Temari teòric i pràctic de l'assignatura: Gestió i Organització d'Entitats i Esdeveniments Esportius

Abstract

Temari teòric i pràctic complet de l'assignatura de Gestió i Organització d'Entitats i Esdeveniments Esportius pertanyent al grau en ciències de l'activitat física i de l'espor

    Similar works