Competitive strategies in the market of banking services on the basis of Alior Bank

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie istoty i rodzajów strategii konkurencyjnych możliwych do wykorzystania przez współczesne organizacje oraz zdiagnozowanie i ocena strategii jednego z podmiotów z sektora bankowego. Praca opisuje istotę i znaczenie strategii konkurencyjnych, przede wszystkim uwzględniając specyfikę i uwarunkowania działania instytucji prowadzących działalność bankową. Praca składa się z trzech części. Rozdział pierwszy przedstawia rolę strategii w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej podmiotu. Omawia istotę i znaczenie strategii organizacji, uwarunkowania ich tworzenia, identyfikuje etapy tworzenia strategii, wskazuje elementy, wpływające na przewagę konkurencyjną. Scharakteryzowano podstawowe teorie strategii. Rozdział drugi przedstawia analizę sektora bankowego w Polsce w kontekście rozwoju strategicznego, przeprowadzoną w oparciu o badania własne. Opisuje rolę banków w gospodarce, strukturę sektora w Polsce, uwarunkowania funkcjonowania i główne kierunki rozwoju. Rozdział trzeci jest diagnozą i oceną strategii konkurencyjnej Alior Banku. Składa się z charakterystyki ogólnej Banku, jego analizy strategicznej, opisu kierunków rozwoju i elementów składowych strategii konkurencyjnej.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe, źródła internetowe, dokumentację wewnętrzną. W pracy oparto się także na obserwacji własnej uczestniczącej i przeprowadzono badania ankietowe oraz wywiady pogłębione z personelem firmy.The purpose of the study is the analysis of competitive strategies. The work deals mainly with the analysis of the situation of companies in the market of banking services in Poland. The work describes the nature and significance of competitive strategies.The work consists of three parts. The first chapter presents the role of strategy in creating a competitive advantage. Discusses the nature and significance of the organization's strategy, conditions of existence, identifies the stages of strategy development, indicates the elements affecting the competitive advantage. It characterizes the basic theories of strategy. The second chapter provides an analysis of the banking sector in Poland in the context of strategic development, carried out on the basis of own research. It describes the role of banks in the economy, the structure of the sector in Poland, conditions of functioning and main directions of development. The third chapter is the diagnosis and assessment of the competitive strategy of Alior Bank. It consists of general characteristics of the Bank, its strategic analysis, description of the development trends and the components of competitive strategy.The work was based on literature research, Internet sources, internal documentation. The study was based on the author’s observations and a conducted survey of company personnel and in-depth interviews

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image