Medfølelsesfokusert terapi. På hvilken måte har Medfølelsesfokusert terapi (CFT) fått betydning for faglig utvikling hos behandlere innen psykisk helsevern?

Abstract

Jeg har i denne kvalitative studien hatt til hensikt å finne ut hvilke erfaringer mine informanter har ved å praktisere medfølelsesfokusert terapi, og hvordan denne metoden har hatt betydning for deres faglige og personlige utvikling i arbeidet som terapeut i psykisk helsevern. Studien er vitenskapsfilosofisk forankret i en fenomenologisk-hermeneutisk tradisjon. Det kvalitative forskningsintervjuet er blitt brukt, og funnene analysert ved hjelp av Kirsti Malteruds systematiske tekstkondensering (STC). Funnene er drøftet opp mot teorien bak Medfølelsesfokusert terapi (CFT), utviklet av Paul Gilbert. Supplert med teori om nyere psykodynamisk relasjonsforståelse, Katie Erikssons vårdvitenskap og Kari Martinsens omsorgsetikk. Funnene avdekker tre hovedtema: Å ta vare på seg selv, Å være et medmenneske i relasjonen og Likeverd. Behandleres egen erfaring med medfølelsesfokusert terapi har ført til at de er mer bevisst på å støtte seg selv, de er mindre selvkritiske og modigere i terapirommet. De beskriver at de møter pasienten med mer nærvær, ømhet og kjærlighet. Pasient-behandlerforholdet blir betegnet som å møtes i felles menneskelighet, noe som bidrar til at avstanden mellom behandler og pasient reduserer. Metoden oppleves av behandleren som en integrert tenke- og handlemåte. Det tas stilling til samfunnet vi lever i, og betydningen av å utøve medfølelse og kjærlighet både i terapirommet og utenfor

    Similar works