Cas a les organitzacions educatives des del punt de vista dels estils comunicatius.

Abstract

Activitat en forma d'estudi de cas per treballar l'anàlisi dels estils de comunicació en una organització socioeducativa. Originàriament pensada i dissenyada per l'assignatura "Comunicació Interpersonal i Social en l'Experiència Professional"

    Similar works