El taller de tipografia: plataforma web per a l'aprenentatge de la tipografia en plom

Abstract

«El taller de tipografia» és una plataforma web que facilita l’aprenentatge de la tipografia en plom. A través de l'espai digital, es converteix en una eina educativa que tracta les característiques pròpies dels tipus mòbils. La plataforma web es construeix sobre una estructura de base de dades relacional que genera vincles entre les diferents seccions. Aquestes són el plànol del Taller; l'inventari i llistat del material; les caixes de tipus i les seves d’existències; els catàlegs de tipografia; els treballs fets pels alumnes; i l’eina de composició amb tipus mòbils. El projecte treballa sobre un cas d’estudi real: el Taller de Tipografia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. La relació entre l’espai físic i l’espai virtual permet que l’usuari pugui utilitzar la plataforma web de forma complementària al Taller.«El taller de tipografia» (The Letterpress Workshop) is a website platform that facilitates instruction in letterpress composition and printing. It is conceived as a digital, educational tool that conforms to the characteristics of movable type. The platform has a relational database structure that links different sections: workshop floor plan; inventory and list of materials; typecases and movable type stock; type specimens; students work; and the letterpress composition tool. The project is built on a real case study: the Letterpress Workshop at the Faculty of Fine Arts, Universitat de Barcelona. The relationship between physical and virtual spaces allows the user to work on the platform as a complement to the actual Workshop

    Similar works