Afyon Kocatepe University

Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
Not a member yet
  9364 research outputs found

  Determination of quality characteristics of dry and wet aged meat that application of papain and fungal protease enzymes

  No full text
  Bu çalışmada papain ve fungal proteaz uygulamaları ile birlikte kuru ve yaş olgunlaştırma yöntemlerinin sığır eti kalitesine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 22-24 aylık 300-350 kg karkas ağırlığına sahip 12 adet erkek sığırdan sağ ve sol olarak elde edilen 24 adet kontrfile (M. longissimus lumborum) kullanılmıştır. Kontrfileler 8 gruba ayrılmış, 3 farklı derişimde enzim uygulanarak kuru ve yaş olgunlaştırmaya tabi tutulmuştur. Kuru olgunlaştırmada kemikli kontrfileler 1 °C sıcaklık, %85 bağıl nemde; yaş olgunlaştırmada kemiksiz kontrfileler yüksek oksijen ve nem bariyer özelliğine sahip plastik vakumlama torbasında vakumlandıktan sonra 1 °C sıcaklıkta 28 gün olgunlaştırılmışlardır. Olgunlaştırma işlemlerinin, başlangıç (0), 2., 7., 14., 21. ve 28. günlerinde mikrobiyolojik, fizikokimyasal ve duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. Olgunlaştırma süreci boyunca toplam aerobik koloni, psikrotrofik bakteri, Enterobacteriaceae grubu bakteri, Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas spp., laktik asit bakteri, maya ve küf sayılarında genellikle artışlar gözlemlenmiştir. Enzim uygulamaları genel olarak mikroorganizma sayılarını azaltmıştır. Laktik asit bakteri haricinde, kuru olgunlaştırma grupları mikroorganizma sayılarının, yaş olgunlaştırma gruplarından daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Olgunlaştırma işlemlerinin devamı ile pH, ağırlık kaybı, su tutma kapasitesi ve tiyobarbitürik asit reaktif maddeler değerlerinde genellikle artma, aw değerlerinde ise genellikle azalma belirlenmiştir. Enstrümantal renk analizleri sonucunda, olgunlaştırma sürecinde a*, b*, C* değerlerinde genellikle azalma kaydedilirken, L* ve h* değerlerinde ise genellikle artma tespit edilmiştir. Olgunlaştırma sürecinin devamı sonucu; tekstür profil analizlerine ait sertlik, iç yapışkanlık, sakızımsılık ve çiğnenebilirlik değerlerinde genellikle azalma belirlenirken, benzer şekilde Warner-Bratzler (WB) kesme kuvveti ve WB sertlik değerlerinde de azalma kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra enzim ve yaş olgunlaştırma uygulamalarının WB kesme kuvveti ve WB sertlik değerlerini daha da azalttığı tespit edilmiştir (p<0,05). Duyusal analizlere ait tekstür, sululuk, lezzet ve genel beğeni özellikleri panelistler tarafından olumlu değerlendirilmiş; aynı zamanda enzim uygulanan gruplar, kontrol gruplarından ve yaş olgunlaştırma grupları, kuru olgunlaştırma gruplarından daha yüksek puan almıştır (p<0,05). Sonuç olarak; sığır etinin tekstürel ve duyusal özelliklerinin geliştirilmesinde, papain ve fungal proteaz uygulanarak gerçekleştirilen yaş olgunlaştırma yönteminin, aynı enzimlerin uygulanarak gerçekleştirildiği kuru olgunlaştırma yönteminden daha etkili olduğu tespit edilmiştir.In this study, it was aimed to determine the effects of dry and wet aging methods with papain and fungal protease applications on beef quality. For this purpose, 24 striploins (M. longissimus lumborum) obtained from 12 male cattle aged 22-24 months with a carcass weight of 300-350 kg, right side and left side, were used. The striploins were divided into 8 groups and subjected to dry and wet aging by applying 3 different concentrations of enzyme. In dry aging, bone-in striploins were aged at 1 °C and 85% relative humidity; in wet aging, boneless striploins were vacuumed in a plastic vacuum bag with high oxygen and moisture barrier properties and then aged at 1 °C for 28 days. Microbiological, physicochemical and sensory analyzes were carried out on the beginning (0), 2nd, 7th, 14th, 21st and 28th days of the aging processes. During the aging process, increases were generally observed in the number of total aerobic colony, psychrotrophic bacteria, Enterobacteriaceae group bacteria, Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas spp., lactic acid bacteria, yeast and mold. Enzyme applications generally reduced the number of microorganisms. Except for lactic acid bacteria, it was observed that the number of microorganisms in dry aging groups was higher than in wet aging groups. With the continuation of the aging processes, pH, weight loss, water holding capacity and thiobarbituric acid reactive substances values were generally increased, and aw values were generally decreased. As a result of instrumental color analyses, while a*, b*, C* values generally decreased during the aging process, L* and h* values generally increased. As a result of the continuation of the aging process; While a decrease was generally determined in the hardness, cohesiveness, gumminess and chewiness values of the texture profile analyses, a similar decrease was also recorded in the Warner-Bratzler (WB) shear force and WB hardness values. In addition, it was determined that enzyme and wet aging applications further reduced WB shear force and WB hardness values (p<0.05). Texture, juiciness, flavor and general liking characteristics of sensory analysis were evaluated positively by the panelists; At the same time, enzyme applied groups received higher scores than control groups and wet aging groups received higher scores than dry aging groups (p<0.05). In conclusion; It has been determined that the wet aging method by applying papain and fungal protease is more effective in improving the textural and sensory properties of beef than the dry aging method by applying the same enzymes.Bu tez çalışması; Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: “20.SAĞ.BİL.24

