research

Jugar a crear solucions

Abstract

L'ensenyament de les matemàtiques hauria d'ajudar les persones a ser competents matemàticament en la seva vida quotidiana. No n'hi ha prou d'ensenyar un llenguatge, unes definicions i uns processos. Són necessàries les reflexions profundes que aconsegueixen passar de la comprensió a l'assimilació. Una via per a aconseguir aquest propòsit és mitjançant la resolució de problemes. Existeix una millormanera d'aprendre que jugant? Aquest article presenta un treball amb les recreacions matemàtiques com una estratègia engrescadora seguint una metodologia determinada. S'ha dut a terme amb tres grups d'alumnes de quart d'ESO d'un institut públic de Barcelona. Es constata una gran acceptació d'aquesta pràctica i una millora en l'atenció i l'anotació inicial sobre el conjunt de dades dels enunciats (resolucions escrites d'exàmens posteriors). Encara que les qualificacions dels alumnes en la resolució de problemes no millori, es constata que existeix un cert esperit crític davant la solució trobada i un interès per entendre-la (resolucions escrites amb comprovacions).Teachingmathematics should help us to be mathematically competent in our daily lives. It is not just a matter of teaching a language, definitions and processes. Deep thinking is required to go from comprehension to assimilation. One way to achieve this is through problem-solving. Is there a better way to learn than playing? This paper presents amotivatingmethodology of workingwith recreationalmathematics. The experience has been carried out with 16-year-old students at a public high school in Barcelona. It is clear that this working method is well received by students. An improvement is observedwith respect to paying attention andwriting down the data of statements (written answers to later exams confirm this). Although the grades in problem-solving do not improve, results reflect students developing a critical eye when coming up with solutions and they showan interest in understanding the answers provided (written answers including verifications are collected)

    Similar works