Repositori Institucional de la UIB
Not a member yet
  17388 research outputs found

  Conexiones Mallorca - California

  No full text
  [spa] El principal objetivo de este Trabajo Final de Grado es la búsqueda de la existencia de relaciones entre la isla de Mallorca y el estado norteamericano de California. Se ha llevado a cabo una investigación a través de la historia y de un análisis detallado, encontrando varios aspectos en común entre ambos destinos: conexiones a través de personajes históricos, conexiones arquitectónicas y conexiones turísticas. Gracias a la figura de fray Junípero Serra encontramos la primera conexión, gracias a su gran labor misionera realizada en California. Esto llevará al mission style, un estilo arquitectónico que nace con la creación de las misiones presididas por Serra. Finalmente, se encuentran relaciones turísticas entre ambos territorios gracias al turismo receptor de Estados Unidos con el objetivo de conocer el pueblo natal del santo Junípero.[eng] The main objective of this Final Degree Project is the search for the existence of relations between the island of Mallorca and the North American state of California. An investigation through history and a detailed analysis has been carried out, finding several aspects in common between both destinations: connections through historical personalities, architectural connections, and tourist connections. Through the figure of Father Junípero Serra we found the first connection, due to his great missionary work in California. This will lead to the mission style, an architectural style that was born with the creation of the missions headed by Serra. Finally, we find tourist relations between both territories because of inbound tourism from the United States with the purpose of visiting the birthplace of the Saint Junípero

  La història d'Eivissa, pont per conèixer la Història Universal

  No full text
  [cat] La història és una de les assignatures més importants per poder comprendre el nostre món actual i com hem arribat a aquest punt de civilització i desenvolupament. Com a mestres, tenim el repte de fer aquesta assignatura atractiva i motivadora pels alumnes per tal d’assolir un coneixement bàsic quant al coneixement del seu entorn. És prioritari un canvi en la metodologia de l’ensenyament de l’assignatura d’història per aconseguir aquest objectiu. No s’ha de presentar com una assignatura plena de dades sense significació pels alumnes. Es proposa partir de la història més propera, del nostre entorn insular per tal d’entendre la història universal. Reconeixent el nostre patrimoni, el seu desenvolupament, amb un caràcter emocional, amb una metodologia més motivadora i engrescadora, s'arribarà a donar la consideració que es mereix aquesta assignatura. La història no són simplement dades que es llegeixen en un llibre, són fets que han ocorregut, que formen part del nostre passat i dels quals som hereus.[eng] History is one of the most important subjects to understand our current world and how we have reached this point of civilization and development. As teachers, we have the challenges in order to understand the universal history. A change in the teaching methodology of the history subject is a priority to achieve this goal. It should not be presented as a subject full of meaningless data for students. It is proposed to star from the nearest history, from our island environment, in order to understand the universal history. Recognizing our heritage, its development, with an emotional character, with a more motivating and encouraging methodology, we will come to give the consideration that this subject deserves. History is not just data that is read in a book, it is facts that have happened, that are part of our past and of which we are heirs

  La vivència de les infermeres en el procés d'acompanyament a les famílies que han sofert mort perinatal

