Damwâld, Camstrastrjitte (Gemeente Dantumadiel, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

Abstract

Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied deel uitgemaakt heeft van een dekzandkop. Het zand is langdurig droog geweest voorafgaand aan de vernatting en veenvorming. Op basis daarvan lijkt het een geschikte vestigingsplek te zijn geweest tijdens zowel de steentijd als de middeleeuwen. De bodem is redelijk tot matig bewaard gebleven waardoor diepere delen van archeologische grondsporen ook nog aanwezig kunnen zijn. Het onderzoek heeft enkele vondsten opgeleverd van kleine, verweerde scherven aardewerk die vermoedelijke dateren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Ze zijn waarschijnlijk van elders aangevoerd met mest voor de bodemvruchtbaarheid (keukenafval). Sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats heeft het onderzoek niet opgeleverd

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image