Studia Informatica (E-Journal)
Not a member yet
  584 research outputs found

  Rozproszone cyfrowe archiwa długoterminowe

  No full text
  Different methods of distributing a digital archive, from a simple dislocation of replicas, through solutions based on a cloud or blockchain technology, to the co-operation of federated archives and the use of multi-agent systems, are discussed. Analyzes were carried out in relation to requirements set for long-term archives by the OAIS reference model, resources security, potential costs for the user, real possibility of implementation, performance, and real solution volume. The realizations of archives implemented on the basis of the considered methods are also described, including CREDO – an authors’ project of the digital repository.Omówiono różne metody rozproszenia archiwum cyfrowego, od prostej dyslokacji replik, poprzez rozwiązania oparte o chmurę i technologię blockchain, do współdziałania archiwów sfederowanych i zastosowania systemów wieloagentowych. Analizę przeprowadzono względem wymagań stawianych archiwom długoterminowym przez model odniesienia OAIS, bezpieczeństwa zasobów, potencjalnych kosztów dla użytkownika, możliwości realnego wdrożenia, wydajności oraz realnego wolumenu rozwiązania. Opisane zostały także realizacje archiwów implementowanych w oparciu o rozważane metody, m.in. autorski projekt repozytorium cyfrowego CREDO

  Analiza statystyczna ruchu wideo o rozdzielczości 4K

  No full text
  Nowadays we observe a rapid growth of 4K video, what lead to increase of number of 4K transmissions. The article will present method of acquisition of time series of sizes of video frames encoded to 4k resolution standard, and preliminary results of statistical analysis of these time series (measures of location and measures of dispersion).Ruch wideo przesyłany jest z coraz większymi rozdzielczościami, przy zastosowaniu coraz bardziej złożonych algorytmów kodowania i kompresji. Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost liczby transmisji wideo 4K. W artykule zostaną zaprezentowane sposób pozyskiwania szeregów czasowych rozmiarów ramek wideo o wysokiej rozdzielczości obrazu (standard 4K) oraz ich wstępna analiza statystyczna (podstawowe miary położenia i rozproszenia)

  Analiza i ocena wydajności energetycznej protokołów routingu sieci MANET

  No full text
  Recently, the lack of independent wireless networks deployment was the main reason not only loosing victims but also diminution of the performance of security forces and first aids services during natural disasters and wars. Mobile Ad Hoc Networks (MANET) is the technology of choice used in such critical situations where the infrastructure of wireless networks fails to work. MANET relies on its nodes to forward and route packets that gives it a characteristic of an independent network. The independence here means that the network relies on its battery power to achieve its routing. In this research work, we study two types of MANET protocols belonging to different kinds of routing protocol categories: namely reactive protocol and proactive protocol in terms of power consumption. More specifically, we are interested on the Destination-Sequenced Distance-Vector (DSDV), Optimized Link State Routing (OLSR), Ad Hoc On-Demand Distance-Vector (AODV) and Dynamic Source Routing (DSR) protocols to investigate how much power they consume at different layers, operation modes, routing overhead and MAC load. In order to achieve the goal of performance study, we choose some scenarios that can be adapted to different MANET contexts: such scenarios carried out when network area size, network density, pause time and mobile node speed are changing. Extensive simulations and results for these scenarios obtained by NS2 simulation software.Recently, the lack of independent wireless networks deployment was the main reason not only loosing victims but also diminution of the performance of security forces and first aids services during natural disasters and wars. Mobile Ad Hoc Networks (MANET) is the technology of choice used in such critical situations where the infrastructure of wireless networks fails to work. MANET relies on its nodes to forward and route packets that gives it a characteristic of an independent network. The independence here means that the network relies on its battery power to achieve its routing. In this research work, we study two types of MANET protocols belonging to different kinds of routing protocol categories: namely reactive protocol and proactive protocol in terms of power consumption. More specifically, we are interested on the Destination-Sequenced Distance-Vector (DSDV), Optimized Link State Routing (OLSR), Ad Hoc On-Demand Distance-Vector (AODV) and Dynamic Source Routing (DSR) protocols to investigate how much power they consume at different layers, operation modes, routing overhead and MAC load. In order to achieve the goal of performance study, we choose some scenarios that can be adapted to different MANET contexts: such scenarios carried out when network area size, network density, pause time and mobile node speed are changing. Extensive simulations and results for these scenarios obtained by NS2 simulation software.W ostatnim czasie, brak niezależnych sieci bezprzewodowych był głównym powodem nie tylko ofiar, ale także zmniejszenia skuteczności służb bezpieczeństwa i ratunkowych podczas klęsk żywiołowych i wojen. Mobilne sieci Ad Hoc (MANET) to technologia wybierana w krytycznych sytuacjach, w których infrastruktura sieci bezprzewodowych przestaje działać. MANET opiera się na swoich węzłach, aby przekazywać i kierować pakiety, dzięki czemu mają one charakterystykę niezależnej sieci. Ta niezależność oznacza, że sieć bazuje na mocy baterii w celu osiągnięcia odpowiedniego routingu. W tej pracy badawczej badamy dwa typy protokołów MANET należących do różnych rodzajów kategorii protokołów routingu: mianowicie protokół reaktywny i protokół proaktywny pod względem zużycia energii. W szczególności, jesteśmy zainteresowani protokołami DSRV (ang. Destination-Sequenced Distance-Vector), zoptymalizowanym routingiem stanu łącza (OLSR), protokołami ADHoc On-Demand Distance-Vector (AODV) i Dynamic Source Routing (DSR) w celu sprawdzenia, ile mocy zużywają poszczególne warstwy, tryby działania, obciążenie routingu i obciążenie MAC. Aby osiągnąć cel - badanie wydajności, wybieramy pewne scenariusze, które można dostosować do różnych kontekstów MANET: takie scenariusze zachodzą, gdy zmienia się rozmiar obszaru sieci, gęstość sieci, czas przerwy i prędkość węzła mobilnego. Uzyskano rozbudowane symulacje i wyniki dla tych scenariuszy przy użyciu oprogramowania symulacyjnego NS2