  No full text
  [cat] Introducció: l’embaràs és un procés biològic que forma part del nostre entorn. Cada 16 segons neix un nadó mort al món i sovint aquestes pèrdues són invisibilitzades i menyspreades. L’impacte que la mort perinatal causa a les mares i famílies, també afecta les professionals de la salut. No podem deixar passar les conseqüències que té aquest impacte emocional en les professionals sanitàries a causa de la influència que pot tenir en les cures a proporcionar. Objectius: explorar les vivències de les professionals d’infermeria en l’acompanyament a les famílies que han sofert mort perinatal. Mètodes: revisió bibliogràfica de la literatura publicada sobre l’experiència de les infermeres amb la mort perinatal i les famílies que la pateixen, a través de les bases de dades CINAHL Complete (EBSCOhost), IBECS, PubMed, Cochrane Library Plus i Cuiden Plus. S’han escollit articles en anglès i castellà publicats des de 2010 en endavant. Resultats: finalment s’han seleccionat 20 articles els quals la majoria són estudis d’investigació on es fa servir la metodologia qualitativa. Discussió: als estudis es mostren infermeres que parlen de sentiments com la pena, l’ansietat, el ressentiment, la culpa, la ràbia, una sensació de fracàs i impotència. En la vivència de la mort perinatal poden experimentar certa confrontació: la línia que separa la professionalitat del que és personal. Una de les coses que posen en manifest totes les professionals entrevistades en els estudis, és la necessitat de tenir una formació/educació continua sobre la mort perinatal i el dol que l’acompanya. Les actituds o respostes evitatives també destaquen molt en un gran nombre d’estudis. Altres conductes, per exemple, són centrar-se en l’esfera física o, per altra banda, simplement estar present, en silenci, acompanyant a la família/parella. Les relacions que estableixen les infermeres amb les famílies poden variar molt segons les percepcions i actituds. Conclusions: escoltar a les infermeres és essencial i necessari si volem un sistema sanitari al nivell de les demandes de les pacients. Hem pogut observar la quantitat de conseqüències que té una mala gestió d’emocions i les percepcions negatives en la pràctica professional i en la vida personal de les infermeres.[spa] Introducción: el embarazo es un proceso biológico que forma parte de nuestro entorno. Cada 16 segundos nace un recién nacido muerto en el mundo y a menudo estas pérdidas son invisibilizadas y menospreciadas. El impacto que la muerte perinatal causa a las madres y familias, también afecta a las profesionales de la salud. No podemos dejar de pasar las consecuencias que tiene este impacto emocional en las profesionales sanitarias debido a la influencia que puede tener en las curas a proporcionar. Objetivos: explorar las vivencias de las profesionales de enfermería en el acompañamiento de las familias que han sufrido muerte perinatal. Métodos: revisión bibliográfica de la literatura publicada sobre la experiencia de las enfermeras con la muerte perinatal y las familias que la padecen, a través de las bases de datos CINAHL Complete (EBSCOhost), IBECS, PubMed, Cochrane Library Plus y Cuiden Plus. Se han escogido artículos en inglés y castellano publicados desde 2010 en adelante. Resultados: finalmente se han seleccionado 20 artículos de los cuales la mayoría son estudios de investigación donde se usa la metodología cualitativa. Discusión: en los estudios se muestran enfermeras que hablan de sentimientos como la pena, la ansiedad, el resentimiento, la culpa, la rabia, sensación de fracaso e impotencia. En la vivencia de la muerte perinatal pueden experimentar cierta confrontación: la línea que separa la profesionalidad de lo personal. Una de las cosas que ponen en manifiesto todas las profesionales entrevistadas en los estudios, es la necesidad de tener una formación/educación continua sobre la muerte perinatal y el duelo que la acompaña. Las actitudes o respuestas evitativas también destacan mucho en un gran número de estudios. Otras conductas son, por ejemplo, centrarse en la esfera física de la paciente o por otro lado simplemente estar presente, en silencio, acompañando a la familia/pareja. Las relaciones que establecen las enfermeras con las familias pueden variar mucho según les percepciones y actitudes. Conclusiones: escuchar a las enfermeras es esencial y necesario si queremos un sistema sanitario al nivel de las demandas de las pacientes. Hemos podido observar la cantidad de consecuencias que tiene una mala gestión de emociones y las percepciones negativas en la práctica profesional y en la vida personal de las enfermeras.[eng] Introduction: pregnancy is a biological process that is part of our environment. Every 16 seconds a newborn is stillborn in the world and these losses are often invisible and underestimated. The impact of perinatal death on mothers and families also affects health professionals. We cannot overlook the consequences of this emotional impact on health professionals because of the influence it can have on the care to be provided. Objectives: to explore the experiences of nursing professionals in accompanying families who have suffered perinatal death. Methodology: literature review on the experience of nurses with perinatal death and the families who suffer it, through the databases CINAHL Complete (EBSCOhost), IBECS, PubMed, Cochrane Library Plus and Cuiden Plus. Articles in English and Spanish published from 2010 onwards were selected. Results: 20 articles have been finally selected, more of which are descriptive studies with qualitative methodology. Discussion: in the literature nurses talk about feelings such as grief, anxiety, resentment, guilt, anger, sense of failure and helplessness. In the context of perinatal death, they may experience a certain confrontation: the line that separates professionalism from the personal matters. One of the things highlighted by all the professionals interviewed in the studies is the need for continuous training/education on perinatal death and the mourning that accompanies it. Avoidant attitudes also feature strongly in many studies. On one hand, other behaviors are for example focusing on the physical sphere of the patient, on the other hand, simply being present, in silence, accompanying the family/couple. The relationship that nurses establish with families can vary greatly according to their perceptions and attitudes. Conclusions: listen to nurses is essential and necessary if we want a healthcare system that keeps up with the demands of patients. We have been able to observe the many consequences of poor management of emotions and negative perceptions in the professional practice and personal life of nurses

