Prognostic and predictive value of the 21 gene recurrence sore assay in breast cancer : preliminary report

Abstract

Porównanie wyników testu Oncotype DX z danymi klinicznymi dotyczącymi 2 chorych na raka piersi, z grupy tzw. średniego ryzyka nawrotu, wskazuje, że test ten może mieć istotne wartości prognostyczne i predykcyjne. Szczególnie wartościowa jest wskazówka co do ewentualnej uzupełniającej chemioterapii. W naszych warunkach przeszkodą dla stosowania testu jest jego stosunkowo wysoka cena, tj. około 10 573 PLN/test. Z tego powodu wskazane byłoby opracowanie podobnego molekularnego testu rokowniczego przez polskie ośrodki naukowe.A comparison of the results of the Oncotype DX test with the clinical data of 2 patients with node-negative estrogen receptor positive early breast cancer has shown that 21 gene recurrence score assay has both a prognostic and a predictive value, especially regarding adjuvant chemotherapy

    Similar works