Luokanopettajakoulutuksen sisältöjä – Sisällönanalyysi viiden yliopiston opetussuunnitelmasta

Abstract

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten opettajan osaamisen osaalueet tulevat esille eri yliopistojen luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa. Euroopan komission laatimien tutkintotasovaatimusten mukaisesti korkeakoulututkintojen tasovaatimukset tulisivat olla yhteneväiset EU:n alueella ja yhtenä tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja viiden yliopiston opetussuunnitelmien välillä on. Tutkimukseni aineisto koostui viiden yliopiston opetussuunnitelmien opintojaksojen tavoitteista. Tutkimuksessa mukana olleet yliopistot muodostavat Arctic Five yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on luoda yhteinen maisteriohjelma. Olen tutkinut opetussuunnitelmia teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin ja tulkitsin tekstejä moniulotteisessa opettajan osaamisen mallissa eli MAP-mallissa (Metsäpelto, Poikkeus, Heikkilä, Heikkinen-Jokilahti, Husu, Laine, Lappalainen, Lähteenmäki, Mikkilä-Erdmann & Warinowski, 2020) esitettyihin osaamisalueisiin peilaten. Olen tutkinut opetussuunnitelmia sekä vertaillen ja eritellen että analysoiden niiden sisältöjä. Sisällönanalyysillä pyrin vastaamaan kysymykseen millaisia osaamisalueita opintojaksot tavoittelevat. Tutkimustuloksissa havaitsin viiden eri yliopiston luokanopettajakoulutuksen rakenteiden olevan pääpiirteittäin samankaltaiset. Kaikille luokanopettajaopiskelijoille yhteisten opintojaksojen tavoitteissa painotetaan kaikissa yliopistoissa samanlaisia opettajan osaamisen alueita. Eniten opetussuunnitelmien opintojaksojen tavoitteet painottivat opetuksen ja oppimisen tietoperustaa sekä kognitiivisia taitoja

    Similar works