist is considered 11», as one of auxiliary facilities studied wave optics. It is indicated on actuality and methodical meaningfulness of application of design of the optical phenomena at studied the course of physics in general educational establishments of different type and type

  Проблеми дослідження ідіоматики в сучасній лінгвістиці

  Get PDF
  (uk) У статті розглядаються проблеми, характерні для дослідження ідіоматики в сучасній лінгвістиці. Предметом уваги статті є типологія фразеологічних одиниць, фразеологічне значення, внутрішня форма фразеологізму.(en) The article deals with the pressing problems which are typical for study of idioms in linguistics. The publication focuses on the typology of phraseological units, phraseological meaning, inherent form of phraseological units

  Неологічна вербалізація концепту globalization в англомовному публіцистичному дискурсі

  Get PDF
  (uk) Стаття присвячена інноваційним засобам лінгвальної актуалізації концепту GLOBALIZATION в англомовному публіцистичному дискурсі. Аналізується роль світових інтеграційних процесів у збагаченні словникового складу англійської мови. Встановлено семантико-словотвірні особливості неологічної складової вербальної оболонки концепту GLOBALIZATION.(en) The article deals with the innovative means o f verbalization o f the concept GLOBALIZATION in the English language publicistic discourse. The importance o f the world integration processes for the English word stock growth has been analyzed. Semantic and word-building peculiarities o f the innovative part of the concept GLOBALIZATION have been specified

  Тестовий контроль як засіб виміру якості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

  Get PDF
  (uk) У статті акцентується увага на тестовий контроль як засіб виміру якості підготовки майбутніх вихователів в вищому навчальному закладі.(ru) В статье акцентируется внимание на тестовом контроле как способе измерения качества подготовки будущих воспитателей в высшем учебном заведении

  Речення з експлетивним “it”, ускладнені інфінітивом з “for” (на матеріалі пам’яток середньоанглійського періоду)

  Get PDF
  (uk) У статті робиться спроба визначити граматико-семантичний статус речень типу “It is necessary for him to go there” на матеріалі пам’яток середньоанглійського періоду. Запропоновано основні семантичні моделі таких речень відповідно до семантики предикативного елемента.(en) In the paper the author tried to define the grammatical and semantic nature of Middle English sentence like “It is necessary for him to go there”. Also the main semantic models of the researched sentences according to the semantics of the predicative are introduced

  Стан і перспективи дослідження середньонаддніпрянсько-степового та подільського діалектного порубіжжя в межах Кіровоградщини

  Get PDF
  (uk) Проблема уточнення середньонаддніпрянсько-степової діалектної межі є актуальною й потребує розв’язання в докладному регіональному дослідженні. У статті визначено перспективи збирання і подальшого студіювання діалектного матеріалу в межах Кіровоградщини.(en) The problem of clarification of middle-Dnieper-steppe dialectal border is actual and its decision requires detailed regional research. The article defines perspectives of collecting and subsequent study of dialectal material within the limits of Kirovohrad region
  Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repositoryis based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!