Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu

Abstract

Shaping the Geographical Imagination of Slovenian Landscapes in EducationThis volume focuses on Slovenian students’ geographical imaginations of Slovenian landscapes and the impact of curricula, syllabuses for selected subjects, and textbooks for them. It proceeds from the premise that photographs play an important role in shaping and maintaining individual and collective conceptions of landscapes. The introduction builds a theoretical framew`rk based on the concepts of landscape, geographical imaginations, and visuality. This is followed by a chapter presenting results of an analysis of twenty-five syllabuses for seventeen primary- and secondary-school subjects referring to shaping landscape imaginations. The third chapter brings results of an analysis of 949 photogrῡphs from fifty primary- and secondary-school textbooks. The fourth chapter presents the results of the analysis of questionnaires completed by 722 students and twenty-seven teachers from seventeen Slovenian primary schools and eight secondary schools. The fifth chapter synthesizes all of the findings.V knjigi so povezana gledišča raziskovalcev in ustvarjalcev, da bi odkrili, kako oblikujejo in soustvarjajo rituale, tako teoretično kakor praktično. Obravnavani so naslednji problemi:stiki med raziskovalci in (po)ustvarjalci in njihovi pogledi, strategijepogajanja in prenos znanja med njimi,ustvarjalci kot domači raziskovalci in vez med uprizoritvami in raziskovalci,ustvarjalci, uprizoritve, raziskovalci in Unescova oznaka kulturne dediščine,kulturne ustanove, izobraževanje ustvarjalcev folklore.Monografija se osredotoča na geografsko zamišljanje učencev in dijakov slovenskih šol slovenskih pokrajin ter na vpliv učnih načrtov in katalogov znanja izbranih predmetov ter učbenikov nanj. Izhajamo iz predpostavke, da imajo fotografije pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju individualnih in kolektivnih predstav o pokrajini. Pokrajino razumemo ne le kot preplet dejanskega in videnega, ampak tudi kot rezultat dojemanja in interpretacije. Za oblikovanje predstav je obdobje šolanja z vsemi informacijami, ki jih posreduje, izjemno pomembno

    Similar works