  Determination of heavy metal migration in different kinds of yogurt produced in earthenware

  No full text
  Bu çalışmada, inek, koyun ve manda sütlerinden çömleklerde yoğurt mayalanmış ve bu yoğurtlardan 2., 4., 6., 8., ve 10. günlerde numune alınarak çömlekten yoğurda geçen Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Cd ve Pb düzeyleri araştırılmıştır. Ayrıca % 4’lük asetik asit migrasyon testi uygulanmıştır. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular, hem %4 asetik asit testinde hem de inek, koyun ve manda yoğurtlarında çalışma süresince migrasyonun gerçekleştiği ve artarak devam ettiği izlenmiştir. Çalışmada inek, koyun ve manda yoğurtlarında migrasyon düzeyleri % 4’lük asetik asitle gerçekleştirilen migrasyon düzeyleri ile karşılaştırıldığında %4 asetik asit çözeltisinde daha yüksek düzey de migrasyon gerçekleştiği görülmüştür. Çalışmada inek, koyun ve manda yoğurtlarında Pb ve Cd migrasyon düzeyleri % 4’lük asetik asitle gerçekleştirilen migrasyon düzeyleri ile karşılaştırıldığında elde edilen tüm sonuçlar yasal limitlerin altında kalmaktadır. Yine inek, koyun ve manda yoğurtlarında migrasyon düzeyleri % 4’lük asetik asitle gerçekleştirilen migrasyon düzeyleri ile karşılaştırıldığında, % 4 asetik asit çözeltisi deneyinde Al bildirilen spesifik salım limiti (SRL) değerinin üzerine çıkmıştır. İnek, koyun ve manda yoğurtlarında ise çalışmanın 10. Günü alınan örneklerde SRL değerinin üzerinde Al değerleri gözlenmiştir. Cr, Mn, Co, Ni, Cu ve Fe değeri bütün gruplarda ve alınan tüm numune zamanlarında belirtilen SRL limitinin altındadır. Zn ise koyun yoğurdunda çalışmanın 4,6,8 ve 10. günlerinde ve Manda yoğurtlarında 8. ve 10. Gününde belirtilen SRL düzeyinin üzerinde çıkmıştır. Koyun ve Manda sütlerinin Zn düzeyinin yüksek olduğu için yoğurtlarda da yüksek seviyede Zn düzeylerinin gerçekleştiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, Pb ve Cd gibi iki toksik etkili ağır metaller değil, diğer ağır metallerinde toprak kaplardan migrasyonu mümkündür. Mevcut mevzuatta bu konuda eksiklikler bulunmakta olup, gelecekteki çalışmaların bu yönde gelişim göstermesi muhtemeldir. Bununla birlikte toprak kapların yapıldığı ham maddeler ve üretim proseslerinde kalite kontrol standartlarının uygulanmasıyla sağlanabilir. Yüksek seviyedeki metallerin insan sağlığı üzerindeki tehlikeleri konusunda toplumda farkındalık yaratılması büyük önem taşımaktadır.In this study, yoghurt was fermented in pots from cow, sheep and buffalo milk and the levels of Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Cd and Pb transferred from the pot to the yoghurt were investigated by taking samples on the 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th days. In addition, 4% acetic acid migration test was applied. The findings of the study showed that migration occurred and increased during the study period both in 4% acetic acid test and in cow, sheep and buffalo yoghurt. When the migration levels of cow, sheep and buffalo yoghurt were compared with the migration levels of 4% acetic acid, it was observed that a higher level of migration occurred in 4% acetic acid solution. When the migration levels of Pb and Cd in cow, sheep and buffalo yoghurt were compared with the migration levels with 4% acetic acid, all the results obtained were below the legal limits. Again, when the migration levels of Al in cow, sheep and buffalo yoghurt were compared with the migration levels carried out with 4% acetic acid, Al exceeded the reported specific release limit (SRL) value in the 4% acetic acid solution experiment. In cow, sheep and buffalo yoghurt, Al values above the SRL value were observed in the samples taken on the 10th day of the study. Cr, Mn, Co, Ni, Cu and Fe values were below the SRL limit in all groups and at all sample times. Zn was above the SRL in sheep yoghurt on days 4, 6, 8 and 10 of the study and in buffalo yoghurt on days 8 and 10. Since the Zn levels of sheep and buffalo milk were high, it is thought that high levels of Zn were also realised in yoghurt. In conclusion, not only two toxic heavy metals such as Pb and Cd, but also other heavy metals can migrate from earthenware containers. There are deficiencies in the current legislation in this regard, and future studies are likely to develop in this direction. However, it can be ensured by applying quality control standards in the raw materials and production processes of earthenware containers. It is of great importance to raise public awareness about the dangers of high levels of metals on human health.Bu tez çalışması; Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırmaları Koordinasyon Birimi (BAPK) Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: “23.SAĞ.BİL.04

