Electronic Eastern European National University Institutional Repository

  Основи психотерапії та тренінг терапевтично-консультативної діяльності

  Get PDF
  Мета викладання навчальної дисципліни дати студентам базові знання з психотерапії, класичні та сучасні методи психотерапії, основні психотерапевтичні напрями та підходи, вдосконалити практичні навички ведення тренінгу терапевтично-консультативної діяльності. Основними завданнями дисципліни є оволодіння практичними навиками, які забезпечували б кваліфіковане професійне розв’язання завдань психокорекції, психологічного консультування, психологічної терапії, уміння проводити психологічне оцінювання із урахуванням нозологічної і вікової специфіки, а також у зв’язку із завданнями медико-психологічної експертизи, створення необхідного психологічного контакту і адекватного контролю психологічної дистанції, планування й організація терапевтичного процесу, вибір адекватного методичного інструментарію, уміння здійснювати кількісний і якісний аналіз результатів дослідження у зв’язку з різними цілями, оцінювання ефективності проведення терапії, оволодіння основними клініко-психологічними методами та психологічними терапевтичними методиками, спрямованих на дослідження психологічних функцій, процесів, станів, міжособистісних взаємин

  Психологічна служба в медичних установах

  No full text
  Навчальна дисципліна призначена для вивчення студентами комплексу специфічних освітніх, наукових і професійних вкладів психологічної науки, спрямованих на підтримку людини, яка потребує медико- психологічної допомоги, попередження і лікування хвороб, ідентифікацію етіологічних і діагностичних корелятів здоров’я, хвороби і пов’язаних з нею дисфункцій, а також аналіз і покращення системи психологічної допомоги в спеціалізованих медичних закладах так само як і формування стратегії (політики) покращення і удосконалення засобів заємодії в системах: психолог-хворий, психолог-лікар, лікар-хворий тощо. навички. Метою курсу є оволодіння науковою позицією в діяльності психологічних служб медичної установи. Завданнями дисципліни є узагальнення знань про практичну психологію як професійну діяльність, роль методологічних позицій в практичній психології, особливості діяльності та функції психологічної служби в медичних установах, специфіка діяльності медичного психолога, ознайомлення з веденням документації медичним психологом, організація практикуму з психологічної допомоги хворим

  Психологія суїциду

  Get PDF
  Мета курсу: ознайомлення студентів із широким колом теоретико-методологічних питань психології суїциду, формування системи наукових знань в галузі теорії суїцидальної поведінки, практики психологічного консультування та терапії осіб із суїцидальними намірами, формування вмінь та навичок консультативної роботи та попередження суїцидальних спроб серед населення. Завдання курсу: сформувати у студентів знання з теорії суїцидальної поведінки, мотивації та факторів, які детермінують суїцидальну спрямованість особистості, понятійний апарат з психології суїциду на базі ознайомлення з основною психологічною літературою, вміння та навички роботи з діагностичними методиками із суїцидології та інтерпретації отриманих даних для постановки психологічного діагнозу, навички проведення консультування осіб, схильних до суїцидальних намірів, та опанування студентами методиками та техніками терапії щодо осіб, які здійснили спробу самогубства

  Художня лабораторія народного мистецтва (вокальна та інструментальна групи): методичні рекомендації для самостійної роботи студентів

  Get PDF
  Навчальна інформація яка пропонується читачеві може застосовуватися у курсах: художня лабораторія народного мистецтва, лабораторія творчого колективу, хорове диригування, диригування і робота з хором, методика і практикум вокально-хорової роботи, методика викладання хорових дисциплін. У навчальному виданні пропонуються навчальна інформація, за допомогою якої читач може ознайомитись з базовою методикою роботи з народним хором та ансамблем пісні і танцю, де яскраво висвітлюється хор, оркестр та хореографія. Навчальне видання адресується студентам і викладачам музично-педагогічних факультетів ВНЗ

  Короткий огляд музичної форми в курсі хорове диригування. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів

  Get PDF
  Навчальна інформація яка пропонується читачеві може застосовуватися у курсах: хорове диригування, диригування і робота з хором, методика і практикум робот з колективом, методика і практикум вокально-хорової роботи, методика викладання хорових дисциплін. У навчальному виданні пропонуються навчальна інформація, за допомогою якої читач може отримати базові знання для роботи над хоровою партитурою. Провести аналіз структури та визначити музичну форму. Навчальне видання адресується студентам і викладачам музично-педагогічних факультетів ВНЗ

  Композиція та постановка народно-сценічного танцю: методичні рекомендації до практичних занять

