thesis

Fugitive emissions in Moravian-Silesian Region

Abstract

Import 22/07/2015Predložená práca sa zaoberá fugitívnymi emisiami na území priemyselnej aglomerácie Ostravska. Fugitívny prach predstavuje hlavnú časť atmosférických aerosólov, zvýšená pozornosť je mu venovaná kvôli významným dopadom na zmenu klímy, kvalitu ovzdušia a zdravie ľudí a ekosystémov. Hlavná časť práce je venovaná štúdiu vertikálnej distribúcie PM1 vo výške až 500 m n. m., ktorá bola sledovaná vo vybraných lokalitách Ostravy v jarnom a letnom období 2014, za použitia metódy merania balónom. Pozornosť bola venovaná závislosti koncentrácie PM1 na výške a meteorologických podmienkach. Ďalej bolo zisťované rozloženie organických látok vo vertikálnych profiloch atmosféry v najzaťaženejších miestach Ostravy použitím metódy Py-GC/MS a pomocou matematických metód boli identifikované príspevky zdrojov znečistenia.This thesis deals with the topic of fugitive emissions in the industrial agglomeration of Ostrava region. Fugitive dust is a major part of atmospheric aerosols, increased attention is given to it due to its significant impact on climate change, air quality and human health, and ecosystems. The main part is focused on the study of the vertical distribution of PM1 of up to 500 m a. s. l. which was monitored at selected locations during spring and summer seasons of 2014 using the balloon measuring method. Attention was given to influence of meteorological parameters on PM1 concentrations. Furthermore, distribution of organic matter in the vertical profiles of the atmosphere in the most exposed places was studied using the Py-GC/MS and, using the mathematical methods, contributions of the sources of pollution were identified.Prezenční546 - Institut environmentálního inženýrstvívýborn

    Similar works