  Investıgatıon of the therapeutıc effectıveness of olıve leaf extrate on scıatıc nerve ınjury ın rats

  No full text
  Yapılan çalışmada zeytin yaprağı ekstratının ratlardaki siyatik sinir hasarının üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma 32 adet erişkin Wistar Albino ırk dişi rat üzerinde gerçekleştirildi. Denekler KONTROL, SHAM, ZY200 VE ZY400 gruplarına ayrıldı. Deneklere klinik değerlendirmeler için skin prick test, sinir fonksiyon analizi için walking track test ve EMG ölçümleri anestezi altında yapıldı. Çalışmanın ilk günü denekler kontrol grubu hariç olmak üzere anestezi altında operasyona alınarak, sağ bacaktaki siyatik sinirleri eksplore edildi. Eksplore edilen siyatik sinirlere bulldog klemp yardımıyla 60 saniye boyunca kompresyon uygulanarak siyatik sinir hasarı oluşturuldu. SHAM grubuna herhangi bir ilaç verilmedi, ZY200 grubuna 200 mg/kg/gün; ZY400 grubuna ise 400 mg/kg/gün doz ile zeytin yaprağı ekstratı gavaj yoluyla 8 hafta boyunca verildi. Çalışmanın sonunda ratlar sakrifiye edilerek histopatolojik, biyokimyasal ve hemotoloji yönünden değerlendirmeler yapıldı. Histopatolojik değerlendirmeler aksonal dejenerasyon, ödem ve vakuolizasyon yönünden değerlendirildi; ZY200 ve ZY400 gruplarının sonuçları KONTROL ve SHAM gruplarına oranla daha iyi olduğu görüldü ve istatiksel olarak anlamlı fark izlendi (p<0,05). Biyokimyasal değerlendirilmelerde NGF, TAS, TOS ve TGF-β1 yönünden değerlendirildi. ZY200 ve ZY400 gruplarının sonuçları SHAM ve KONTROL gruplarına göre daha iyi olduğu görüldü; NGF ve TOS değerlerinde anlamlı fark (p<0,05) izlenirken; TAS değerlerinde anlamlıya yakın fark (p=0,052) izlendi, TGF-β1 değerlerinde anlamlı fark izlenmedi (p=0,084). Klinik değerlendirmelerde skin prick test, sinir fonksiyon indeksi ve EMG ölçümlerinde anlamlı farklar izlenmiştir (p<0,05). Hematolojik değerlendirmelerde MID(%), MID, GRAN, RBC, MCV değerlerinde anlamlı farklar izlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak; zeytin yaprağı ekstratının siyatik sinir hasarı üzerinde iyileşmesine olumlu etkisi olduğu klinik, histopatolojik, biyokimyasal ve hematolojik incelemelerle ortaya konmuş olup daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.The aim of the study was to investigate the effect of olive leaf extract on sciatic nerve damage of rats. The investigation conducted on 32 adult female rats. Groups were divided into four groups as CONTROL, SHAM, ZY200 and ZY400. For clinical evaluations skin prick test, walking track test for sciatic functional index and EMG measurements performed on the subjects under anesthesia. The subjects applied general anesthesia on the first day with followed exploration of sciatic nerve on right legs of subjects except control group. The explorated sciatic nerves clembed with bulldog clamb for 60 seconds for make sciatic nerve injury. The SHAM group was not given any medication. 200 mg/kg/day to the ZY200 group; The ZY400 group was given olive leaf extract via gavage at a dose of 400 mg/kg/day for 8 weeks. At the end of the study, the rats were sacrificed, and histopathological, biochemical, and hematological evaluations were conducted. Histopathological evaluations were evaluated in terms of axonal degeneration, edema and vacuolization; The results of the ZY200 and ZY400 groups were seen to be better than the CONTROL and SHAM groups, and a statistically significant difference was observed (p <0.05). In the biochemical evaluations, NGF, TAS, TOS, and TGF-β1 were assessed. The results of the ZY200 and ZY400 groups were found to be superior to the SHAM and CONTROL groups. A significant difference (p<0.05) was observed in NGF and TOS values, and there was a nearly significant difference in TAS values (p = 0.052). However, no significant difference was observed in TGF-β1 values (p = 0.084). In clinical evaluations, significant differences were observed in skin prick test, nerve function index and EMG measurements (p <0.05). In hematogical evalutions, significant differences were observed in MID (%), MID, GRAN, RBC, MCV values (p<0,05). In conclusion; Clinical, histopathological, biochemical and hematological examinations have shown that olive leaf extract has a positive effect on the healing of sciatic nerve damage, and we believe that more detailed research is needed.Bu tez çalışması; Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırmaları Koordinasyon Birimi (BAPK) Tarafından Desteklenmiştir. 23 SAĞ. BİL. 0