  Study on the current situation of Accessible Tourism in Palma de Mallorca

  No full text
  [eng] Social development has made tourism a universal necessi ty , and people with barriers to travel have the same demands and need t o be taken into serious consideration. T his p aper adopts a literature review of the hi story and current situa tion of the development of accessible tourism in Spain as a w hole. Taking Palma, a top tourist destination in Spain, as a ca se study, the paper inv estigates the situation of accessible t o urism facilities i n Palma through a combinatio n of field survey and q uestionnaire analysis, and focuses on the elderly, disabled a nd mother and baby groups to evaluate their experience of acces sible tourism facilitie s in Palma. Based on this, the experien c es an d problems of the development of accessib le tourism in Palma are discussed, and some improvement measures are proposed

  Determinar la eficacia de las intervenciones en las escuelas para la prevención de ideas o conductas suicidas en los adolescentes

  No full text
  [spa] El suicidio es un grave problema de salud pública ya que es la segunda causa de muerte en la población adolescente. Es por ello que se debe destacar la importancia de establecer prevención a nivel social y las escuelas son un entorno único en el que se puede realizar intervención para una buena valoración posterior. El objetivo principal de este estudio es determinar la eficacia de las intervenciones escolares para la prevención de ideas o comportamientos suicida en adolescentes. Para ello, se evalúa con detenimiento todos los programas que se realizan a nivel mundial, con la finalidad de compararlos y valorar su nivel de eficacia para la disminución de la prevalencia en la idea o conducta suicida. Tras la revisión, se destacan principalmente cuatro programas, todos ellos universales, es decir, dirigido a todos los niños/adolescentes; Sources of strength en el que se capta a lideres de iguales en los centros escolares donde destaca que la conexión social puede reducir el riesgo de suicidio mediante unos mecanismos de protección, incluido el bienestar psicológico y habilidades para el afrontamiento, SOS se utilizan materiales didácticos para evidenciar la depresión y el suicidio, y posteriormente se crea un debate guiado, Good Behavior Game (el juego del buen comportamiento), se puede iniciar en la infancia y se trata de evitar desarrollar el comportamiento antisocial agresivo y aprovecha la influencia de los maestros y los estudiantes para promover el control de las actitudes y YAM que promueve habilidades de afrontamiento y estilos de vida saludables. Se puede destacar que todos ellos han mostrado eficacia a la hora de la prevención escolar en la idea o comportamiento suicida. Se necesita más evidencia para poder determinar cual seria el mejor de todos, pero como ya se ha mencionado, es crucial que la prevención para evitar la idea suicida se implante en todas las escuelas posibles.[cat] El suïcidi és un greu problema de salut pública ja que és la segona causa de mort a la població adolescent. És per això que cal destacar la importància d'establir prevenció a nivell social i les escoles són un entorn únic on es pot fer intervenció per a una bona valoració posterior. L´objectiu principal d´aquest estudi és determinar l´eficàcia de les intervencions escolars per a la prevenció d´idees o comportaments suïcida en adolescents. Per això, s'avalua amb deteniment tots els programes que es realitzen a nivell mundial, amb la finalitat de comparar-los i valorar-ne el nivell d'eficàcia per a la disminució de la prevalença en la idea o conducta suïcida. Després de la revisió, es destaquen principalment quatre programes, tots universals, és a dir, dirigit a tots els nens/adolescents; Sources of strength en què es capta líders d'iguals als centres escolars on destaca que la connexió social pot reduir el risc de suïcidi mitjançant uns mecanismes de protecció, inclòs el benestar psicològic i habilitats per a l'afrontament, SOS s'utilitzen materials didàctics per a evidenciar la depressió i el suïcidi, i posteriorment es crea un debat guiat, Good Behavior Game (el joc del bon comportament), es pot iniciar a la infància i es tracta d'evitar desenvolupar el comportament antisocial agressiu i aprofita la influència dels mestres i els estudiants per promoure el control de les actituds i el YAM que promou habilitats d'afrontament i estils de vida saludables. Es pot destacar que tots han mostrat eficàcia a l'hora de la prevenció escolar en la idea o comportament suïcida. Cal més evidència per poder determinar quin seria el millor de tots, però com ja s'ha esmentat, és crucial que la prevenció per evitar la idea suïcida s'implanti a totes les escoles possibles.[eng] Suicide is a serious public health problem as it is the second leading cause of death in the adolescent population. That is why the importance of establishing prevention at a social level should be highlighted and schools are a unique environment in which intervention can be carried out for a good subsequent assessment. The main objective of this study is to determine the efficacy of school interventions for the prevention of suicidal ideation or behavior in adolescents. To do this, all the programs that are carried out worldwide are carefully evaluated, in order to compare them and assess their level of effectiveness in reducing the prevalence of suicidal ideation or behavior. After the review, four programs stand out, all of them universal, that is, aimed at all children/adolescents; Sources of strength in which peer leaders are recruited in schools where it highlights that social connection can reduce the risk of suicide through protective mechanisms, including psychological well-being and coping skills, SOS educational materials are used to show depression and suicide, and subsequently a guided debate is created, Good Behavior Game (the game of good behavior), can be started in childhood and tries to avoid developing aggressive antisocial behavior and takes advantage of the influence of teachers and students to promote attitude control and YAM which promotes coping skills and healthy lifestyles. It should be noted that all of them have shown efficacy when it comes to preventing suicidal ideation or behavior at school. More evidence is needed to determine which would be the best of all, but as already mentioned, it is crucial that prevention to avoid suicidal ideation is implemented in all possible schools

