Untargeted lipidomics in overweight males with cardiovascular diseases - influence of smoking status : diploma thesis

Abstract

Pušenje duhana odgovorno je za prerani razvoj kardiovaskularnih bolesti različitim mehanizmima, a abnormalne razine lipidnih seruma i razina lipoproteina jedna su od posljedica. Lipidi su biomolekule koje igraju vitalnu ulogu u raznim fiziopatologijama. Kako bi se otkrila funkcija lipida, od iznimne je važnosti identificirati i kvantificirati pojedinačne molekularne vrste lipida u složenim biološkim sustavima. Lipidomika je brzo razvijajuća analitička tehnika sposobna mjeriti stotine lipida i trenutno je na čelu znanstvenih istraživanja zbog važnosti lipida u zdravlju i bolesti. Cilj ove studije bio je procijeniti učinak pušenja cigareta na profil lipida u pacijenata s prekomjernom tjelesnom težinom s već razvijenom kardiovaskularnom bolešću pomoću tekuće kromatografije (LC) spojene online s masenom spektrometrijom (MS). Sveukupno zapažanje ove studije bilo je da je došlo do povećanja koncentracije masnih kiselina i nekih specifičnih triglicerida (TG) i diglicerida (DG) te do smanjenja koncentracije kolesterol estera (i zasićene i nezasićene) , fosfatidilkolina (osobito nezasićene) i lizofosfatidikolina (osobito zasićene), i TG zasićen u pušača u usporedbi s nepušačima. Stoga se na temelju ove studije može reći da pušenje utječe i narušava profil lipida, ali kod pacijenata s već postojećim kardiovaskularnim bolestima i mnogim dodatnim čimbenicima pušenje možda nema tako značajan utjecaj kao prije razvoja bolestiTobacco smoking is responsible for the premature development of cardiovascular disease by various mechanisms, and abnormal serum lipid profile and lipoprotein levels are one of the consequences. Lipids are crucial small biomolecules and play vital roles in a variety of physio-pathological events. In order to unravel lipid function, it is of utmost importance to identify and quantify single lipid molecular species in complex biological systems. Lipidomics is a rapidly evolving analytical technique capable of measuring hundreds of lipids and is currently at the forefront of scientific research due to the importance of lipids in health and disease. The aim of this study was to evaluate the effect of cigarette smoking on lipid profile in overweight patients with already developed cardiovascular disease by liquid chromatography (LC) coupled online to mass spectrometry (MS). The overall observation of the present study was that, there was an increase in concentration of fatty acids, and some specific triglycerides (TG) and diglycerides (DG) and decrease in the concentration of colesteryl esters (both saturated and unsaturated) phosphatidylcholines (especially unsaturated) and lysophosphatidycolines (especially saturated), and triglycerides saturated in smokers compared to nonsmokers. Thus, it can be said, based on the present study, that smoking affects and deranges the lipid profile, but in patients with already existing cardiovascular diseases and many confounding factors smoking may not have such significant influence as before disease development

    Similar works