  Identıfıcatıon of harmful snps ın the lcat gene assocıated wıth fısh-eye dısease usıng ın sılıco methods

  No full text
  Balık gözü hastalığı, lesitin kolesterol açil transferaz eksikliğinin serum serbest kolesterol seviyesinin yükselmesine yol açan, oldukça nadir görülen bir kolesterol metabolizması hastalığıdır. Günümüzde DNA’da kodlanan bölgelerde ve kodlanmayan bölgelerde bulunan SNP’lerin birçok hastalıkla ilişkisi gösterilmiştir. Bunlar arasında, yanlış anlamlı SNP'ler insanlarda proteinlerin fonksiyonel çeşitliliği ile sonuçlanan amino asit farklılıklarından sorumlu oldukları için oldukça önemlidir. Bu tez çalışmasında in siliko yöntemler kullanılarak bir analiz çalışması yapılmıştır. Balık gözü hastalığı ile ilişkilendirilen LCAT genindeki yanlış anlamlı SNP’lerin in siliko analizlerini yapabilmek amacıyla, kullanımı kamuya açık olan veri tabanları ve çevrimiçi yazılım araçları kullanılmıştır. LCAT geninde bulunan SNP’lerin bilgilerine NCBI dnSNP veri tabanından ulaşılmıştır ve 2836 SNP tespit edilmiştir. Bu SNP’lerden yanlış anlamlı olanlar filtrelenmiş ve tespit edilen 795 SNP araştırma için seçilmiştir. SIFT, PolyPhen-2, PROVEAN, SNPs&GO, Mutation Assessor, SNAP2 ve PhD-SNP yazılım araçlarının her birinde aynı anda zararlı olduğu tahmin edilen amino asit değişimleri filtrelenmiştir. Toplam 7 adet varyantın tüm programlarda zararlı olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra zararlı olduğu tespit edilen 7 adet varyantın protein stabilizasyonu üzerindeki olası etkilerini tahmin etmek amacıyla I-Mutant ve MUpro yazılım araçları kullanılmıştır. I-Mutant 3.0 yazılım aracı ile yapılan çalışmada 7 varyantın da protein stabilizasyonunu azaltıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. LCAT genine ait yanlış anlamlı SNP’ler arasında zararlı/ hastalıkla ilişkili olabileceği belirlenen 7 SNP’nin MUpro çevrimiçi yazılım aracı ile yapılan analiz çalışmasında elde edilen bulgular sonucunda amino asit değişiminin tümünün protein stabilizasyonunu azalttığı tespit edilmiştir. Bu çalışma tanısal ve deneysel çalışmalara yol göstermek amacıyla yapılmıştır. Yüksek riskli olduğu tahmin edilen SNP’lerin, balık gözü hastalığı ile ilişkili deneysel ve klinik çalışmalarda öncelikli olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.Fish eye disease is an extremely rare disease of cholesterol metabolism in which lecithin cholesterolacyl transferase deficiency leads to increased serum free cholesterol levels. Today, SNPs located in coding regions and non-coding regions of DNA have been shown to be associated with many diseases. Among these, missense SNPs are very important as they are responsible for amino acid differences that result in functional diversity of proteins in humans. In this thesis study, an analysis study was carried out using in silico methods. In order to perform in silico analyzes of missense SNPs in the LCAT gene associated with fisheye disease, publicly available databases and online software tools were used. Information about SNPs in the LCAT gene was accessed from the NCBI dnSNP database and 2836 SNPs were detected. Among these SNPs, the missense ones were filtered and 795 detected SNPs were selected for research. Amino acid changes predicted to be deleterious were simultaneously filtered out in each of the SIFT, PolyPhen-2, PROVEAN, SNPs&GO, Mutation Assessor, SNAP2 and PhD- SNP software tools. A total of 7 variants have been found to be harmful in all programs. I-Mutant and MUpro software tools were used to predict the possible effects of 7 variants, which were later found to be deleterious, on protein stabilization. In the study conducted with the I-Mutant 3.0 software tool, it was determined that all 7 variants had a reducing effect on protein stabilization. As a result of the analysis conducted with the MUpro online software tool, it was determined that all of the amino acid changes reduced protein stabilization of 7 SNPs that were determined to be harmful/disease-related among the missense SNPs of the LCAT gene. This study was conducted to guide diagnostic and experimental studies. It is recommended that SNPs predicted to be high risk be evaluated as a priority in experimental and clinical studies related to fish eye disease

  Comparison of ultrasound and caliper measurements of structures on the ovary in female cattle

