thesis

The Study of the Contract Award in Selected Company

Abstract

Hlavní téma této bakalářské práce je zpracování návrhu průběhu zakázky podnikem k maximální spokojenosti se zaměřením na dodací termíny, jakost a náklady. Konkrétně v podniku Cimbria HMD, s.r.o. Litomyšl, který se zabývá výrobou a servisem posklizňových strojů. V teoretické části se práce zabývá informacemi o projektovém řízení. Podle zjištěných nedostatků z analýzy současného stavu zakázky, se v práci věnuji na jejím zlepšení.The main topic of this bachelor thesis is to make a draft of process of contract in the company to maximum satisfaction with a focus on delivery schedules, quality and costs. Specifically in the company Cimbria HMD Ltd. Litomyšl which deals with manufacturing and servicing of after-harvest machinery. The theoretical part deals with information about project management. According to identified deficiencies from analysis of the current status of the contract, I deal with on its improvement.

    Similar works