Wisdom of the elderly

Abstract

In the studies on wisdom of the elderly, there are two kinds of wisdom: pragmatic and transcendent (spiritual), which is a general respond to the world and is associated with the level of personality development. Through its specific context, old age creates conditions for achieving wisdom. The fact whether these opportunities will be used and lead to the development of human personality in old age depends on the individuals.W badaniach nad mądrością osób starszych wyróżnia się dwa rodzaje mądrości: pragmatyczną i transcendentną (ducho-wą), która jest ogólnym ustosunkowaniem do świata i zwią-zana jest z poziomem rozwoju osobowości. Przez swój specyficzny kontekst, starość stwarza warunki do osiągania mądrości. Tylko od konkretnych jednostek zależy czy wykorzystają te możliwości i doprowadzą do rozwoju osobo-wości człowieka w okresie starości

    Similar works