  No full text
  Bu tez çalışmasında veteriner hekimliği alanında önemli bir tanısal görüntüleme aracı olan ultrason cihazını ile yapılan ölçümlerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla Akşehir yöresinde bulunan ve kesim için mezbahaya getirilen 23 adet kültür ırkı dişi sığırların kesim öncesi ultrason cihazı ile ovaryum üzerindeki en büyük folikül ölçümü yapılıp kesim sonrası elde edilen ovaryumda yine aynı yapının ölçümü yapılarak iki ölçümün karşılaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca elde edilen ovaryumların ağırlığı, en uzunluğu, boy uzunluğu ve hacim ölçümleri de Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Labaratuvarında gerçekleştirilmiştir. Ovaryumlar üzerinde kesim öncesi ve sonrası yapılan bu ölçümler yine tablo halinde tez metni içerisinde sunulmuştur. Folikül ölçümlerinde ultrason ve kumpas ölçümleri arasında gözle görülür bir fark olmadığı saptanmış olup ultrason cihazı ölçümlerinin güvenilirliği tespit edilmiştir.In this thesis, in order to determine the accuracy of the measurements made with the ultrasound device, which is an important diagnostic imaging tool in the field of veterinary medicine, the largest follicle on the ovary was measured with the ultrasound device before slaughter of 23 cultured female cattle in Akşehir region and brought to the slaughterhouse for slaughter, and the same structure was measured in the ovary obtained after slaughter and the two measurements were compared. In addition, the weight, width, length, and volume measurements of the obtained ovaries were carried out in Afyon Kocatepe University Faculty of Veterinary Medicine Anatomy Laboratory. These measurements made on the ovaries before and after slaughter are also presented in a table in the text of the thesis. It was determined that there was no visible difference between ultrasound and caliper measurements in follicle measurements and the reliability of ultrasound device measurements was determined

  Comparison of serum creatinine cystatin c and blood gas measurement results in geriatric dogs

  No full text
  Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan değişimler böbrekleri de etkiler. Geriatrik hayvanlarda böbrek fonksiyonlarında kademeli bir düşüş beklense de, önemli miktarda nefron kaybı şekillenmeden önce, rutin değerlendirmede, böbrek fonksiyon bozukluğu belirginleşmemektedir. Yaş ilerledikçe renal kan akımı azalır, renal iskemi gelişebilir ve bunun sonucunda glomerüler filtrasyon hızı azalır. Tüm bu sebeplerden dolayı geriatrik hayvanlarda böbrek yetmezliği daha sık görülmektedir. Bununla birlikte kreatinin başlıca dehidrasyondan ve kas kütlesi kaybından etkilenir. Bu vb. sınırlamaları sebebiyle, geriatrik hayvanların rutin kontrollerinde glomerular filtrasyon hızındaki azalmayı erken dönemde tespit edemeyerek tanıda geç kalınmasına sebep olabilir. Öte yandan sistatin C’nin glomerular filtrasyon hızı değerlendirmesinde daha faydalı olduğu bildirilmektedir. Sunulan bu tez çalışmasında geriatrik köpeklerde serum kreatinin, sistatin C ve venöz kan gazı ölçümleri arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlandı. Çalışmanın hayvan materyalini; klinik olarak sağlıklı, kronik hastalığı bulunmayan ve yaşları, ırka bağlı olarak, 6.5-15 yıl aralığında değişen geriatrik 50 köpek oluşturdu. Alınan kan numunelerinde hemogram, biyokimya ve kan gazları ölçümleri gerçekleştirildi. Bu araştırmada materyali oluşturan geriatrik köpeklerde serum kreatinin konsantrasyonu ortalaması referans aralıkta belirlenmesine rağmen, aynı grupta serum sistatin C seviyesinde artış gözlendi. 7.34 olarak belirlenen pH ortalaması hafif düşük olarak değerlendirilirken, diğer venöz kan gazı parametreleri normal aralıkta ölçüldü. Serum kreatinin ve sistatin C ve yine serum sistatin C ile venöz kan gazı değerleri arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı. Bununla birlikte serum kreatinin ile pH ve bikarbonat parametreleri arasında ise orta-düşük düzeyde negatif ilişki bulundu. Sonuç olarak; geriatrik hastaların klinik laboratuvar değerlendirilmesinde organ fonksiyon kayıplarının ve yaşa bağlı olası kas kütlesindeki azalmanın da dikkate alınması gerektiği ve sistatin C ölçümlerine rutin böbrek fonksiyon testleri içerisinde yer verilebileceği değerlendirildi. Öte yandan bu biyobelirteçin serum kreatinin ve kan gazları parametreleri ile korelasyonunun net olarak ortaya konması için daha fazla sayıda geriatrik köpek üzerinde yürütülecek ek çalışmalara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. Serum kreatinin ile sistatin C arasında anlamlı bir korelasyonun tespit edilememiş olması bu çalışmanın önemli bir sonucudur.Changes that occur with ageing also affect the kidneys. Although a gradual decline in renal function is expected in geriatric animals, renal dysfunction does not become apparent on routine assessment before significant nephron loss occurs. With advancing age, renal blood flow decreases, renal ischaemia may develop and glomerular filtration rate decreases as a result. For all these reasons, renal failure is more common in geriatric animals. However, creatinine is mainly affected by dehydration and loss of muscle mass. Due to these limitations, it may not be possible to detect the decrease in glomerular filtration rate early in the routine control of geriatric animals and may cause delay in diagnosis. On the other hand, cystatin C is reported to be more useful in the evaluation of glomerular filtration rate. The aim of this thesis was to determine the relationship between serum creatinine, cystatin C and venous blood gas measurements in geriatric dogs. The animal material of the study consisted of 50 geriatric dogs which were clinically healthy, free of chronic diseases and aged between 6.5-15 years depending on the breed. Haemogram, biochemistry and blood gases were measured in the blood samples. Although the mean serum creatinine concentration was determined within the reference range in geriatric dogs, an increase in serum cystatin C level was observed in the same group. The mean pH of 7.34 was considered to be slightly low, while other venous blood gas parameters were within the normal range. No correlation was found between serum creatinine and cystatin C and between serum cystatin C and venous blood gas values. However, a moderate to low level negative correlation was found between serum creatinine and pH and bicarbonate parameters. In conclusion, it was concluded that loss of organ function and possible age-related reduction in muscle mass should be taken into consideration in the clinical laboratory evaluation of geriatric patients and cystatin C measurements may be included in routine renal function tests. On the other hand, it is a fact that additional studies on a larger number of geriatric dogs are needed to clearly demonstrate the correlation of this biomarker with serum creatinine and blood gas parameters. The lack of a significant correlation between serum creatinine and cystatin C is an important result of this study

