research

Yrityksen visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen

Abstract

Opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen valokuvaliike Studio Kuvakapulle. Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Kuvakapun graafista ulkoasua ja tehdä yrityksen visuaalisesta ilmeestä yhtenäinen ja tunnistettava. Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena Kuvakapulle suunniteltiin uudet ikkunateippaukset, käyntikortti, liikemerkki yrityksen logon yhteyteen sekä graafinen ohjeisto. Suunnittelun pohjana käytettiin jo olemassa olevaa visuaalista ilmettä, joka oli otettu käyttöön yrityksen nettisivuilla ja liiketiloissa. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin yrityskuvan, identiteetin ja brändäyksen merkitystä yritykselle. Teoriaosuudessa myös esiteltiin, mitä eri osa-alueita yrityksen visuaaliseen ilmeeseen kuuluu. Projektin aikana suunnitteluprosessista pidettiin opinnäytetyöpäiväkirjaa, jonka tavoitteena oli seurata, mitä eri työvaiheita suunnitteluun kuului. Lisäksi suunnittelun tukena käytettiin omaa tietopohjaa yrityksestä sekä toimeksiantajan kanssa käytyjä keskusteluja.The topic of this thesis was to make photo store Studio Kuvakapu's visual identity coherent. The purpose of this thesis was to update Kuvakapu's graphic appearance and make the company's visual identity coherent and recognizable. In the practical part of thesis was to design new window signage, business card, brandmark to company’s logotype and graphic manual. The design was based in already existing visual appearance that was used in company’s website and business space. In the theoretical part of work was to go through meaning of corporate image, identity and branding to company. In the theoretical part was also shown what different sections belong to company’s visual identity. During the project, thesis diary was written and purpose of it was to follow what different stages belonged to the design process. In the support of the design own knowledge of the company and discussions with the client was also used

    Similar works