research

Hur bestäms ett bemanningscertifikat?

Abstract

Sammanfattning Detta examensarbete är en studie i hur bemanningscertifikat bestäms. Metoden för arbetet består av en kvalitativ utredning med intervjuer av personer som är med i bemanningsprocessen. Den teoretiska delen av arbetet grundar sig på den gällande finska och internationella lagstiftningen inom ämnet. I arbetet försöker jag få fram vilka internationella och nationella regler som gäller när ett bemanningscertifikat blir till. Jag försöker även få fram hur man bestämmer ett bemanningscertifikat dvs. hur sammansättningen på personalen ser ut. Ämnet är intressant, för emellanåt förundras man över vissa fartyg, speciellt mindre, fartyg får t. ex ha två vakts- system dvs. en befälhavare och en överstyrman. Hur kommer det sig att det är tillåtet?Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten miehitystodistus määritellään. Opinnäytetyö pohjautuu laadulliseen selvitykseen, joka on tehty haastattelemalla miehitysprosessissa mukana olevia henkilöitä. Teoreettinen osuus tästä työstä pohjautuu tähän aiheeseen liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin lakiteksteihin. Työn tavoite on saada selville, mitä kansainvälisiä ja kansallisia sääntöjä sovelletaan miehitystodistusta tehtäessä. Työssä yritetään myös saada selville, miten miehistön kokoonpano päätetään. Aihe on mielenkiintoinen, koska esimerkiksi toisinaan pienet laivat saavat ajaa kaksivahtisysteemillä, toisin sanoen kansipäällystöön kuuluu vain yksi päällikkö ja yksi yliperämies. Miten on mahdollista, että tämä on sallittua?Summary This thesis describes how determining the minimum safe manning certificate. The method consists of a qualitative study of interviews with people that are working with manning documents. The theoretical part of the thesis is based on the current Finnish and international legislation on the subject. In this study I describe which international and national laws and regulations that applies on this subject. I also try to extract how the manning document is determined i.e. how the composition of the crew is decided. I think this is a very interesting subject because sometimes I wonder how it is possible and allowed to have, especially on smaller cargo ships a two watch system i.e. a captain and a chief mate doing watch keeping. How can this be allowed

    Similar works