  Determınatıon of heavy metal mıgratıon ın dıfferent kınds of yogurt produced ın earthenware

  No full text
  Bu çalışmada, inek, koyun ve manda sütlerinden çömleklerde yoğurt mayalanmış ve bu yoğurtlardan 2., 4., 6., 8., ve 10. günlerde numune alınarak çömlekten yoğurda geçen Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Cd ve Pb düzeyleri araştırılmıştır. Ayrıca % 4’lük asetik asit migrasyon testi uygulanmıştır. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular, hem %4 asetik asit testinde hem de inek, koyun ve manda yoğurtlarında çalışma süresince migrasyonun gerçekleştiği ve artarak devam ettiği izlenmiştir. Çalışmada inek, koyun ve manda yoğurtlarında migrasyon düzeyleri % 4’lük asetik asitle gerçekleştirilen migrasyon düzeyleri ile karşılaştırıldığında %4 asetik asit çözeltisinde daha yüksek düzey de migrasyon gerçekleştiği görülmüştür. Çalışmada inek, koyun ve manda yoğurtlarında Pb ve Cd migrasyon düzeyleri % 4’lük asetik asitle gerçekleştirilen migrasyon düzeyleri ile karşılaştırıldığında elde edilen tüm sonuçlar yasal limitlerin altında kalmaktadır. Yine inek, koyun ve manda yoğurtlarında migrasyon düzeyleri % 4’lük asetik asitle gerçekleştirilen migrasyon düzeyleri ile karşılaştırıldığında, % 4 asetik asit çözeltisi deneyinde Al bildirilen spesifik salım limiti (SRL) değerinin üzerine çıkmıştır. İnek, koyun ve manda yoğurtlarında ise çalışmanın 10. Günü alınan örneklerde SRL değerinin üzerinde Al değerleri gözlenmiştir. Cr, Mn, Co, Ni, Cu ve Fe değeri bütün gruplarda ve alınan tüm numune zamanlarında belirtilen SRL limitinin altındadır. Zn ise koyun yoğurdunda çalışmanın 4,6,8 ve 10. günlerinde ve Manda yoğurtlarında 8. ve 10. Gününde belirtilen SRL düzeyinin üzerinde çıkmıştır. Koyun ve Manda sütlerinin Zn düzeyinin yüksek olduğu için yoğurtlarda da yüksek seviyede Zn düzeylerinin gerçekleştiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, Pb ve Cd gibi iki toksik etkili ağır metaller değil, diğer ağır metallerinde toprak kaplardan migrasyonu mümkündür. Mevcut mevzuatta bu konuda eksiklikler bulunmakta olup, gelecekteki çalışmaların bu yönde gelişim göstermesi muhtemeldir. Bununla birlikte toprak kapların yapıldığı ham maddeler ve üretim proseslerinde kalite kontrol standartlarının uygulanmasıyla sağlanabilir. Yüksek seviyedeki metallerin insan sağlığı üzerindeki tehlikeleri konusunda toplumda farkındalık yaratılması büyük önem taşımaktadır.In this study, yoghurt was fermented in pots from cow, sheep and buffalo milk and the levels of Al, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Cd and Pb transferred from the pot to the yoghurt were investigated by taking samples on the 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th days. In addition, 4% acetic acid migration test was applied. The findings of the study showed that migration occurred and increased during the study period both in 4% acetic acid test and in cow, sheep and buffalo yoghurt. When the migration levels of cow, sheep and buffalo yoghurt were compared with the migration levels of 4% acetic acid, it was observed that a higher level of migration occurred in 4% acetic acid solution. When the migration levels of Pb and Cd in cow, sheep and buffalo yoghurt were compared with the migration levels with 4% acetic acid, all the results obtained were below the legal limits. Again, when the migration levels of Al in cow, sheep and buffalo yoghurt were compared with the migration levels carried out with 4% acetic acid, Al exceeded the reported specific release limit (SRL) value in the 4% acetic acid solution experiment. In cow, sheep and buffalo yoghurt, Al values above the SRL value were observed in the samples taken on the 10th day of the study. Cr, Mn, Co, Ni, Cu and Fe values were below the SRL limit in all groups and at all sample times. Zn was above the SRL in sheep yoghurt on days 4, 6, 8 and 10 of the study and in buffalo yoghurt on days 8 and 10. Since the Zn levels of sheep and buffalo milk were high, it is thought that high levels of Zn were also realised in yoghurt. In conclusion, not only two toxic heavy metals such as Pb and Cd, but also other heavy metals can migrate from earthenware containers. There are deficiencies in the current legislation in this regard, and future studies are likely to develop in this direction. However, it can be ensured by applying quality control standards in the raw materials and production processes of earthenware containers. It is of great importance to raise public awareness about the dangers of high levels of metals on human health.Bu tez çalışması; Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırmaları Koordinasyon Birimi (BAPK) Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: “23.SAĞ.BİL.04

