Microexcavació de tres vasos funeraris de la necròpolis protohistòrica dels Castellons (Flix, Tarragona). Metodologia i anàlisi del ritual d’enterrament.

Abstract

Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor:Jaume Noguera Guillén[cat] En aquest treball es descriuen els resultats obtinguts durant els treballs de laboratori de tres recipients extrets de la necròpolis de Castellons de Flix (Flix, Ribera d’Ebre) el 2021. Aquests resultats s’han interpretat i contextualitzat amb altres necròpolis de la zona amb l’objectiu de poder comparar els diferents rituals funeraris. Primer de tot s’ha pogut establir una possible ruta comercial des de Flix fins a l’altra banda dels Pirineus gràcies a alguns elements dins de l’aixovar funerari. Després, s’han aconseguit alguns resultats que reforçarien la influència fenícia a la necròpolis d’incineració gràcies a una tapadora de ceràmica. Finalment, s’ha descobert una possible reutilització d’una urna cinerària, tot i que s’hauria de realitzar un seguit d’estudis antropològics per poder confirmar aquest últim fet. Amb tot això, es pot assegurar que s’ha aconseguit un registre que podrà ajudar a la comprensió de la societat vinculada a la necròpolis de Castellons de Flix.[eng] This work describes the results obtained from the laboratory work on three containers taken from the Necropolis of Castellons de Flix (Flix, Ribera d'Ebre) in 2021. These results have been interpreted and contextualized with other necropolis in the area with the objective of being able to compare the different funeral rituals. First of all, it has been possible to establish a possible trade route from Flix to the other side of the Pyrenees thanks to some elements inside the burial mound. Afterwards, some results were obtained that would reinforce the Phoenician influence in the cremation necropolis thanks to a ceramic cover. Finally, a possible reuse of a cinerary urn has been discovered, although a series of anthropological studies should be carried out to be able to confirm this last fact. With all this, it can be ensured that a record has been obtained that can help the understanding of the society linked to the necropolis of Castellons de Flix

    Similar works