research

Law and the Balance of Power. By Stewart Macaulay

Abstract

I dagens samhälle blir vi allt mer beroende av internet. Myndigheter försöker med hjälp av e-delegationen införa e-förvaltning. E-deltagande är en del av e-förvaltningen som innebär att medborgare får chans att lämna sina synpunkter elektroniskt via någon form av verktyg på internet. Tidigare studier visar på att det oftast är en medelålders, föreningsaktiv och välutbildad man som deltar i planeringfrågorna. Unga, lågutbildade och kvinnor deltar däremot mindre frekvent vid rådande deltagarmöjligheter. Denna kandidatuppsats har därför fått frågeställningarna: Hur påverkas medborgarnas delaktighet i planeringsprocessen av e-deltagande? Samt: Vilka möjligheter och hinder skapar e-deltagande när det gäller inflytande i planeringsfrågor? Studien grundar sig på tidigare skriven litteratur samt en fallstudie av två fall i Nacka kommun: Henriksdal och Fisksätra. Tjänstemän på Nacka kommun har intervjuats för att syftet med projektet ska klargöras samt att få en inblick i hur dialogformer fungerar i en expansiv kommun. Resultatet visade på ett ökat intresse för planeringsfrågor i de två fallen samt att det finns möjligheter för inflytande genom dialogen då den publiceras på hemsidan tillgänglig för allmänheten. Kommunen måste dock inte följa de konkreta förslag som inkommit utan måste göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Slutsatsen grundar sig i att inflytande i planeringen är bra, men att det kan vara ett sken av inflytande i den kommunala planeringen eftersom frågorna som ställs till medborgare inte går ut på om något ska byggas, utan snarare vad.

    Similar works