  How much is the new urban middle class in the middle? a study of gentrification with solid waste in Aydın province

  Get PDF
  Bu çalışma, fiziki olarak yenilenen mekânlarda beklenen soylulaştırmanın toplumsal sosyoekonomik düzeye yansımasını incelemektedir. Soylulaştırma, kentsel dönüşüm kavramından ayrı olarak soylulaştırılan alanlarda yenilenen bina ve kentsel alanların yanı sıra, bu alanlarda yaşanan toplumsal dönüşüme de işaret etmektedir. Soylulaştırma literatüründe söz konusu toplumsal değişimin öncüsü yeni kentli orta sınıf olarak ifade edilmektedir. Yeni kentli orta sınıfın ayırıcı özelliği, erken sanayi toplumlarındaki üretim ve tüketim anlayışından farklı olarak entelektüel üretim ve tüketim ile kimliklerini ifade etmeleridir. Literatürde soylulaştırılan alanlarda yeni kentli orta sınıfla alakalı veriler genellikle bu alanlarda açılan iş yerleri aracılığıyla edinilmektedir. Ancak bu veriler soylulaştırılan mahallelerde ikamet eden toplumsal yapıyı açıklama açısından dolaylı veriler sunması sebebiyle sorunludur. Bu çalışma literatürdeki bu boşluğu gidermek için yeni bir veri elde etme yöntemi olarak meskûn mahallerde bulunan çöp konteynerlerindeki katı atıkların incelemektedir. Kentsel dönüşüme uğrayan Aydın ili Efeler ilçesinin Zafer ve Orta Mahallelerindeki çöp konteynerlerindeki katı atıkların incelenmesi ile, kendini entelektüel üretim ve tüketimleri üzerinden tanımlayan yeni kentli orta sınıfla ilgili birincil veri elde edilmiştir. Bu veriler, sosyoekonomik açıdan sırasıyla en alt ve en üst seviyede yer aldığı ifade edilebilecek olan Efeler ilçesindeki Ilıcabaşı ve Mimar Sinan Mahallelerinde yer alan çöp konteynerlerinden elde edilen verilerle kıyaslanarak, soylulaştırılmış alanlarda ikamet eden sosyal yapının literatürde ifade edilen yeni kentli orta sınıf imajını yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili derinlemesine bir analiz yapılmaya çalışılmıştır.This research dwells on the quest to analyze the anticipated socioeconomic transformation in gentrified areas through the reflection of physical renewal. Apart from the concept of urban regeneration, gentrification refers not only to the renewed buildings and urban spaces in gentrified areas but also to the social transformation taking place in these areas. In the literature on gentrification, the pioneer of this social change is referred to as the new urban middle class. The distinctive feature of the new urban middle class is that they express their identity through intellectual production and consumption, which is different from the production and consumption patterns in early industrial societies. In the literature, data on the new urban middle class in gentrified areas is generally obtained through the workplaces opened in these areas. However, this data is problematic in terms of providing indirect data to explain the social structure residing in gentrified neighborhoods. In order to address this gap in the literature, this study uses the analysis of solid waste in garbage containers in residential neighborhoods as a new data collection method. By examining the solid waste in garbage containers in Zafer and Orta Neighborhoods in Aydın Province Efeler District that have undergone urban transformation, direct data on the new urban middle class, which defines itself through its intellectual production and consumption, has been obtained. By comparing these data with the data obtained from the garbage containers in Ilıcabaşı and Mimar Sinan Neighborhoods, which can be stated to be situated at the lowest and highest socioeconomic level in the Aydın Province, the social structure residing in gentrified areas can be analyzed in comparison with the concept of the new urban middle class described in the literature