  Metoda wykrywania botnetów funkcjonujących na bazie sieci społecznościowych

  No full text
  There are a lot of botnets implementations which are using different kind of communication protocols such as P2P, HTTP, IRC. There are also a lot of methods of their detection which are in most cases useless against botnets that are using novel communication protocols. In nowadays, one can observe increasing number of Internet threats that are using new kind of communication methods for receiving and sending commands between infected host and botmaster. The aim of this paper is to present a concept of detection method for botnets that are using social networks for communication with Command & Control.Obecnie istnieje wiele implementacji botnetów różniących się przede wszystkim wykorzystywanym protokołem komunikacji, np.: P2P, HTTP, IRC. W związku z powyższym powstały liczne metody ich wykrywania. Niestety znaczna ich część jest nieskuteczna wobec zagrożeń wykorzystujących nowatorskie metody komunikacji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody pozwalającej na wykrycie botnetów, które wykorzystują sieci społecznościowe na zarządzania farmami zainfekowanych komputerów

  Programowanie systemów wbudowanych opartych na Raspberry Pi za pomocą środowiska CODESYS

  No full text
  This chapter contains information about creating of software for embedded devices like Raspberry Pi with programming tools dedicated for industrial systems. It describes hardware and software solutions and capabilities available on the market. Short part of this chapter contains information about test.W artykule opisano problematykę tworzenia oprogramowania dla urządzeń wbudowanych takich jak Raspberry Pi za pomocą narzędzi przeznaczonych do rozwiązań przemysłowych. Opisano możliwości zarówno sprzętowe, jak i programowe rozwiązań dostępnych na rynku. Krótki fragment zawiera informację o przeprowadzonych testach

  Analiza danych pogodowych – wpływ na zakłócenia/opóźnienia w pasażerskim ruchu lotniczym – studium przypadku

  No full text
  The purpose of the research was to develop a method for investigating the impact of weather conditions on delays in passenger aircrafts. The work was carried out in cooperation with Ryanair. The work consisted in developing methods and tools for selecting weather data and integrating them with available data on flight delays for selected airports – statistical methods, regression, decision trees and association rules were used for this purpose.Celem badań było opracowanie metody analizy wpływu warunków pogodowych na opóźnienia lotów samolotów pasażerskich. Badania były zrealizowane we współpracy z Ryanair. Praca badawcza polegała na opracowaniu metod i narzędzi do selekcji danych pogodowych oraz integracji ich z dostępnymi danymi o opóźnieniach lotów dla wybranych obszarów (wybranych lotnisk w UE) – wykorzystano w tym celu metody statystyczne, regresję, drzewa decyzyjne oraz reguły asocjacyjne

