research

Paper : explorando la técnica del stop motion

Abstract

Realització d'un curt d'animació mitjançant la tècnica del stop motion, documentant el procés des de els plantejaments inicials fins la postproducció. L'objectiu es explorar la tècnica cinematogràfica del stop motion i aproximar aquesta al públic.Realización de un corto de animación mediante la técnica del stop motion, documentando el proceso desde los planteamientos iniciales hasta la postproducción. El objetivo es explorar la técnica cinematográfica del stop motion y aproximar el público a ella.Production of a stop motion animated short film and documentation of the process, from its initial planning stages to its postproduction. The aim is to explore the stop motion animating technique and bring it closer to the audience

    Similar works