SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)

  A papír- és a számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata különböző item paraméterek mentén

  Get PDF
  A mérés-értékelés IKT eszközökkel való támogatása képes lehet a folyamat teljes és valódi megreformálására. A felelősségteljes áttéréshez azonban pontos információkkal kell rendelkezni arról, hogy a médium megváltoztatás, hogyan befolyásolja az eredményeket. Ez egyrészt indokolt a korábbi papí alapú eredményekkel való összehasonlítás végett, másrészről nem lehetnek hátrányosan érintett tanulói körök (Molnár, 2010; Lent, 2009). Jelen tanulmány az itemek különböző paramétereinek szempontjából vizsgálja a média befolyásoló erejét a matematika műveltségterületen elsőtől hatodik osztályig

  Társadalmi egyenlőtlenségek és nevelés

  Get PDF
  Először a társadalmi egyenlőségről gondolkodjunk – röviden. Vitathatatlan, a társadalmi egyenlőség ősrégi becses eszme, történelemformáló erő, természetes, sokakat magával ragadó kívánalom és életérzés. A modern (új- és legújabb kori) politika szüntelenül és közvetlenül ki is nyilvánítja: társadalmi értelemben minden ember egyenlő. A különböző politikai (és ideológiai) természetű dokumentumok csak árnyalati eltérést mutatnak a megfogalmazásban, a mondanivaló szempontjából (hogy tehát minden ember egyenlő és szabadnak születik) azonosak

  Egy theológiai tétel vallásszociológiája

  Get PDF
  Hubai Péter és Majsai Tamás Bűn-vallás és kegyelem címmel 2012 tavaszán konferenciát szervezett a Wesley János Lelkészképző Főiskolán.1 Szíves kollegiális meghívásuk biztosított alkalmat arra, hogy egy nem túl gyakori – vallásszociológiai kutatóközpontunk2 esetében mindenesetre ezidáig példátlan – kísérletbe kezdjünk: lehetséges-e egy tipikusan theológiai, illetve eszmetörténeti eszközökkel megragadható hittétel jelenlétét vallásszociológiai módon megragadni

  Gyermekfilozófia – mi végre?

  Get PDF
  Matthew Lipman, a gyermekfilozófia alapítójának, napjainkra már klasszikussá váló gondolkodójának 2010. december 26-i elhunyta után Douglas Martin ír nekrológot a New York Times-ban. Ez a szomorú tény újfent ráirányítja a szakmai figyelmet a gyermekfilozófia mibenlétének és állapotának kérdéseire. Nem sokkal később a talán legrangosabb nemzetközi neveléstudományi folyóirat, a Journal of Philosophy of Education (2011. május) különszámot szentel – Lipman halála apropójából – a gyermekfilozófia mai-holnapi problémáinak vizsgálatára. Paul Standish főszerkesztő a szám Bevezetőjében kiemeli, hogy Lipman „úgy vélte, […] ha a kritikus gondolkodás képességét nem alapozzák meg gyermekkorban, akkor valószínűtlen, hogy kivirágozzon az a későbbiekben. Ezért támadt az az ötlete, hogy tanítsanak filozófiát a gyermekeknek, és [ma már – K. S.] több mint 4000 amerikai iskolában, több mint 60 külföldi országban terjedt el, az anyagot pedig 40 nyelvre lefordították.” (Standish, 2011, 1. o.)2 A nemzetközi tanulmánygyűjteményt tartalmazó különszám (amelynek szerkesztését két különböző ország egyetemének kutatója végzi) célja annak a kérdésnek a megfontolása, hogy tudniillik „mi az ésszerű és elérhető [hasznosítható – K. S.] a gyermekfilozófiában” (Standish, 2011, 2. o.). Már első áttekintésében is gondolatébresztőnek tarthatjuk a különszámot, és joggal feltételezhetjük, hogy a válogatás „új szintre emeli ezt a tudományt [’scholarship’]” (Standish, 2011, 2. o.)

  A vizuális kategorizációs folyamatok érésének feltérképezése 7−15 éves egészséges gyermekek és felnőttek körében

  Get PDF
  A vizuális kategorizáció a megismerés alapvető funkciója, mely lehetővé teszi a minket nap mint nap érő információ gyorsabb és hatékonyabb feldolgozását, rendszerzését.* A képességünk, hogy a különböző tárgyakat, jelenségeket kategorizáljuk, már igen korán, csecsemőkorban megjelenik, alapjául szolgálva más kognitív képesség kialakulásának (például: emlékezet, érvelés). A szakirodalomban főként a csecsemőkorban történő érési folyamatokról olvashatunk, és csak nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen változások következnek be iskoláskorban. Jelen kutatás célja a vizuális kategorizációs folyamatok feltérképezése 7 és 15 éves kor között. Az eredeti képek mellett bemutatott módosított képtípusoknak köszönhetően vizsgálhatóvá válik továbbá az egyes kéregalatti vizuális csatornák (magno- és parvocelluláris pályák) fejlődése is. A vizsgálódás kiemelkedően fontos, hiszen több eredmény utal a magnocelluláris csatorna érintettségére például fejlődési diszlexiában

