Paesens, Orneawei 3 (Gemeente Noardeast-Fryslân, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

Abstract

Omstreeks 800 nC bevond zich ter plaatse van het plangebied aan de Orneawei 3 een getijdengebied. Daarna slibde het gebied op en ontwikkelde zich een kwelder die omstreeks 1250 nC was bedijkt. Het plangebied ligt op de rand van het AMK-terrein van de Orneastate, een boerderij op een huisterp uit de late middeleeuwen. Op de kadastrale kaart van 1811-1832 lag het plangebied op twaalf meter afstand van de gracht van de state. <br> In het deel van het plangebied dat nu nog niet bebouwd is, is de bodem redelijk bewaard gebleven. Bij de bestaande schuur lijkt de bodem sterker te zijn verstoord. De enige aangetroffen aanwijzing voor archeologische resten uit de begintijd van de Orneastate is een scherf aardewerk die dateert uit de periode late middeleeuwen B – nieuwe tijd A. Andere aanwijzingen dat archeologische resten van de state doorlopen tot in het plangebied heeft het onderzoek niet opgeleverd

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image