  Convergencia/divergencia en cuanto a la omisión del objeto directo en hablantes bilingües de español y catalán en Mallorca

  No full text
  [spa] El estudio llevado a cabo en estas páginas se centra en si los hablantes bilingües en español y catalán en Mallorca transfieren rasgos propios de su L1 a la L2 en cuanto a la omisión del objeto directo. Tras describir el fenómeno lingüístico y comentar algunos estudios previos sobre la materia se ha lanzado la siguiente hipótesis (planteada en el cuarto apartado de este trabajo): la incidencia de omisión del objeto directo donde es esperable en español bajará a raíz de que los informantes dominantes en catalán posiblemente no estén habituados a realizarla al no existir en su gramática, a la par que en catalán el porcentaje de producción del partitivo en bajará también a causa de que los individuos dominantes en español probablemente no sean capaces de producirlo cuando es necesario. Con el fin de comprobar la validez o de revocar esta hipótesis se han elaborado tres cuestionarios para la recogida de datos sobre el objeto de estudio: el primero de ellos busca conocer el perfil lingüístico de los hablantes bilingües y los dos siguientes (uno en español y otro en catalán) presentan dos tareas diferentes: una de aceptabilidad y otra de producción a partir de una serie de oraciones propuestas. Los resultados obtenidos no se ajustan del todo a la hipótesis inicial pues tanto los dominantes en español como los dominantes en catalán han producido, por lo general, la respuesta esperada, de modo que el nivel de transferencias entre lenguas en cuanto a la omisión del objeto directo no es especialmente alto entre los encuestados. No obstante, sí que se ha observado que algunos informantes con español como L1 han presentado dificultades a la hora de producir el partitivo en catalán. Los resultados obtenidos por parte de este grupo de informantes han resultado interesantes, pues en vez de copiar la omisión del objeto directo que harían en español, han colocado donde corresponde del partitivo un pronombre definido, que no es esperable en ese caso al ser los objetos directos -definidos y -específicos. Esto demuestra que los informantes son conscientes de que se necesita un pronombre, pero que al no ser capaces de producir el partitivo catalán colocan uno que usan a menudo para sustituir el objeto directo en español: el definido, a pesar de ser incorrecto en este caso. A modo de conclusión, pues, vemos que los hablantes bilingües en Mallorca, por lo general, distinguen bien los rasgos sintácticos de una lengua y de otra en cuanto a la omisión del objeto directo. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el volumen de estudios previos sobre este tema no es muy grande y por tanto se espera que a partir de ahora se lleven a cabo más análisis sobre este, pues los resultados obtenidos son relevantes para conocer mejor la percepción y el habla de individuos bilingüe

  Comunicación eficaz para el manejo emocional de pacientes y familiares en cuidados paliativos

