(Ανατύπωσις εκ των υπ΄ αριθμ. 7, 8, και 29 τευχών της Εκκλ. Αληθείας εις αντίτυπα 500)

Abstract

24 σ.; 19,5χ20,5 εκ

    Similar works