Curs de consolidació comptable

Abstract

Aquest document tracta l'elaboració de la informació comptable que han d'elaborar els grups empresarials i que es denomina comptes anuals consolidats. Per fer-ho, i partint de la necessària referència a les normes comptables de rang internacional que han inspirat el desenvolupament normatiu d'aquesta matèria a Espanya, s'analitzaran els aspectes tècnics de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats vigents al nostre país. En virtut de les normes esmentades, aquelles societats que exerceixen un control sobre unes altres estan obligades a formular, a més dels seus comptes anuals individuals, els denominats comptes consolidats, amb aplicació d’uns mètodes i tècniques concretes que gaudeixen de certa homogeneïtat en l'àmbit internacional. El contingut del material s'ocupa dels principals aspectes de l'elaboració dels comptes consolidats, que es refereixen a: • Quines classes de vincles poden donar lloc al fet que dos o més societats establisquen unes polítiques operatives i financeres comunes, adquirint la consideració de grup d'empreses en l'àmbit comptable, cosa que comporta l'obligació d'elaborar els comptes consolidats del grup. • Quins són els mètodes fonamentals de tractament de la informació comptable de cadascun dels tipus de societats. • Quines fases cal seguir per poder construir els estats financers consolidats. • Quin tractament rep el compte d'inversions financeres, que és representatiu de la participació en altres societats. Què passa quan les inversions augmenten o disminueixen com a conseqüència de determinades causes. • Quina consideració han de rebre els resultats generats per operacions internes, tant de venda de productes o prestació de serveis, com de les operacions financeres. • Quines peculiaritats tenen els estats comptables consolidats, que inclouen societats dominades directament o indirectament i aquelles que són denominades multigrup o associades. El material aborda els blocs de continguts següents: • Conceptes generals • Integració global. Domini directe • Integració global. Domini indirecte • Integració proporcional • Procediment de posada en equivalència. Aquests blocs contenen els següents temes: CONCEPTES GENERALS 1. CONCEPTE DE GRUP DE SOCIETATS I CONSOLIDACIÓ 1.1 Combinacions de negocis i informació comptable: fusió i adquisició d'empreses versus la presa de participació. 1.2 Normativa per a la formulació dels comptes anuals consolidats. 1.3 Concepte de grup: societats dominant i dependents. 1.4 Altres tipus de societats: multigrup i associades. 1.5 L'obligació de presentar comptes anuals consolidats i dispenses. 2. MÈTODES DE CONSOLIDACIÓ 2.1 Tipus de participació patrimonial: directa, indirecta, triangular, recíproca i circular. 2.2 Un tant de nominal de participació, un tant de control i un tant d’efectiu d'interès patrimonial. 2.3 Els mètodes d'integració global i proporcional i el procediment de posada en equivalència. Descripció general i la seua aplicació als diferents tipus de societats. 2.4 Conjunt consolidable i perímetre de consolidació. 3. FASES DELS MÈTODES D'INTEGRACIÓ GLOBAL I PROPORCIONAL 3.1 Homogeneïtzació temporal, valorativa, d'operacions internes i per realitzar l'agregació. 3.2 Agregació d'estats financers. 3.3 Eliminacions: inversió-patrimoni net, de partides intragrup i de resultats per operacions internes. 3.4 Anàlisi de la diferència positiva i diferència negativa de l'eliminació inversió-patrimoni net. Tractament del fons de comerç de consolidació i de la diferència negativa de consolidació. INTEGRACIÓ GLOBAL. DOMINI DIRECTE 4. ELIMINACIÓ INVERSIÓ-PATRIMONI NET 4.1 Valoració de la inversió financera (participació). 4.2 Valoració del patrimoni net de la societat dependent. 4.3 La data d'adquisició del control. 4.3.1 Adquisició del control amb una sola inversió. 4.3.2 Adquisició del control per etapes. 4.4 La participació dels socis externs. 4.5 L'eliminació inversió-patrimoni net en exercicis posteriors: les reserves en societats consolidades. 5. ELIMINACIONS DE PARTIDES INTRAGRUP I. RESULTATS INTERNS 5.1 Eliminacions de partides intragrup o recíproques. 5.2 Tractament del resultat d'operacions internes. Pèrdues reals i pèrdues fictícies. 5.3 Resultats d'operacions internes d'existències. 5.4 Resultats d'operacions internes d'immobilitzat. 5.4.1 Immobilitzat no amortitzable. 5.4.2 Immobilitzat amortitzable. 5.5 Dividends interns procedents de la distribució del resultat de l'exercici anterior. 5.6. Dividends interns repartits a compte del resultat de l'exercici. 6. AUGMENTS I DISMINUCIONS DE LA INVERSIÓ EN LA SOCIETAT DEPENDENT 6.1 Inversions addicionals. 6.2 Increment de la participació com a conseqüència d'ampliacions de capital en la societat dependent. 6.2.1 Subscripció proporcional. 6.2.2 Subscripció més que proporcional. 6.3 Disminució de la participació per venda de títols sense pèrdua del control. INTEGRACIÓ GLOBAL. DOMINI INDIRECTE 7. EL DOMINI INDIRECTE 7.1 L'eliminació inversió-patrimoni net “per etapes”. 7.2 Consolidació del grup i del subgrup quan aquest es constitueix posteriorment. 7.3 Consolidació del grup quan hi ha prèviament un subgrup. INTEGRACIÓ PROPORCIONAL 8. EL MÈTODE D'INTEGRACIÓ PROPORCIONAL 8.1 L'aplicació del mètode d'integració proporcional. 8.2 Les societats multigrup. 8.3 Metodologia del mètode d'integració proporcional. 8.4 Agregació i eliminacions de partides intragrup i resultats per operacions internes. PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA 9. EL PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA 9.1 L'aplicació del procediment de posada en equivalència. 9.2 Les societats associades. 9.3 Metodologia del procediment de posada en equivalència. 9.4 Eliminacions de resultats per operacions internes i de dividends interns. 9.5 Participació en el resultat de la societat posada en equivalència. 9.6 Les reserves en societats posades en equivalència

    Similar works