  Rozmyte podejście do lokalizacji urządzeń na podstawie siły sygnału sieci bezprzewodowych

  No full text
  The paper presents an original approach to the detection of the device location in the building. The new method is based on a map of the building, prepared from the measurements of wireless networks signals strength for each building venue. The device is initially assigned to all venues whose descriptions sufficiently correspond with the current measures made by the device. A fuzzy membership level for each of the potentially considered venues depends on the difference between the averaged networks strengths for the venue and the strengths detected with the device to be located. Finally, the device is assigned to the venue with a higher level of membership.W pracy przedstawiono oryginalną metodę lokalizowania urządzeń w budynku. Nowa metoda bazuje na mapie poszczególnych pomieszczeń, stworzonej w oparciu o pomiary sygnałów sieci bezprzewodowych zmierzonych w tych pomieszczeniach. Wstępnie urządzenie przypisywane jest do tych pomieszczeń, których opis w odpowiednim stopniu pokrywa się z pomiarami dokonanymi przez urządzenie. Stopień rozmytej przynależności do każdego z wstępnie wytypowanych pomieszczeń zależy z kolei od różnicy pomiędzy uśrednionymi wartościami sygnałów sieci bezprzewodowych i aktualnie zmierzonymi do celów lokalizacji. Ostatecznie urządzeniu przypisywane jest to pomieszczenie, dla którego stopień przynależności jest największy

  Analiza sygnalizacji w hybrydowym środowisku WebRTC i SIP

  No full text
  The paper describes a complete voice communication system based on the implementation of Asterisk software PBX and additionally employing classical SIP, and novel WebRTC solutions to create a signaling system. The  implementation presented explores many functions of the system with an emphasis on enhancing its didactic impact and promoting understanding of configuration and signaling aspects.W artykule przedstawiono kompletny system komunikacji głosowej wykorzystujący zarówno programową centralę Asterisk, jak i jednocześnie dwa systemy sygnalizacji: klasyczny SIP i nowy stosowany w technologii WebRTC. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje jednocześnie wiele funkcji systemów, pozwalając na wyeksponowanie istotnych z punktu widzenia dydaktyki aspektów budowy systemów VoIP

  Eksperymenty przetwarzania wstępnego w detekcji naczyń krwionośnych na obrazach dna oka

  No full text
  Image processing methods play important role in eye disease diagnostics. The purpose of this paper is to describe some techniques in the area of image preprocessing and investigate the most principal ones in terms of further vessels segmentation in fundus eye images.Metody przetwarzania obrazu odgrywają ważną rolę w diagnostyce chorób oczu. Niniejsza praca opisuje niektóre i bada najważniejsze dostępne techniki, w zakresie przetwarzania wstępnego obrazu, celem późniejszej segmentacji naczyń krwionośnych na obrazach dna oka

  Dokumentowy magazyn grafów RDF

  No full text
  Document-oriented NoSQL databases are not commonly used in Semantic Web and Linked Data environments. The article describes the idea of an document-oriented RDF graph store. We present alternative RDF serialisation, allowing for efficient processing of graph data in an NOSQL graph store. This means that a database such as RethinkDB can be an RDF graph store. Moreover, our proposal supports various techniques for caching, which is a novelty for an RDF/JSON serialization.Dokumentowe bazy danych NoSQL nie są powszechnie używane w środowiskach Semantycznego Internetu i Danych Połączonych. Artykuł omawia propozycję dokumentowego magazynu grafów RDF. Przedstawiamy alternatywną serializację RDF, pozwalającą na wydajne przetwarzanie danych grafowych w bazie danych NOSQL. Oznacza to, że baza danych taka, jak RethinkDB może być magazynem grafów RDF. Co więcej, nasza propozycja obsługuje różne techniki buforowania, co jest nowością dla serializacji RDF/JSON

  0

  full texts

  584

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Studia Informatica (E-Journal) is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