research

Potilasohjaus-DVD:n tuottaminen Satakunnan keskussairaalan hematologisen osaston lymfooma-potilaille

Abstract

Tämän projektimuotoisen opinnäytetyön aiheena oli kehittää Satakunnan keskussai-raalan hematologisen osaston lymfoomaa sairastavien potilaiden ohjausta. Tavoit-teena oli selvittää laadukkaan potilasohjauksen taustatekijöitä, suunnitella, toteuttaa ja arvioida audiovisuaalinen potilasohjausmateriaali sekä kehittää potilasohjausta lymfooma-potilaiden osalta. Tarkoituksena oli tukea perinteistä vuorovaikutuksellista potilasohjausta ja näin auttaa diagnoosin saaneita potilaita taudin ymmärtämisessä. Projektin teoriaosuudessa keskeisinä käsitteinä olivat potilasohjaus, lymfooma sekä hoitotyön laatu. Käsitteissä perehdyttiin potilasohjauksen muotoihin ja vaikuttavuuteen, lymfoomaan sairautena ja taudin hoitomuotoihin sekä siihen, mikä määrittelee hoitotyön laadun. Keskeisten käsitteiden sisällön perusteella, yhteistyössä hematologisen osaston kanssa, tehtiin potilasohjaustarkoituksiin sopiva DVD. Osaston toiveiden mukaisesti DVD monipuolistaa osaston ohjaustapahtumaa, antaen potilaalle paremman valmiu-den omaksua tietoa sairaudesta. DVD:n sisältö koostuu erilaisista käytännön tiedoista lymfoomasta, kuten hygieniaan liittyvistä erityishuomioista, ravitsemuksesta sekä liikunnan ja fysioterapian merkityksestä. Lisäksi DVD sisältää lääketieteellistä tietoa lymfoomasta sairautena. Kaikki osuudet on toteutettu fysioterapeutin, sairaanhoitajan tai lääkärin kertomana.Subject of this project-based thesis was to develop patient education for lymphoma patients in hematological ward of Satakunta central hospital. The aim was to find high-quality patient education background factors, design, implement and evaluate audio-visual patient education material, and to develop patient education for lym-phoma patients. The meaning of this thesis was to support the traditional patient education and thus help patients diagnosed with the disease comprehension. Theoretical part of the project, key concepts were patient education, lymphoma, and quality of care. The key concepts examined patient education forms, and their impact, lymphoma disease and disease treatments, as well as that which determines the quality of nursing and what is the good quality of care. Based on the content of key concepts, in cooperation with hematological ward, patient education DVD for lymphoma patients was made. Regarding department’s wishes, the DVD makes patient education more wide-ranging, giving patients better readiness to absorb information about the illness. The content of DVD consists of a variety of practical information about lymphoma, such as special considerations of hygiene, nutrition, and physical and occupational therapy. In addition, the DVD contains medical information on lymphoma disease. All units are told by a physiotherapist, nurse or doctor.Opinnäytetyön osana on myös työn varsinainen tuotos, potilasohjaus-DVD. Tiedosto on kuitenkin liian suuri tallennettavaksi theseus-kirjastoon

    Similar works