Jyväskylän kantakaupungissa sijaitsevien tilitoimistojen odotukset vastavalmistuneen taloushallinnon tradenomin taidoista

Abstract

​​Opinnäytetyön taustalla on taloushallinnon työelämässä vallitsevat muutokset, jotka koskevat niin työtehtäviä kuin alan osaamisvaatimuksia. Taloushallinnon ala on jatkuvassa muutoksessa etenkin digitalisaation myötä. Näin ollen alalla työskentelevien tulisi tunnistaa oma osaamisensa sekä uudistaa sitä, jotta taidot vastaisivat työelämän vaatimuksia myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantoja Suomen Taloushallintoliitto ry:lle. Opinnäyteyön tarkoituksena oli selvittää millaisia taitoja vastavalmistuneet taloushallinnon tradenomit tarvitsevat siirtyessään työelämään. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää olisiko jotain erityistaitoja, joista olisi hyötyä työelämässä. Osaamistarpeita kartoitettiin taloushallinnon alalla työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Teoreettinen viitekehys muodostui taloushallinnosta, osaamistarpeista taloushallinnon alalla sekä osaamisesta yleisesti. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä kyselylomaketta. Tutkimukseen osallistui 16:sta taloushallinnon ammattilaista, jotka työskentelivät tilitoimistoissa Jyväskylän kantakaupungin alueella. Tutkimustuloksien analyysimenetelmänä käytettiin luokittelua, jotta saatiin esiin yleisimmin esiin nousseet vastaukset. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että taloushallinnon ammattilaiset odottavat vastavalmistuneelta tradenomilta erityisesti substanssiosaamista. Merkittävinä taitoina vastauksien perusteella pidettiin myös tietoteknistä osaamista, itsensä johtamisen taitoa sekä kykyä ja halua oppia uutta. Lisäksi tutkimustuloksissa usein toistui ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutustaidot sekä kyky työskennellä stressin ja paineen alaisena.

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image

    Available Versions