  Get PDF
  Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Композиція та постановка народно-сценічного танцю» спрямовані на забезпечення практичної готовності студентів до творчої, організаційно-педагогічної, художньо-продуктивної професійної самореалізації, оволодіння знаннями щодо правил та способів створення хореографічної композиції народно-сценічного танцю та подальшої постановки в хореографічному колективі

  Зразки народно-сценічної хореографії: методичні рекомендації до практичних занять

  Get PDF
  Навчальна дисципліна «Зразки народно-сценічної хореографії» спрямована на забезпечення теоретичної і практичної готовності студентів до творчої, організаційно-педагогічної, художньо-продуктивної професійної самореалізації, оволодіння знаннями щодо правил та способів вивчення кращих зразків вітчизняної та світової хореографії

  Украинский религиозно-этический Эго-концепт в дискурсе “Сада божественных песней” Григория Сковороды – Ивана Карабица

  Get PDF
  Проаналізовано втілення українського Еґо-концепту у творі І. Карабиця, що реалізує Сковородинський сенс життєтворчості – від “материнської землі”, через життєві хвилювання, до веселості Серця і перебування у Бозі. Відзначено символіку ліричного тенора як архетипу національного співу і асоційованої з філософом флейти-сопілки. Indeed correct development strategies of the state, without exaggeration, are formed in its spiritual sphere, which determines the development of all other areas of society. What a nation tends actually that it gets in end. Ukraine has an invaluable treasure; it is a reflection of the divine Word in the light of their own mentality, their collective inner “I”. It made by the “lover of the Holy Bible” from cossack family Hryhoriy Skovoroda. Displaying of Ukrainian Ego-concept as Skovoroda’s metaphysical vision through the prism of Baroque musical discourse by Ivan Karabytz is analysed in the article. The composer constructed the dramatic line in a similar way to Skovoroda’s meaning of life making, from “maternal earth” through stormy excitement in life sea, to “Heart gladness” and to being in God. The symbols of lyric tenor as “the national vocal singing archetype” (I. Prystalov) and associated with the philosopher flute-panpipe is noted during this study. I. Karabytz referring to Skovoroda’s poetry updates the genre of partesny concert, embodying its meaning in a modern style and continuing the tradition of “high” Baroque of Mykola Dyletzky and of the “golden age” of choral concert. This is reflected in contrasting comparison of parts (six parts of the concert are complex a binary form) and in using of certain features (but not the entire structure) as diatonic, episodic a cappella, especially the choral texture, polyphony and more. In general, see the intonational influences of choral chant in polyphony and folk singing in soprano, the combination of monodical, harmonic and polyphonic compositions, and the principles of modal and tonal thinking. The prologue of the concert symbolizes Ukrainian cardiocentrism. Composer uses the tenor’s solo performing 13th song “Ah field, green field...” what echoes the “Song of Songs” by Solomon. Prologue shows a mother earth, small motherland, everyone saves cordial relationship and heartfelt unity with its nature. The work pans used the famous chant “For everybody town a temper and rights...” It was a philosophical parable about the possibility of spiritual immortality, the only way in which is crystal purity of conscience. The first lines are voiced tenor and bass duet, in which quasiizorytmic sound along with the octave, quint appear harsh dissonances that conjures grotesque “grassroots” baroque. In the final which is a clear imitation of partesny concert a cappella the choir sings solemnly the answer to the main question of the life meaning in light catharsis sounding: “The heart gladness is a pure light...” At the end the pastoral flute-panpipe melody sounds, it personified the philosopher Hryhoriy Skovoroda who knew the divine in yourself. It is a first Neobaroque concert in Ukrainian music

  Active games at gym classes

  No full text
  Методична розробка містить 120 рухливих ігор з елементами основної гімнастики, а також рекомендації щодо їх організації та проведення. Дані рухливі ігри можна проводити в різних частинах уроку, включати у зміст роботи гімнастичних секцій і використовувати як один із елементів «Веселих стартів» та різноманітних конкурсів. До ігор додається рекомендація щодо віку школярів та їх переважного впливу на розвиток окремих фізичних якостей та формування рухових навичок. Дані методичні матеріали пропонуються вчителям фізичної культури, тренерам, студентам факультетів фізичної культури, педагогічних середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, батькам. Methodical development includes 120 active games with basic gymnastics elements, as well as recommendations for their organization and conduction. Active games can be conducted either in different parts of the lesson, or included in the contents of the gymnastic sections or used as elements of sports attractions, holidays and various contests

  Програма державного екзамену бакалавра спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  No full text
  Програма державного екзамену підготовки бакалавра, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньої програми Економіка підприємств
  Electronic Eastern European National University Institutional Repository is based in UA
  Do you manage Electronic Eastern European National University Institutional Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!