Els Ocells del jaciment arqueològic de La Aldea, Gran Canària

Abstract

Hom dóna a conèixer la fauna ornítica lliurada pel jaciment arqueològic de La Aldea, Gran Canaria. La presència de, com a mínim, una espècie de colom de laurisilva denuncia l'existència en el passat de boscos de laurisilva importants a l'illa de Gran Canaria. Dintre del conjunt ornític estudiat destaca la presència de diferents espècies d'aus de talla gran enfront d'una representació minsa d'ocells petits. La deposició d'aquesta fauna sembla lligada a activitats antròpiques.Bird remains from the archaeological site of La Aldea, Gran Canaria, are studied in this paper. The former existence of laurel forest in Gran Canaria is revealed by the presence of a least one species of laurel forest pigeon. Larger bird species are well represented in this deposit, in contrast to smaller ones. Deposition of bird remains is associated with human activities.Se da a conocer la fauna ornítica suministrada por el yacimiento arqueológico de La Aldea, Gran Canaria. La presencia de al menos una especie de paloma de laurisilva denuncia la existencia en el pasado de bosques de laurisilva importantes en la isla de Gran Canaria. Dentro del conjunto ornítico estudiado destaca la presencia de diferentes especies de ayes de gran tamaño en comparación con la escasa representación de ayes pequeñas. La deposición de esta fauna parece estar ligada a actividades antrópicas

    Similar works