research

Perehdyttäminen osaamisen johtamisessa : Perehdytysohjelma Kolarin terveyskeskuksen vuodeosastolle

Abstract

Tekijä:Taija Krats Opinnäytetyön nimi: Perehdyttäminen osaamisen johtamisessa; perehdytysohjelma Kolarin ter-veyskeskuksen vuodeosastolle Työn ohjaajat: Yliopettaja TtT Helena Heikka ja Yliopettaja TtT Lea Rissanen Työn valmistumislukukausi ja – vuosi: Kevät 2012 Sivumäärä: 54+14 Tämän työn tarkoituksena on ollut luoda toimiva perehdyttämisohjelma Kolarin terveyskeskuksen vuodeosastolle. Siellä on uusi työntekijä saattanut olla kaksikin viikkoa perehdytettävänä, mutta ilman suunniteltua perehdytystä. Vuodeosaston osastonhoitajan kanssa yhteistyössä aloimme kehittää perehdytysohjelmaa, koska suunnitelmallista sellaista ei ollut. Tutkimusmenetelmänä käytin toimintatutkimusta, jonka ensimmäisessä vaiheessa Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston henkilökunnalta kysyin avoimella lomakekyselyllä, mitä he pitivät tärkeänä uuden työntekijän perehdyttämisessä ja mitä he katsoivat kuuluvan sairaanhoitajan ja lähi-hoitajan työnkuviin. Vastaukset analysoitiin käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä. Näiden vastausten perusteella kehitin yhteistyössä osastonhoitajan ja johtavan lääkärin kanssa työnkuvaukset vuodeosaston sairaan- ja perushoitajille. Toimintatutkimuksen toisessa vaiheessa osastolle tulleet uudet työntekijät käyttivät apuna perehtymisessä työnkuvauksia. He kuitenkin kokivat niiden olevan liian yksityiskohtaiset, tämän perus-teella aloin kehittämään tasolla olevaa osaamiskarttaa/osaamistarpeita vuodeosastolla. Tarkoi-tuksena on, että uusi työntekijä perehtyy käyttäen apuna tarkistuslistaa/perehdytyskorttia ja osaamistarpeita. Hän suunnittelee oman perehdytyksensä kulun perehdyttäjänsä kanssa. Varsinaisia tuloksia edellä mainittujen välineiden käytöstä ei ole, koska ne valmistuvat tämän työn myötä. Jatkotutkimusaiheena voisi tarkastella, miten perehdyttäminen on onnistunut ja mitä siinä voitaisiin kehittää. Tämän avuksi perehtyjä tulee saamaan myös palautelomakkeen, jonka avulla osastonhoitaja voi jatkossa kehittää perehdytysprosessia. Asiasanat: perehdyttäminen, osaamisen johtaminen, osaamistarpeetAuthor: Taija Krats Title of thesis: Orientation Process; Integral Part of Knowledge Management Supervisors:Principal Lecturer, PhD ( Health Sciences) Helena Heikka and Principal Lecturer, PhD ( Health Sciences) Lea Rissanen Term and year when the thesis was submitted: Spring 2012 Number of pages:54+14 This work was commissioned by the ward manager of the healthcare centre in Kolari. The objective of my study was to create a functional orientation program for the ward of the healthcare centre in Kolari. As a research method, I used action research. At first, the work community identified the content of their work and what they preferred to be included in an orientation process. These materials were analysed us-ing the method of content analysis. The result of this study was a new orientation program, which includes check-list, areas of expertise and feed-back questionnaire. Further measures could include a study on how the orientation program works and how it could be im-proved ? Keywords: orientation program, skills developmen

    Similar works