Щодо розуміння завдань і функцій кінологічних підрозділів Національної поліції України

Abstract

Гармаш, В. В. Щодо розуміння завдань і функцій кінологічних підрозділів Національної поліції України / В. В. Гармаш // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 101-103.Автором зазначено, що всебічне удосконалення діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України сприятиме ефективному використанню можливостей кінологічної служби в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку, а також охорони прав і свобод людини.The author noted that a comprehensive improvement in the activities of the cynological units of the National Police of Ukraine will contribute to the effective use of the capabilities of the cynological service in combating crime and ensuring public security and order, as well as protecting human rights and freedoms.Автор отметил, что всестороннее усовершенствование деятельности кинологических подразделений Национальной полиции Украины будет способствовать эффективному использованию возможностей кинологической службы в противодействии преступности и обеспечении публичной безопасности и порядка, а также охраны прав и свобод человека

    Similar works