  No full text
  [spa] La comunicación es una herramienta clave para sobre llevar la ardua tarea que conlleva el acompañamiento de un ser querido que está en la fase final de su vida. Nosotras como enfermeras encargadas del cuidado de un paciente con una enfermedad incurable, sabemos que la familia es el pilar fundamental para que el proceso en esta dura etapa sea lo más llevadero posible. Nuestro cometido es guiar al paciente-familia para obtener un bienestar emocional, social y espiritual adecuado que implique tranquilidad y sosiego para ambos. Objetivo: Definir la comunicación como un instrumento esencial para fomentar una comunicación eficaz entre la familia y los pacientes en la última etapa de su vida. Estrategia de búsqueda bibliográfica: Revisión bibliográfica de distintas bases de datos PubMed, IBECS, Cuiden Plus, SCORPUS, ERIC, Cochrane, incluyendo también varios artículos mediante “bola de nieve” a través de Google Scholar, en castellano e inglés. Consultando también páginas web oficiales de asociaciones y sociedades como SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). Los limites usados fueron años de difusión de 2017 hasta la fecha y publicaciones de textos completos. Resultados: Total de 26 documentos empleados para determinar los objetivos programados en este trabajo. Discusión: La comunicación sienta las bases para crear un estrecho vínculo pacientefamilia. Esta conexión es necesaria para que desaparezcan las inseguridades y únicamente quede el bienestar emocional para ambos. Conclusión: Este trabajo refleja la necesidad que tiene nuestra profesión de disponer de habilidades y conocimientos en todos los sentidos, no solo en técnicas y procedimiento, para poder estar capacitada en el ámbito de los cuidados paliativos, solo así se conseguirá una atención eficaz en el cual primará la confianza y el bienestar paciente-familia. Es necesario que el cuidado y la atención en esta etapa de la vida de un paciente esté basado en una comunicación terapéutica humanizada, garantizando que el vínculo familiar sea satisfactorio y contribuyendo a mantener una buena relación para eliminar los obstáculos que puedan surgir durante el proceso de la enfermedad.[eng] Communication is a key tool to overcome the arduous task of accompanying a loved one who is in the final phase of his life. We, as nurses in charge of caring for a patient with an incurable disease, know that the family is the fundamental pillar so that the process in this difficult stage is as bearable as possible. Our mission is to guide the patient-family to obtain adequate emotional, social and spiritual well-being that implies tranquility and calm for both. Objective: To define communication as an essential tool to promote effective communication between family and patients in the last stage of their life. Bibliographic search strategy: Bibliographic review of different PubMed, IBECS, Cuiden Plus, SCORPUS, ERIC, Cochrane databases, also including several articles by "snowballing" through Google Scholar, in Spanish and English. Also consulting official websites of associations and societies such as SECPAL (Spanish Society for Palliative Care) and the WHO (World Health Organization). The limits used were years of diffusion from 2017 to date and full text publications. Results: I collected a total of 26 documents used to determine the objectives programmed in this work. Discussion: Communication lays the foundations to create a close patient-family bond, this connection is necessary so that insecurities disappear and only emotional well-being remains for both. Conclusion: This work reflects the need for our profession to have skills and knowledge in all senses, not only in techniques and procedures, to be able to be trained in the field of palliative care, only in this way will effective care be achieved in the which will prioritize patient-family trust and well-being. It is necessary that the care and attention at this stage of a patient's life be based on a humanized therapeutic communication, guaranteeing that the family bond is satisfactory and contributing to maintaining a good relationship to eliminate the obstacles that may arise during the treatment process. the illness