  Secondary school students partıcıpatıng and not partıcıpatıng ın school sports examınıng school attachment and socıalızatıon levels

  No full text
  Bu çalışmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören okullar arası yarışma ve spor organizasyonlarına katılan ve katılmayan ortaokul öğrencilerinde okula bağlılık ve sosyalleşme düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bilecik ilinde öğrenim gören okul sporları müsabaka ve yarışmalarına katılan 470 öğrenci sporcu ile herhangi bir spor müsabakasına katılmayan 470 öğrenci olmak üzere kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiş toplam 940 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacının oluşturmuş olduğu demografik bilgiler formu, Fredriks vd. (2004) geliştirmiş olduğu ve Türkçe uyarlama çalışmasının Çengel, Totan ve Çöğmen (2017) tarafından yapılan Okula Bağlılık Ölçeği ile Şahan’ın (2007) geliştirmiş olduğu Sosyalleşme Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında katılımcıların okula bağlılık ve sosyalleşme puanlarında yapılan sporun takım veya ferdi spor olmasına göre bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların spor yapma durumlarına bakıldığında ise okul sporlarına katılan bireylerin bilişsel ve duyuşsal alt boyutlar ile sosyalleşme puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ders dışı faaliyetler ve okul spor müsabakalarına katılım gösteren öğrencilerde sosyalleşme puanlarının herhangi bir sportif aktiviteye katılmayanlara oranla yüksek olması sporun bir sosyalleşme aracı olarak kullanılması gerektiği gerçeğini yansıtmaktadır. Yaş gruplarına göre öğrencilerin okula bağlılık puanlarına bakıldığında küçük yaş gruplarında aritmetik ortalamanın daha yüksek olduğu büyük yaş gruplarında ise okula bağlılık puanlarının düştüğü tespit edilmiştir.The purpose of this study; The aim is to examine the levels of school attachment and socialization of secondary school students who attend and do not participate in inter-school competitions and sports organizations studying in formal education institutions affiliated to the Ministry of Education. The research group of the study consists of a total of 940 secondary school students selected by convenience sampling method, including 470 student athletes who participated in school sports competitions and competitions in Bilecik in the 2022-2023 academic year and 470 students who did not participate in any sports competitions. As a data collection tool in the study, the demographic information form created by the researcher was used by Fredriks et al. (2004) and Turkish adaptation study by Çengel, Totan and Çöğmen (2017) and the Socialization Scale developed by Şahan (2007) were used. Considering the findings of the study, it was determined that there was no difference in the school loyalty and socialization scores of the participants depending on whether the sport was a team or individual sport. When we look at the sports activities of the participants, it is seen that individuals who participate in school sports have higher cognitive and affective sub-dimensions and socialization scores. The fact that the socialization scores of students who participate in extracurricular activities and school sports competitions are higher than those who do not participate in any sports activities reflects the fact that sports should be used as a socialization tool. When students' school attachment scores were examined by age groups, it was determined that the arithmetic average was higher in younger age groups, while school attachment scores decreased in older age groups

  Environmentally friendly silver nanoparticles synthesized from Verbascum nudatum var. extract and evaluation of its versatile biological properties and dye degradation activity

  Get PDF
  In the present study, green synthesis of silver nanoparticles (VNE-AgNPs) via Verbascum nudatum extract was carried out for the frst time. The synthesized AgNPs were characterized by diferent spectral methods such as UV–vis, FTIR, XRD, TEM, and EDAX. According to TEM analyses, the average size range of AgNPs was 17–21 nm, and the dominant peaks in the 111°, 200°, 221°, and 311° planes in the XRD pattern indicated the Ag-NPs FCC crystal structure. FTIR data showed that VNE-AgNPs interacted with many reducing, capping, and stabilizing phytochemicals during green synthesis. VNE AgNPs had higher antibacterial activity against S. aureus and E. coli bacterial strains with a maximum inhibition zone of 21 and 18 mm, respectively, than penicillin 5 IU, used as a positive control in the study. The cytotoxic efect of VNE-AgNPs appeared at a concentration of 50 µg/mL in L929 cells and 5 µg/mL in cancer (A549) cells. When the impact of VNE-AgNPs and C-AgNPs on infammation was compared, it was found that VNE-AgNPs increased TNF-α levels (333.45±67.20 ng/mg-protein) statistically (p<0.05) more than TNF-α levels (256.92±27.88 ng/mg-protein) in cells treated with C-AgNPs. VNE-Ag-NPs were found to have a degradation efciency of 65% against methylene blue (MB) dye within 3 h

  4,992

  full texts

  9,364

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi is based in Türkiye
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