  A klímaváltozás mint kockázat érzékelése és a megoldásával kapcsolatos attitűdök szakirodalmi vizsgálata

  Get PDF
  A modernizációs kockázatok (Beck, 1986) a túlzott emberi tevékenység eredményei (például túltáplálkozás, környezetszennyezés) már nem helyi, hanem globális jellegűek (például atomhulladék, klímaváltozás). Az aktuális kockázatérzékelésben és azok rangsorolásában szerepet játszik a média kockázatkommunikációja, az egyén rendelkezésére álló saját és társadalmi tapasztalatok, valamint az e tapasztalatok által is megszűrt aktuális hírek és információk fogják meghatározni. Szorosan kapcsolódik a kockázatokhoz a gazdasági és politikai érdekek és a hitelesség kérdése

  A szociolingvisztikai megközelítésmód érvényesítési problémái a közoktatásban

  Get PDF
  Az új Nemzeti Alaptanterv 2012.május 16-i elfogadása számos területen indukált változásokat a közoktatásban. A NAT bevezetőjének átalakulásával a közoktatás hangsúlyos célja is megváltozott. A törvényalkotó az Alaptanterv rendeltetését „a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg” (NAT, 2012, 30. o.). Az újfajta célkitűzés szellemében érdemes egy pillantást vetni a „magyar nyelv és irodalom” műveltségterületre, azon belül is az „anyanyelvi kultúra” című fejlesztendő feladatra. A dokumentum a tanulók számára a 9–12. évfolyamokra írja elő többek között a „nyelv több szempontú megközelítésének” elsajátítását (NAT, 2012: 62), „a nyelvhasználat társadalmi jelenségként való (szociolingvisztikai) szemléletét”, (ugyanott) illetve „napjaink nyelvi változásainak felismerését” (NAT, 2012, 63. o.). Pontosnak és árnyaltnak, már-már kutatóhoz méltónak tűnnek számomra ezek a sorok. Néhány bekezdéssel lentebb, a Közműveltségi feladatok között szerepel az Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről című alfejezet (NAT, 2012, 70. o.), amelyből kiolvasható az új NAT nyelvpolitikája. A dokumentum szellemisége üdvözlendő: hangsúlyos célként jelenik meg benne a „nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia” (ugyanott), amely többek között a „nyelvváltozatok, nyelvjárások” megismertetését; illetve „a hazánkban élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata” című témakört foglalja magában. A közoktatás elvi fundamentumai tehát adottak ahhoz, hogy a nyelvtanoktatás többszólamú, demokratikus szellemű legyen

  Gyakorló pedagógusok a pedagógusi kompetenciákról

  Get PDF
  A gyakorló pedagógusokkal szembeni társadalmi elvárásoknak való megfelelés egyik indikátora a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére tett tanári erőfeszítések megjelenése a tanítási gyakorlatban. Az írás szerzői azt vizsgálták, hogy a környezetükben tanító pedagógusok mennyire vannak birtokában a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésének, illetőleg a tanári kompetenciaterületek mennyire épültek be tanítási gyakorlatukba, és mennyire járulnak hozzá a tanulók fejlesztéséhez, vagy mit tesznek a pedagógusok annak érdekében, hogy folyamatosan fejlődjenek és fejlesszenek

  Diszlexia és diszkrimináció

  Get PDF
  A felsőoktatási tájékoztató1 szerint egyre több egyetem és főiskola oldja meg a diszlexia problémáját kirekesztéssel. Az intézménybe való bejutás megakadályozásával nem kell többé felmentésekkel bajlódni, sőt a különböző támogatási eljárások terhe alól is mentesül a felsőoktatás. A nagysándori megoldás emberi jogi oldala egyértelműen problémás, de itt most kifejezetten ennek a kérdésnek a pedagógiai-pszichológiai oldalával és ezeknek az oktatásra és kultúrára gyakorolt hatásával kívánunk foglalkozni

  Nyelvre és poétikára koncentrálva

  Get PDF
  Petri György költészetéről a szerző életében két monográfia született, e két művel párhuzamosan számos kritika, esszé, irodalomtörténeti és versértelmezés látott napvilágot. Az életmű lezárulta óta váratott magára egy összefoglaló, kiemelt figyelemmel a szövegekre koncentráló, értekező-elemző monográfia
  SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)is based in HU
  Do you manage SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!