  Efectos de la tecnología en el desarrollo relacional del adolescente

  No full text
  [spa] El objetivo general es describir la relación existente entre el uso de la tecnología y las alteraciones generadas a nivel relacional entre los adolescentes. Por este motivo se realiza una revisión bibliográfica haciendo uso de diferentes bases de datos, donde se incluyen 23 artículos tras anular aquellos que no cumplían con los criterios establecidos. De estos estudios utilizados se consigue observar como los adolescentes se ven expuestos de forma inmediata a dispositivos digitales. Esta exposición afecta a diversas áreas del desarrollo del adolescente, por un lado se observan efectos gratificantes del uso de las tecnologías, destacando la función de ayuda especialmente en aquellos adolescentes que presentan más dificultades para establecer relaciones. También se muestran las consecuencias las cuales destacan por generar depresión y ansiedad, que conducen al aislamiento social y la soledad. Estos impactos acaban afectando también a otras áreas del desarrollo; así como al comportamiento, donde predominan actitudes de agresividad y desobediencia, a la esfera emocional, déficit de sueño y rendimiento académico. Como profesionales sanitarios, debemos instruir a la población sobre el uso de la tecnología y promover estilos de vida saludables, explicando el efecto de las pantallas y proponiendo pautas de mejora.[cat] L'objectiu general és descriure la relació existent entre l'ús de la tecnologia i les alteracions generades a nivell relacional entre els adolescents. Per aquest motiu es realitza una revisió bibliogràfica fent ús de diferents bases de dades, on s'inclouen 23 articles després d'anul·lar aquells que no complien amb els criteris establerts. D'aquests estudis utilitzats s'aconsegueix observar com els adolescents es veuen exposats de manera immediata a dispositius digitals. Aquesta exposició afecta a diverses àrees del desenvolupament de l'adolescent, d'una banda s'observen efectes gratificants de l'ús de 4 les tecnologies, destacant la funció d'ajuda especialment en aquells adolescents que presenten més dificultats per a establir relacions. També es mostren les conseqüències les quals destaquen per generar depressió i ansietat, que condueixen a l'aïllament social i la solitud. Aquests impactes acaben afectant també altres àrees del desenvolupament; així com al comportament, on predominen actituds d'agressivitat i desobediència, a l'esfera emocional, dèficit de somni i rendiment acadèmic. Com a professionals sanitaris, hem d'instruir a la població sobre l'ús de la tecnologia i promoure estils de vida saludables, explicant l'efecte de les pantalles i proposant pautes de millora.[eng] The general objective is to describe the relationship between the use of technology and the relational alterations between teenagers. For this reason, a bibliographic review is carried out using different databases, including 23 articles after cancelling those that did not meet the criteria. From these studies used it is possible to observe how teenagers are immediately exposed to digital devices. This exposure affects several areas of teenage development, on the one hand there are rewarding effects on the use of technologies, highlighting the role of aid especially in those teenagers who are finding it more difficult to establish relationships. The consequences are also shown to generate depression and anxiety, leading to social isolation and solitude. These impacts also end up affecting other areas of development as well as behavior, where attitudes of aggressiveness and disobedience predominate, the emotional sphere, sleep deficit and academic performance. As health professionals, we must instruct people about the use of technology and promote healthy lifestyles, explaining the effects of screens and proposing better patterns

  Cançons populars mallorquines, d'Antoni M. Penya: edició i estudi introductori

  No full text
  Abstract not availabl

  La enseñanza en los valores a través de los cuentos

  No full text
  [spa] Con este trabajo se pretende dar la importancia que se merecen a la aplicación didáctica de los valores a través de la literatura infantil en este caso a través de los cuentos, ya que se considera una de las mejores herramientas para trabajar en ellos. Se expone la importancia del cuento en la etapa de Educación Infantil como un instrumento que favorece la formación integral del alumnado, ayudando a la integración y la socialización de los niños y niñas. El cuento es uno de los mayores elementos motivadores que se puede utilizar en la escuela ya que los alumnos se sienten identificados y son participes de una historia. Por tales motivos se ha creado una propuesta de una primera actividad que irá seguida de otra actividad principal y una ronda de preguntas para ver si han conseguido entender los valores que se puedan encontrar en el cuento. Con esta propuesta lo que se intenta conseguir es que los niños y niñas sean conscientes de la importancia que tiene los cuentos en el aula ya que les pueden enseñar grandes valores que les servirán en su día a día A través de los cuentos se podrán trabajar diversos valores como la integración, la amistad, el altruismo, el respeto, el compartir, la justicia y el respeto a la diversidad. Estos valores se podrán trabajar de manera lúdica y cooperativa y esto hará que todos los alumnos puedan descubrir dichos valores teniendo como fin una interiorización y asimilación de los mismos. Por tanto, el objetivo de este proyecto es contribuir al conocimiento de los valores a través de la literatura infantil, siendo el cuento el instrumento utilizado para poder educar en valores a los niños y niñas de Educación Infantil.[eng] With this work we intend to give the importance they deserve to the didactic application of values through children’s literature, in this case throught stories, since it is considered one of the best tolos to work on them. The importance of the story in the Early Childhood Education stage is exposed as an instrument that favors the integral formation of the student body, helping the integration and socialization of boys and girls. The story is one of the greatest motivating elements that can be used at school since students feel identified and are participants in a story. For these reason, a proposal has been created for a first activity that will be followed by another main activity and a round of questions to see if they have managed to undertand the values that can be found in the story. What we are tryung to achieve whit this proposal is to make children aware of the importance of stories in the classroom, since they can teach them great values such as integration, friendship, altruism, respect, sharing, justice and respect for diversity. These values can be worked on in a playful and cooperative way can be worked on in a playful and cooperative way and this will allow all students to discover these values with the aim of internalizing and assimiating them. Therefore, the objective of this Project is to contribute to the knowledge of values through children’s literature, the story being the instrument used to educated children in Early Childhood Education in values

  0

  full texts

  17,388

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repositori Institucional de la UIB
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