research

Anizochronní model metalurgického RH procesu

Abstract

RH process is a metallurgical process, which serves for vacuum treatment of liquid steel by recirculation method, which enhances quality of steel that was made either in basic oxygen converter (BOF) or in electric arc furnace (EAF). The paper presents a project and verification of appropriate physically adequate cybernetic anisochronous model of this process. This model was obtained on the basis of measured and transformed data of dimensionless concentration of model liquid in the physical model of a pouring ladle with the RH chamber, constructed in the same length (geometric) scale 1:9 to the original objects. Mathematical model will be used for optimisation of RH process under operational conditions.RH proces je metalurgický pochod, který slouží k vakuování tekuté oceli recirkulačním způsobem za účelem zvyšování kvality oceli vyrobené v kyslíkovém konvertoru anebo v elektrické obloukové peci. V příspěvku je prezentován návrh a ověření vhodného fyzikálně adekvátního kybernetického anizochronního modelu tohoto procesu. Uvedený model byl získán na základě naměřených a transformovaných údajů bezrozměrové koncentrace modelové kapaliny ve fyzikálním modelu licí pánve s RH komorou, sestrojených ve stejném délkovém (geometrickém) měřítku 1:9 k dílu. Matematický model bude použit k optimalizaci RH procesu v provozních podmínkách

    Similar works